banner461
banner195

NEHÜ'den Rektör Adayı Belirleme Seçimi Takvimine İlişkin Duyuru yayınlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Adayı Belirleme Seçim Duyurusu Yayımlandı.

NEHÜ'den Rektör Adayı Belirleme Seçimi Takvimine İlişkin Duyuru yayınlandı.
20 Temmuz 2016 Çarşamba 23:50

banner143
banner134
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Adayı Belirleme Seçim Duyurusu Yayımlandı.

Değerli Öğretim Üyelerimiz;
2547 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca ve Rektör Adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre, Üniversitemizde rektör adaylarının seçimle belirlenmesi, 26 Temmuz 2016 Salı günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Karavezir Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
Rektör Adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Oy Verme İşlemlerine ilişkin 8-a maddesinde, Rektörlük tarafından hazırlanan üniversite öğretim üyeleri listesinde ismi bulunan her öğretim üyesi kendisine imza karşılığı verilen mühürlenmiş pusulaya, bir tek adayın adı ve soyadını yazarak, mühürlenmiş bir zarf içine koyar ve seçim sandığına atar, oylama gizli yapılır, sayım ve döküm ise açık olarak gerçekleştirilir kuralı yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve yapılacak seçimin öğretim üyelerinin en az yarısının salonda hazır bulunması ile başlayacağından 26 Temmuz 2016 Salı günü saat: 10:00’da kimliklerinizle birlikte Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Karavezir Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmanız önemle rica olunur.
Ek-1 Rektör Adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları açıklandı.

REKTOR ADAYLARINTN sEciMLE BELiRLENMESiNE iLiSKIN USUL VE
ESASLAR
AMAC
Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayfi Yiiksekiigetim Kanununun 3826 sayh Kanur a
deliqtirilen 13/a maddesi uyannca devlet iiniversiteleri ve yiiksek teknoloji enstitiilerinin rekttir
adaylannn segimle belirlenmesinde uygulama birlili saplamak amacryla kabul edilrnigtir.
DAYANAK
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar 2547 sayh Yiiksekd$etim Kanununun 7/b maddesine
dayamlarak hazrrlanmrqtr.
TAITIMLAR
Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda gegen:
a) Ogretim nyelei 2547 sayrh Kanunun 3/m maddesi uyannca l"iiksekd$retim
kurumlannda gdrevli profesdr, dogent ve yardtmcr dogentlerdir.
b) YOK: Yi.iksektisetim Kuruludur.
REKTORADAYLIGI
Madde 4- Rekttir adayr olabilmek igin profesdr unva na sahip olmak ve 67 yagtru
doldurmamrg olmak gereklidir.
OY VEREBiLECEK OGRETiM TTYNINNi
Madde 5-
' a) Segim yaprlacak iiniversite veya yiiksek teknoloji enstitiisiinde herhangi bir kadroda
gdrev yapan dSetim tiyeleri oy kullanabilirler.
b) 2547 sayh kanunun 40/b maddesi uyannca kendi tiniversitelerinden bEka bir
iiniversite veya yiiksek teknoloji enstitiisiine gdrevlendirilenler sadece kadrolann
bulundu!'u i.iniversite veya yiiksek teknoloji enstitiisiiLnde oy kullanabilirler.
c'1 2547 sayh Kanrmun 38. maddesi uyannca gdrevlendirilenler kadrolannur bulundupu
yiiksekdlretim kurumunda oy kullanabilirler.
d) 2547 sayrh Kanunun 39. maddesi uyannca ywigi ve yurtdrgrnda uzun srire ile
gdrevlendirilenler oy kullanabilirler.
e) Dogent unvanna sahip ancak akademik bagka bir kadroda bulunan 6$etim elemanlan
oy kullanabilirler.
f) Uzun siireli oiarak bir bagka i.iniversitede yan dal elitiminde olan dlretim iiyeleri,
segim esnasnda iiniversitede olmalan durumund4 oy kulianabilirler.
g) Universitelerin kadrolu 6lretim iiyelerinden iicretli veya iicretsiz izinli olanlar segim
gtinii iiniversitede olmalan halinde oy kullanabilirler.
h) Askerlik gdrevini yapan dgetim iiyeleri ile saghk sebebi ile raporlu dgetim iiyeleri de
segim giini.i iiLniversitede olmalan halinde oy kullanabilirler.
RTKTdR ADAYLARININ BELiRLENMESi
Madde 6-
a) Bir devlet i.iniversitesi veya yiiksek teknoloji enstittisiinde rektoriin gd,rev sihesi sona
erdilinde veya rell6rltik makamrnda herhangi bir nedenle boqalma oldulund4 gdrev
bagrndaki rekldr veya rektdr vekili o iiniversitedeki dlretim iiyelerinin listesini
hazrlar, toplann giiniinii belirler ve dgetim iiyelerini toplantrdan U9 giin 6nce yazryla
toplantrya gagrrrr. Toplantr ve segim, rektdrliigiin bulundufu gehirde yaprlrr' Bagka
gehir ve kampuslarda gdrevli dpretim iiyeleri rektdrliiftin bulundulu gehre gelerek
oylanm kullarurlar.
b) Rekt6r adaylanm segimle belirleme toplantrsl rektdriin, yoksa vekilinin
baqkanh[lnda agrlu ve yoklamayla yeterli gopunlufun olup olmadr$ tespit edilir'
c) Rektdr adaylanm segimle belirleme toplantsmda dlretim Eyelerinin en az yansmrn
hazu bulunmasr garttr. ilk toplantrda bu golunluk sallanamadr[r takdirde, toplantr 48
saat ertelenir, ikinci toplantrda nisap aranmaksrzrn segime gegilir.
SAIIDIK KURT'LTINUN OLU$TURULMASI
Madde ?- Toplantrda u9 dlretim iiyesinden (tercihen bir profesdr, bir dogent ve bir yardrmcr
dogentten) oluqan bir "Sanchk Kurulu" oluqturulur.
OY VERME i$LEMLERi
Madde 8-
a) Rektdr tarafindan hazulanan listede ismi bulunan her dgetim iiyesi kendisine imza
kargrhlr verilen miihiirlenmig pusulay4 4. maddede belirtilen bir tek profesdt ismini
yazarak, miih[rlenmig bir zarf iginde koyar ve segim sandr[rna atar. Oylama gizli
yaprlrr, sayrm ve d6kiim ise a9* olarak gergeklegtirilir.
b) Rektiir, gizli oy verme yerini ve segim sandrlrm sallamakla yiikiimludiir.
c) Uzerinde birden fazla aday ismi bulunan ya da seqimin gidiligini ihlal edecek
gekilde igaret olan oylar gegersiz sayrhr. Gegerli ve gegersiz oylar sayrlarak ddkiimii
yaprlr. Gegerli oylara gdre en gok ti$etim iiyesi tarafindan aday gdsterilmig olan
altr kiqi aday olarak segilmig sayrlrr. Adaylarrn egit oy almalan halinde dncelik srast
kura gekilmek suretiyle belirlenir. Segim sonucu bir tutanakla tespit edilir'
d) Kullaarlrmg olan oylar bir torbaya konularak mthiirlenir ve tutanakla birlilte
rekrdrli.ige teslim edilir. Tutanak ve aday olarak segilen alb kiginin dzgegmigleri
rektdr tarafindan Yiiksekd$etim Kunrlu Bagkanh[rna g6nderilir.
ADAY BELiRLENMESiNiN TAMAMLAIMAMASI DURUMU
Madde 9-
a) Bir ituriversite veya yiiksek teknoloji enstittisiinde yaprlan rektdr adayr belirleme
segimi sonucunda aday saysr altrdan eksik oldu$u takdirde rektdr aday belirleme
iglemi tamamlanmamrg sayrlrr. Bu durum YOK'e bildidlir ve her seferinde en geq
bir ay iqinde yeni aday segimi igin iiniversite veya yiiksek teknoloji enstitiisii rekdro
dlretim iiyelerini tekar toplanuya ga[rrr,
b) Rektdr atamasr yaprhncaya kadar rektdr veya vekili gdrevine devam eder

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.