banner461
banner195

Nevşehir'de Üniversite kantini ihale ediliyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Kantin, Otomat ve Fotokopi-Kırtasiye Yerleri Kiralama İhaleleri Duyurusu aşağıda yer almaktadır.

Nevşehir'de Üniversite kantini ihale ediliyor
15 Eylül 2017 Cuma 16:21

banner143
banner134
Kantin, Otomat ve Fotokopi-Kırtasiye Yerleri Kiralama İhaleleri için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALE DUYURUSU
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 
1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.
3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri her ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 50,00.-¨  ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.
4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler;
                a-İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,
b-Kanuni ikametgah sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerini gösterir belge),  
c-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
ç-Adli Sicil kaydı (son altı aya ait) (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin her biri için alınacaktır.)
d-Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı),
e- Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletname,
f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekalet edenin Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti ve adli sicil kaydı, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
g- Geçici nakit teminat tutarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,
h- Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)
ı- Kantin Yeri ve Otomat Yeri Kiralama İhaleleri için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş kantin, büfe, kafeterya işletmesi, yiyecek-içecek satışı işletmeciliği yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,
i-Fotokopi-Kırtasiye Yeri Kiralama İhalesi için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş kırtasiye ve fotokopi işletmeciliği yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,
j-Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı olmayıp 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş belgeler ile ihaleye katılanların ilgili Meslek Odası veya Ticaret Odasına sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kayıt olacağına dair taahhütname,
k-İstenilen belgeler 2017 tarihli olacaktır.
l-İstenilen belgeler asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır.
m-İhale Dokümanı aldığına dair belge,
n-İstekliler ihaleden önce, Kantin Yeri, Otomat Yeri ve Fotokopi-Kırtasiye Yeri İhaleleri için muhammen bedelin %3’ü oranında; Geçici Teminat yatıracaklardır.

 
 
İşin Adı Kiralama Süresi Muhammen Bedeli
(¨)
Geçici Teminat (¨) İhale Tarihi ve Günü İhale Saati
Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantin Yeri Kiralama İhalesi 3 yıl 6.300,00
 (İlk Yıl İçin)
189,00 22.09.2017 10.00
Fen- Edebiyat Fakültesi 2 (iki)şer Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı ve Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri Kiralama İhalesi 10 ay 4.000,00
(On aylık)
120,00 22.09.2017 10.30
Merkez Fotokopi-Kırtasiye Yeri Kiralama İhalesi 2 yıl 30.000,00
(İlk Yıl İçin)
900,00 22.09.2017 11.00
 
 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.