banner461

Nevşehir Öğretmenevi Lokal, Çay Bahçe ve Lokantası Kiraya Verilecek

Nevşehir Öğretmenevi Müdürlüğü'ne ait lokal, Çay Bahçesi ve lokanta açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

banner503
Nevşehir Öğretmenevi Lokal, Çay Bahçe ve Lokantası Kiraya Verilecek
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:40

banner143
banner134

Nevşehir Öğretmenevi Müdürlüğü'ne ait Lokal, çay bahçesi ve lokanta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale ile açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

İHALE İLANI

NEVŞEHİR  ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz lokal, Çay bahçesi ve Lokantasının,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü (açık arttırma) yöntemiyle amortisman bedeli karşılığı işletmeciye kiraya verilmek üzere aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

Madde 1- İş Sahibi idareye ait Bilgiler

1.1- İş sahibi idarenin ;

a) Adı              : Nevşehir Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü

b) Adresi         : Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 NEVŞEHİR

c) Telefon numarası    : 0384 2132411

d) Faks numarası   : 0384 2137567

e) İlgili personeli Adı Soyadı/Ünvanı :Hüseyin ÇAKMAK (Müdür Yardımcısı)

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

a) Adı: Nevşehir Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü lokal,çay bahçesi ve lokantasının amortisman ( yıpranma ) payı karşılığında 1(bir) yıl süre ile işletilmesi işi.

b) Miktarı: Sözleşme imzalandığı tarihte başlar 1(bir) yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Nevşehir Valiliğinin onayı ile sözleşme

1yıl + 1 yıl +1 yıl daha uzatılabilir. ( her halükârda süre 3 yılı geçemez)

c)Yeni öğretmenevine taşınma durumunda sözleşme feshedilerek,fesih tarihine göre kira-alacak mali işlemler gerçekleştirilir.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

a) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü.(açık arttırma)

b) İhalenin yapılacağı adres: Nevşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

c) İhale tarihi : 22/10/2020 Perşembe

d) ihale saati:      : 10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Nevşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Restaurantı

f) Tespit Edilen Muhammen Bedel:9.250,00(Dokuzbinikiyüzellilira) TL. (KDV Hariç)

g)Geçici Teminat Bedeli: 277,50 (İkiyüzyetmişyediliraellikuruş) TL.

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Nevşehir Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Nevşehir Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.

c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 20,00 ( yirmi )TL. (İhale dokümanını satın almak isteyenler bedelini Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi

TR 30329888-5001 no’luIban hesabına yatıracaklardır. Bankadan alacakları dekontla Nevşehir Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünden şartnameyi temin edeceklerdir. )

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra istekliden, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1. İhaleye ilişkin Belgelerin verileceği yer, son başvuru tarih ve saati, İhale Tarihi ve Saati:

a) İhaleye İlişkin Belgelerin verileceği yer      :Nevşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati      : 22/10/2020– 10:00

c) İhale Tarihi ve Saati                                     :22/10/2020 – 10:00

5.2. İstekliler İhaleye ilişkin belgeleri, son başvuru tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat elden teslim edeceklerdir. Son başvuru saatine kadar idareye teslim edilmeyen  İhaleye ilişkin belgeler değerlendirmeye alınmaz.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan ihale belgeleri, herhangi bir sebeple geri alınamaz .

5.4. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurulunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir:

6.1. Gerçek kişi ise Türkiye’de tebligat için kanuni ikametgâh belgesi veya adres beyanı belgesi (Tebligat adresi,telefon numarası ve varsa faks numarası yazılacak)

6.2 İhaleye ortak girişim yapılamaz.

6.2. Tüzel kişi ise Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı belgesi)

6.3. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.4. İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.5. Diğer Belgeler:

a) Nüfus Cüzdanı arkalı önlü Fotokopisi

6.6. Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Ziraat  Bankası Nevşehir Şubesi TR350001000028303298885001no’luIban hesabına yatırılacaktır.

6.7 Yasaklı ve Cezalı  olmadığına dair Taahhütname

6.8. İhale ilanı (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak- kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.9. Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak-kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.10. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu

6.11.Cumhuriye Başsavcılığından yada e-devlet üzerinden alınmış Sabıka kayıt belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olacaktır)

6.12.Vergi dairesi ve SGK ‘ dan  alınmış borcu yoktur belgesi

6.13. Vergi dairesi ve SGK  kayıtları yaptıracağına dair taahhütname

6.14. Vergi,harç ve teminatların ödeneceğine dair taahhütname

6.15.

a)Restorant, Lokanta, Kantin, Kafeterya, Çay Bahçesi, Pastane, Yemekhane, Yemek Fabrikası, Dinlenme Tesisi gibi gıdaya yönelik hizmet sektöründe hizmet verdiğine dair Esnaf Sanatkârlar Odası ya da Sanayi Sicil Kaydı Sureti; Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi ya da Usta Öğreticilik Belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

b) a bendinde  istenilen belgeler yok ise ilköğretim diploması veya  öğrenim belgesi fotokopisi istenir.

Madde 7- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

Madde 8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)

Madde 9- Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 10-İhaleye Katılamayacak Olanlar:

  1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile Öğretmenevi Müdürü ve Danışma  kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar
  2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

Madde 11- Özel Hükümler:

  1. Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar.
  2. İş bu ilandan doğacak bütün vergi ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye aittir.

3.      İş bu İhale ilanından  doğacak anlaşmazlıklarda Nevşehir Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 12- İş bu ilan 3 sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

                                   İHALE KOMİSYONU


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.