banner461

NEVÜ Üniversitesi Kantin Kiralama İhaleleri Duyurusu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Öğrenci Kantini Kiralama İhalesi ...

banner15
NEVÜ Üniversitesi Kantin Kiralama İhaleleri Duyurusu
07 Şubat 2019 Perşembe 16:49

banner143
banner134

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Öğrenci Kantini Kiralama İhalesi ...

İHALE İLANI
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve hizasında gösterilen saatte Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.
3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 100,00-¨ (YüzTürkLirası) ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.
4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler;
    a-İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,
b-Kanuni ikametgah sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerini gösterir belge),  
c-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
ç-Adli Sicil kaydı (son altı aya ait) (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin her biri için alınacaktır.),
d- Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı), 
e- İhaleye katılacak gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi,
f- Geçici nakit teminat tutarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,
g-Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)
h- İhale Dokümanı aldığına dair belge,
ı- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş kantin, büfe, kafeterya işletmesi, yiyecek-içecek satışı işletmeciliği yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,
i- Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı olmayıp 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş belgeler ile ihaleye katılanların ilgili Meslek Odası veya Ticaret Odasına sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kayıt olacağına dair taahhütname,
j- Tüzel kişiler için, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak; 
1-İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletname,
4-Vergi kimlik numarasını gösterir belge,
k-İstenilen belgeler 2019 tarihli ve asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır. 
l-İstekliler ihaleden önce, kiralama ihalesi yapılacak kantin yeri için muhammen bedelin %3’ü oranında; Geçici Teminat yatıracaklardır.

İşin Adı

Kiralama Süresi

Muhammen Bedeli

(¨) (KDV Hariç-             (İlk Yıl İçin)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini Yeri Kiralama İşi

3 yıl

47.000,00

1.410,00

12.02.2019 (Salı)

10.00


    


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner517

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.