banner461
banner195

Nevşehir Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2015 Nevşehir Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri

Nevşehir Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri
23 Kasım 2015 Pazartesi 19:20

banner143
banner134
2015 Nevşehir Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri
teşvik paketinde Nevşehir 4. bölgede yer alırken, Yozgat, 5. bölgede yer aldı. Nevşehir'le birlikte Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Sivas'ta 4. Bölgede yer aldı.
4- Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
 
Aşağıdaki kriterlere uyan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir:
 
Yatırımla imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalıdır.
Yatırımın asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olmalıdır.
Yatırım asgari % 40 katma değer yaratmalıdır (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmamaktadır).
Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD olmalıdır (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmamaktadır).
 
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
Teşvik Unsurları
Bölge I II III IV V VI
KDV İstisnası
VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti
VAR
Vergi İndirimi
Vergi İndirim Oranı (%)
90
İndirimli Vergi Oranı (%)
2
Yatırıma Katkı Oranı (%)
50
Sosyal Sigortalar
Prim Desteği
(İşveren Payı)
Destek Süresi
7 yıl
(Bölge 6 için 10 yıl)
Destek Üst Sınırı (%)
15 (Bölge 6 için sınır bulunmamaktadır)
Arazi Tahsisi
VAR
Faiz Oranı Desteği
Yerli Krediler (puan)
5
5
Dövize Endeksli Krediler (puan)
2
2
Maksimum Destek Tutarı (*)
50 milyon TL
50 milyon TL
Sosyal Sigortalar
Prim Desteği
(Çalışan Payı)
10 yıl (sadece Bölge 6’da gerçekleştirilecek yatırımlar için)
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
10 yıl (sadece Bölge 6’da gerçekleştirilecek yatırımlar için)
KDV İadesi
VAR (500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımların inşaat harcamaları için)
 
*Yatırım tutarının % 5’i aşmamak kaydıyla
 
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı
Bölge
Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
I, II, III, IV, V
% 70
% 30
VI
% 80
% 20
 
Destek Unsurları
 
KDV İstisnası:
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
 
Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
 
Vergi İndirimi:
Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine tabi oranını ifade eder.
 
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı):
Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar Prim Desteği için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.
 
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı):
Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
 
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi:
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmamaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.
 
Faiz Oranı Desteği:
Faiz oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin/kâr payının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
 
Arazi Tahsisi:
Yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.
 
KDV İadesi:
Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir.
 
Araştırma ve geliştirme destekleri
 
1) Ar-Ge Kanunu
 
Türkiye’deki Ar-Ge Kanunu, bir Ar-Ge merkezinde en az 30 personel istihdam edilmesi koşuluyla Türkiye’deki Ar-Ge yatırım projelerine özel teşvikler sağlamaktadır. Yeni kanun çerçevesinde 2024 yılına kadar yararlanılabilecek olan teşvikler aşağıdaki gibidir:
 
Araştırmacı sayısının 500’ün üzerinde olması durumunda Ar-Ge harcamalarının % 100’ü şirketin vergi matrahından düşülecek; bu indirime ek olarak, söz konusu faaliyet yılında bir önceki yıla kıyasla Ar-Ge harcamalarında görülen artışın % 50’si de şirketin vergi matrahından düşülecektir.
İşçiler için gelir stopaj muafiyeti (Bu madde 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.)
Sosyal güvenlik primlerinde, işveren payına % 50 muafiyet
Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti
Yeni bilim adamları için 100.000 TL’ye varan teknolojik girişim sermayesi
Kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlar tarafından sağlanan bazı fonların vergi matrahından düşülmesi
 
2) Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik destekler
 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan avantajlar aşağıdaki gibidir:
 
Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kârlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
TGB’lerde istihdam edilen Ar-Ge ve destek personeline ödenecek maaşlar 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının % 10’unu aşamaz.
İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.
 
3) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), Ar-Ge projeleri için Ar-Ge masraflarını karşılamakta ve/veya sermaye kredisi vermektedir.
 
TÜBİTAK teşvikleri kapsamına giren projeler şunlardır:
 
Kavram geliştirme
Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması
Konseptin tasarıma dönüşmesi sürecinde laboratuvar araştırmaları
Proje ve çizim faaliyetleri
Prototip üretimi
Pilot tesis inşaatı
Test üretimi
Patent ve lisans araştırmaları
Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunlarla ilgili faaliyetler
 
KOBİ desteği
 
KOBİ’ler, 250’den az sayıda kişiyi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan şirketler olarak tanımlanmaktadır. 
 
KOBİ’lere sağlanan teşvikler aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır:
 
1. Gümrük vergisi muafiyeti
2. Yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
3. Bütçeden kredi temini
4. Kredi garanti desteği
 
Hazine, KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10 milyar TL’lik bir kredi kapasitesi oluşturulması için 1 milyar TL değerinde bir fonu Kredi Garanti Fonu’na (KGF) aktarmıştır. Bu kapsamda, KOBİ başına toplam kefalet limiti 1.500.000 TL iken, KOBİ’ye ilişkin risk grubu kefalet limiti 2.000.000 TL’dir. KGF, bu kredilerin % 80’lik kısmını üstlenmektedir.
 
5) KOBİ’lere KOSGEB desteği (www.kosgeb.gov.tr)
 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’leri güçlendirmek amacıyla finansman temini, kredi faiz, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ortak tesisler, piyasa araştırması, yatırım alanları, pazarlama, ihracat, danışmanlık, tanıtım, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme ve eğitim gibi destek unsurları sağlayarak önemli katkılarda bulunmaktadır.  
 
Sanayi Tezi (SANTEZ) programı
 
Üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirilmesi, kalite artırılması ve çevresel değişim projeleri için sağlanan doğrudan finansal destek aşağıdaki gibidir:
 
Proje bütçesinin maksimum % 85’i doğrudan hibe olarak desteklenebilir.
Proje süresi 2 yıldır, bu süre 6 ay uzatılabilir.
Personel, seyahat, sarf malzemesi, makine donanım, danışmanlık ve ilgili hizmet alımı, nakliye, sigorta ve gümrük giderleri desteklenmektedir.
Başvuru dosyası 4 ay içinde kabul edilebilir. Proje denetim komitesi bağımsız olarak çalışmaktadır.
 
Teknoloji geliştirme projelerine yönelik krediler
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); teknoloji geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.
 
Çevre projelerine yönelik destekler aşağıdaki gibidir:
 
Proje başına maksimum katkı oranı % 50’dir.
Proje başına maksimum bütçe 1 milyon ABD dolarıdır.
Geri ödeme süresi, bir yıllık ödemesiz dönem de dâhil olmak üzere projenin başlangıcı itibarıyla toplamda 4 yıldır.
 
Eğitim desteği
 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), maksimum 6 ay süreyle mesleki eğitim projelerini destekleyebilmektedir.
 
İstihdam öncesi eğitim sürecinde kursiyerler ve İŞKUR’da kayıtlı işsiz adaylar için doğrudan maaş desteği (kısmi maaş = 25 TL/gün)
SGK primleri (iş kazaları ve mesleki hastalıklar) İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
Eğitmenin ücreti, elektrik ve su faturaları gibi program masrafları işverene kısmi olarak İŞKUR tarafından ödenmektedir. Toplam tutar, stajyer başı ücret üzerinden hesaplanır ve işverenin sağlanan hizmetleri İŞKUR’a fatura etmesi gerekmektedir.
İŞKUR söz konusu eğitim programında işvereni (şirketi) hukuki taraf olarak kabul etmektedir.
Program sonrasında eğitim gören belirli sayıda (oranda) kursiyerin istihdam edilmesi gerekmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdakiler için iş birliği sunmaktadır:
 
İstenilen programa yönelik meslek okulları Bakanlık kararına istinaden açılabilir.
Mevcut bir meslek lisesinde talep edilen programların adaptasyonu, eğitim takımına yönelik genel masraflar Bakanlık tarafından desteklenebilmektedir.
 
İhracata yönelik devlet teşvikleri
 
Bu teşvik programının temel amacı ihracatı teşvik etmek ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü artırmaktır. Bu özel paket temel olarak Ar-Ge faaliyetlerini, piyasa araştırmalarını, sergi ve uluslararası fuarlara katılımları, patent, ticari marka ve sanayi tasarım masraflarını kapsamaktadır.
 
2015 NEVŞEHİR BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 4. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite
şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi
dahil)
500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım
konuları hariç)
1 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan
iplik ve dokuma yatırımları hariç)
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım
konularında 1 Milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 1 Milyon TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 1 Milyon TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 1 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon TL
28 28 Metal eşya 1 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 1 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara
taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 1 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TLHuzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
50 Seracılık 10 dekar

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.