banner461
banner195

19. Milli Eğitim Şurası'nın Ardından

Eksen Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Nevşehir İl Temsilcisi Bayram OK, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan Kararları Değerlendirdi:

19. Milli Eğitim Şurası'nın Ardından
05 Aralık 2014 Cuma 10:08

banner143
banner134
Eksen Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Nevşehir İl Temsilcisi Bayram OK 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan Kararları Değerlendirdi:
 “Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur ve eğitim
alanındaki en köklü kurullardan biridir. Yasal tanımı gereği, Türkiye’de eğitim sistemini
geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları
incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur.
Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen şuranın Türkiye’de eğitimin yönetimindeki işlevini sorgulamak ve bu konuda öneriler paylaşmak amacıyla toplanmaktadır”diyerek.

Alınan bu kararların tavsiye niteliğinde olduğunu vurguladı. Ancak Bu kararlardan uygulanması hoş ve kayda değer olarak bulunan özellikle  öğretmenlerin nöbet görevlerini rahatlatacak önemli bir adım olan Her okula güvenlik görevlisi ve sağlık personeli önerisini önemsediklerini dile getirdi.
Alınan diğer kararlardan bazılarını da hatırlattı.
          
19. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan Okul Güvenliği komisyonunda, okul giriş çıkış noktalarının sayısının sınırlandırılması, okul içi ve çevresinde denetimi arttıracak önlemlerin alınması yönündeki öneri benimsendi
19. Milli Eğitim Şurası'nda konuşulan diğer bazı önemli konular şöyle sıralayabiliriz;
-"Okullara jeneratörler tahsis edilsin" önerisi kabul gördü

-Fiziki güvenliği sağlayacak önlemle

-Psikolojik güvenlik önlemlerine ilişkin alınan kararlar

-Yaptırımlar ağırlaştırılacak

-"Karma eğitim"le ilgili öneri kabul edilmedi

-Her okula güvenlik görevlisi ve sağlık personeli

Bu kapsamda, okullarda ziyaretçi kartı uygulaması, kamera sistemi, duman sensörü, metal detektör gibi önlemler alınabilecek. Ayrıca öğrencilerin okula istenmeyen araç gereç ve suç aleti getirmelerini önlemek için denetimler yapılacak.

Okul Güvenliği Komisyonu, 3. gün çalışmalarını tamamladı. Komisyon toplantısında, yarın raporun Genel Kurul'a iletilmesi için son oylamalar yapılacak.

Okul güvenliği konusunda kapsamlı bir okul güvenliği eylem planı hazırlaması önerisi Şura Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere karara bağlandı.

Komisyonun sabahki oturumunda, okulların fiziksel güvenliğinin sağlanması için bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personelinin hizmet alımı yoluyla görevlendirilmesi yönündeki bir öneri benimsenmişti.

Öğleden sonraki oturumlarda ise fiziksel güvenliğin sağlanması için büyük okullarda daha fazla güvenlik sorunu yaşandığı göz önünde bulundurularak, okul arsalarının ve büyüklüğünün belirlenmesinde nüfus hareketliliğinin dikkate alınması ve okulların optimal büyüklükte olacak şekilde planlanması önerisi de oylama sonucu benimsendi.

Diğer yandan okul giriş-çıkış saatlerinde okul çevresinde trafik polisi ve gönüllü trafik denetmenleri görevlendirilmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edildi.

Okul çevresindeki yaya geçitlerinde öğrencilerin görevlendirilmesinden vazgeçilmesi için verilen öneri için de görüş birliğine varıldı. Ayrıca okul çevresinin daha güvenli bir yer haline gelebilmesi için yerel emniyet güçlerinden destek alınması, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması benimsendi.

Okulun kendi başına baş edemediği güvenlik konularında emniyet güçlerinden yardım alabileceği yönündeki görüş de kabul edilen komisyon kararları arasında yer aldı.

-"Okullara jeneratörler tahsis edilsin" önerisi kabul gördü

Akşam saatlerinde ders yapılan okullarda çevre güvenliğinin arttırılması amacıyla okul çevresinin yeterince aydınlatılmasının sağlanması, yaşanabilecek elektrik kesintileri nedeniyle okullara jeneratörlerin tahsis edilmesini içeren öneri de komisyonda kabul edildi.

Okul giriş çıkışları ve çevresinin güvenliği için, giriş çıkış noktalarının sayısının sınırlandırılması, okul içi ve çevresinde denetimi arttıracak önlemlerin alınması yönündeki öneri de komisyon tarafından benimsendi. Bu kapsamda okullarda ziyaretçi kartı uygulaması, kamera sistemi, duman sensörü, metal detektör gibi önlemler alınabilecek. Kabul edilen öneriye göre, öğrencilerin okula istenmeyen araç gereç ve suç aleti getirmelerini önlemek için denetimlerin yapılması gerekiyor.

-Fiziki güvenliği sağlayacak önlemler

Okullarda depreme karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve okul binalarının çok katlı tasarlanmaması, okul ve sınıf mobilyalarının sabitlenmesi gerektiği yönündeki bir görüş de komisyonda kabul edilenler arasında yer aldı.

Komisyonda fiziksel güvenliğin sağlanması konusunda kabul edilen diğer maddeler şöyle:

"Okul çevresinde öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek maddelerin satılması konusunda denetimler yapılmalı. Okul sağlığı ve hijyeni açısından temiz içme suyu olanağı sağlanmalı, okullarda bulunan su depoları kontrol edilmeli ve periyodik aralıklarla klorlanması sağlanmalı, imkanlar ölçüsünde yemek hizmeti okullarca sunulmalı. Düzenlenen yetiştirme ve destekleme kurslarında görev alan öğretmenlerin nöbet görevi tanımlanmalı.

Öğrenci disiplin yönetmelikleri gözden geçirilmeli, başta uyuşturucu kullanımı (esrar, eroin, bonzai gibi) olmak üzere öğrencilerde gözlenen istenmeyen davranışları önlemek amacıyla caydırıcılığı arttırıcı düzenlemeler yapılmalı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliği, rehber öğretmenlerin okul güvenliği konusundaki rol ve sorumluluklarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde ve seçilmesinde okul güvenliği ile ilgili konular dikkate alınmalı, okul yöneticileri karşılaşılabilecek güvenlik sorunları ve krizleri yönetebilecek bilgi ve becerilere sahip adaylar arasından seçilmeli. Okul güvenliğine ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel sorunları belirlemek veanaliz etmek amacıyla, okul güvenliğine ilişkin yaşanan sorunlara ilişkin bir veri tabanı oluşturulmalı, bu veri tabanından hareketle bölgelere hatta okullara göre risk haritaları çıkarılmalı.

Okul güvenlik sorunlarının önemli bir kısmının çözümü, ikili eğitimden tam gün eğitime geçmekle çözülebilir. Bu nedenle en kısa sürede tam gün eğitime geçilmeli. Pansiyonlu ve yatılı okullarda belletmenlerin belirlenmesinde öğrencilerin cinsiyeti ve toplam öğrenci sayısı dikkate alınmalı.

Sağlık okur yazarlık düzeylerinin arttırılması için yaş gruplarına göre belirlenmiş eğitim programları düzenlenmeli. Okul bahçesindeki otoparklar kapatılmalı ya da okulun eğitim öğretime kapalı olduğu dönemlerde kullanılmalı. Güvenlik açısından öğrencilerin evlerine en yakın okula devam edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı."

-Psikolojik güvenlik önlemlerine ilişkin alınan kararlar

Okulda psikolojik güvenliği sağlamak amacıyla alınan kararlar başlığı altında tartışılan görüşler de komisyon üyelerinin oylarına sunuldu.

Buna göre, ihtiyacı olduğu tespit edilen öğretmenlere öfke kontrolü, çatışma yönetimi, arabuluculuk gibi konularda psiko-eğitim desteği sağlanması yönündeki görüş benimsendi.

Öğrencilerin okula bağlılıklarını ve aidiyet duygularını artırmak amacıyla okulda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu konuda öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerinin alınması gerektiği görüşü de kabul edildi.

Sendikal hak arayışı adına yapılan etkinliklerin ders saatleri dışında ve öğrencilerin güvenliğini riske etmeyecek şekilde yapılması yönündeki görüş de çeşitli tartışmaların ardından oylanarak benimsendi.

Okullarda halkla ilişkiler biriminin oluşturulması, velilerin ve diğer ziyaretçilerin ders saatleri içerisinde okulun işleyişini bozacak şekilde okul ortamında bulunmalarına, izinsiz ve kontrolsüz bir biçimde sınıflara girmelerinin engellenmesine de karar verildi.

Daha önce şiddet uyguladığı tespit edilen öğretmen, yönetici ve denetçilerin üst görevlere atanmalarının engellenmesi önerisi de kabul edildi.

Zararlı madde bağımlılığı, şiddet, saldırganlık gibi konularda öğrencilerde, okul personelinde ve öğrenci velilerinde farkındalık yaratacak kamu spotlarının hazırlanması, okulu ve öğrencileri olumsuz olarak etkileyen içeriğe sahip televizyon programlarının denetlenmesi amacıyla MEB ve RTÜK'ün daha yakın bir işbirliği içerisinde çalışmasına ilişkin öneriler de komisyonda benimsenen kararlar arasına girdi.

-Yaptırımlar ağırlaştırılacak

Okul Güvenliği komisyonunda okul personeli ve öğrencilere yönelik yönelik şiddeti önlemek amacıyla caydırıcı ve uygulanan yaptırımları ağırlaştırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yapılmasını içeren bir öneri de oylanarak kabul gördü.

Okul personeli ve öğrencilere yönelik şiddet, yaralama, gasp gibi olaylar yaşanması halinde, MEB'in öğrencilerin ve personelinin hukuki savunmasını üstlenmesi yönündeki öneri de benimsendi.

Psikolojik güvenlik önlemlerine ilişkin komisyonda benimsenen diğer öneriler şöyle:

"Okullarda çeşitli nedenlerle boş geçen derslerde istenmeyen davranışların ve güvenlik sorunlarının yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı. Okul güvenliğini tehdit edici davranışlarda bulunan risk grubundaki öğrenciler açık liselere yönlendirilebilir. Okul güvenliği açısından sorun yaratan öğrenci tutum ve davranışlarının altında yatan sebeplerin daha iyi anlaşılması için çocukların ev ve aile ortamında tanınması için çaba sarf edilmeli.

Risk grubunda yer alan öğrencilere ilişkin emniyet ve sağlık kurumlarındaki bilgiler, okul yönetimleri ile paylaşılmalı. Cep telefonlarının okulda amacı dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen ve velilere dönük eğitim çalışmaları yürütülebilir."

-"Karma eğitim"le ilgili öneri kabul edilmedi

Komisyonda akademik başarı yanında, öğrencilere verilecek davranış notunun da değerlendirmeye katılması yönündeki görüşler ise kabul görmedi. Diğer yandan zorunlu eğitim çağındaki çocukların ulaşıma ilişkin güvenlik sorunları yaşamaları halinde gerekli önlemlerin devlet tarafından alınması gerektiği yönündeki görüş de benimsenmedi.

Ayrıca her bir okulun bünyesinde okul güvenliğine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinden sorumlu, öğrenci, öğrenci velisi, öğretmen ve yöneticilerden oluşan bir Okul Güvenliği Komisyonu oluşturulması önerisi de komisyon üyelerince Genel Kurul'a taşınmak için uygun görülmedi.

Okul Güvenliği komisyonunda Eğitim-Bir-Sen'den bir üye tarafından öneri olarak sunulan "Ortaöğretim kurumlarında cinsel kimliğin farkındalığıyla başlayan karşı cinse ilgi kaynaklı güvenlik sorunlarının minumum seviyeye indirilmesi açısından zorunlu olan karma eğitim modelinin, özel öğretim ve devlet kurumlarında, yerel ve sosyal şartlar dikkate alınarak serbest ve demokratik eğitim modeliyle değiştirilmesi gerekir" yönündeki öneri, okul güvenliğiyle doğrudan ilgili olmadığı için gündem dışı olarak değerlendirilerek oylanmadı.

Bunun üzerine bazı sendika üyeleri, önerinin oylanmamasını kısa bir süre ayakta alkışlarla protesto etti.

-Her okula güvenlik görevlisi ve sağlık personeli

Komisyonun sabah oturumunda, kapsamlı bir okul güvenliği eylem planı hazırlanması için getirilen öneriler oylanarak karara bağlanmıştı. Buna göre, okulun ve çevresinin risk analizinin yapılması ve okul güvenliği açısından risk grubuna giren okullara yönelik süreç odaklı önlemlerin alınması yönünde grup kararı alınmıştı.

Bunun yanında okulların güvenlik açısından düzeylerini belirlemek üzere ölçümlerin yapılarak yeterli koşulları sağladığında "güvenli okul bayrağı" verilmesi yönündeki öneri de benimsenmişti. Okul güvenliğine katkı sağlayan öğrenci, veli ve okul çalışanlarının bu kapsamda ödül verilmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edilmişti.

İhtiyaç duyulduğunda okul paydaşlarının okul güvenliği konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla ihmal, istismar, şiddet, ilk yardım gibi eğitimlerden geçirilmesi önerisi de komisyonda kabul edilen öneriler arasında yer almıştı.

Diğer yandan okul servis sürücülerinin, okul ve yol güvenliği konularında, her eğitim yılı başında yeniden bir eğitim programına tabi tutulması ve okul güvenliği sertifikası olmayan sürücülerin çalıştırılmaması da komisyonda kabul edilmişti.

Okul güvenliği konusunda uzmanların yetiştirilmesi ve bu uzmanların il veya ilçe düzeyinde istihdamı önerisi de oy birliğiyle benimsenmişti.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.