banner461
banner195

2015 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili önemli bilgilendirme

Nevşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tekin KEÇECİ 2015 yılı Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2015 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili önemli bilgilendirme
03 Haziran 2015 Çarşamba 16:52

banner143
banner134
Nevşehir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tekin KEÇECİ 2015 yılı Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan KEÇECİ yaptığı açıklamada hayvancılık desteklemeleri ile ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.  

Başkan KEÇECİ Destekleme başvurusu ve ayrıntılı  bilgi için İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine zamanında başvuru yapılmasının yetiştiricilerin hak mahrumiyeti yaşamaması için önemli olduğunu belirtti.

Açıklamasının sonunda tüm yetiştiricilerimize bol kazançlı ve bereketli günler dileyen Başkan  KEÇECİ 2015 yılı  hayvancılık desteklemelerini şu şekilde açıkladı.

         DESTEKLEMEYE İLİŞKİN ESASLAR
1- ANAÇ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMESİ
 (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2015 tarihi itibarıyla en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına 225 TL / Baş desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL / Baş ödenir
(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 01/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.
(3) İstenecek belgeler;
a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi.
(4) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;
a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
c) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
ç)Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.
2- BUZAĞI DESTEKLEMESİ
(1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;
a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş  buzağılara 75 TL / baş ödenir.
b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.
c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.
ç) Tüm buzağılar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.
d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.
f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.
ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.
h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.
ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.
i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.
J) Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağıya ilave 35 TL/baş ödenir.
 (2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
3- ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ
 (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere 22 TL/ baş desteklemeden yararlandırılırlar.
(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2015 - 27/11/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe verir.
 (3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.
(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;
a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.
b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 27/11/2015 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.
4- ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ
(1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.
(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.
c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.
ç) 1/1/2015 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.
(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;
a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi,
b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri,
c) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,
ç) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı e-faturalar,
d) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.
5- ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ
 (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına 10 TL / Kovan destekleme ödemesi yapılır.
(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/6/2015-10/7/2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen başvuruda bulunur;
a) Dilekçe (Ek-1),
b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.
(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.
(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.
(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.
(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 1/6/2015-9/10/2015 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 4/9/2015’tir.
6- BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ
 (1) Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.
(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;
a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.
b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.
c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2016’dır.
(3) Üreticiden istenecek belgeler;
a) Dilekçe,
b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,
2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,
c) İşletme Tescil Belgesi,
ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,
e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,
f) Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.
7- SÜRÜ YÖNETİCİSİ İSTİHDAM DESTEĞİ
 (1) Sürü yöneticisi istihdam desteği 300 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere 5000 TL / İşletme  ödenir.
(2) Müracaat şartları;
a) İşletmede sürü yöneticisi çalışıyor olmalıdır.
b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme müracaat zamanında en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.
c) İşletme istihdam ettiği sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerini kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırmış olmalıdır.
ç) SGK pirim ödemesini isteğe bağlı sigortalı olarak yapanlar, SGK primlerini ayın 30 günü üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen sürü yöneticiliği yapmayanlar ile muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler sürü yöneticisi olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.
(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;
a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi itibari ile başlar ve 31/12/2015 tarihinde sona erer,
b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-14),
c) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) En az 300 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait KKKS’den veya KKBS’den alınmış güncel kulak numarası listesi,
d) Sürü yöneticisi; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname (Ek-15) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) İstihdam edilen sürü yöneticisine ait sertifika/kurs katılım belgesinin ve sözleşmesinin (Ek-16) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
f) Sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerinin (5510 sayılı Kanunun 4/a veya 4/b sigorta kapsamında) kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi’nin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 15/1/2016 tarihine kadar tamamlanmalıdır,
ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir işletmesi için ayrıca müracaat şartlarını taşımalıdır.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.