banner461
banner195

Avanos Kaymakamlığı'ndan Çocuk Oyun Parkı İhale İlanı

Avanos Kaymakamlığı KÖYDES kapsamında Avanos İlçesine bağlı Muhtelif köylere (Aktepe,Bozca,Çavuşin,Büyükayhan,Küçükayhan,Üçkuyu) çocuk oyun parkı yapım işi Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

Avanos Kaymakamlığı'ndan Çocuk Oyun Parkı İhale İlanı
25 Ağustos 2014 Pazartesi 11:33

banner143
banner134
 İHALE  İLANI

                                                                                          AVANOS KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME  BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Avanos İlçesine bağlı Avanos İlçesi  Muhtelif köylere (Aktepe,Bozca,Çavuşin,Büyükayhan,Küçükayhan,Üçkuyu) çocuk oyun parkı; (Tahteravalli, kaydırak, salıncak, oturma bankı ve park tipi çöp kovası) malzemeler alımı ve kurulum  işi; Birlik İhale Yönetmeliğinin 17. maddesi (a) bendi gereği Açık İhale Usulü ile  satın alınacaktır. 

1.İdarenin :

a) Adresi                              :  Hükümet Konağı Kat : 4 /AVANOS

b) Telefon-Faks Numarası   :  (0384) 511 62 32

2.   İhalenin  Konusu  Alım İşinin : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Avanos İlçesi  çocuk oyun parkı; (Tahteravalli, kaydırak, salıncak, oturma bankı ve park tipi çöp kovası) malzemeleri  alım ve kurulum  işi.

b) Teslimat Yeri : Avanos İlçesi Aktepe,Bozca,Çavuşin,Büyükayhan,Küçükayhan,Üçkuyu köyleri

c)  İşe Başlama Tarihi          : Sözleşme Tarihini müteakiben.

 3.   İhalenin :    

 a) Yapılacağı Yer                :  Kaymakamlık Makam Odası Hükümet Konağı /AVANOS

 b) Tarihi Saati                      :   05.09.2014 Cuma  Günü Saat :  14,30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler.

a) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

b) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks ve Elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgi sine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu  yılda alınmış tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi  veya imza sirküleri.

g) Gerçek kişi olması halinde noter  tasdikli imza beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

veya bu hususları tevsik eden  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ı) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “İhale dışı bırakılma durumlarından olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

j) Şekli ve içeriği idari şartnamede yazılı geçici teminat mektubu veya banka yatırma dekontu.           k)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen “İhaleye   

 katılamayacaklar “ arasında bulunmadığına dair taahhütname.

 l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

 m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.

 o) Vergi ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge taahhütname ekinde  sunulacaktır.

5. İhale Dokümanları mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 4 / AVANOS   adresinden 100,00 Tl. sı karşılığı Kurumun Halk Bankası Avanos şubesindeki TR48 0001 2009 6880 0016 0000 27 nolu  banka hesabına alınacak teslimat müzekkeresi ile yatırıldıktan sonra  temin edilebilir.

6. Teklifler İhale saatinden önce  Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu  Hükümet Konağı Kat: 4 AVANOS   adresine verilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda   geçici teminat  mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Halk Bankası Avanos şubesindeki banka hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır.

8. Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren an az (60) takvim günü olmalıdır.

9.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından, Birlik İhale Yönetmeliğinin 24. maddesinin (ğ) bendi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10.İş bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir, ancak ceza ve yasaklama durumlarında yönetmeliği 55. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

 

İlanen  duyurulur.

       

       Mustafa ELDİVAN

                                                                                              Kaymakam

                                                                                             Birlik Başkanı

     

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.