banner461

Gülşehir Belediyesi 17.6 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Gülşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir Gülşehir ilçesi, Karavezir Mahallesi'nde Konut + Dükkan inşaatı yaptıracak.

banner503
Gülşehir Belediyesi 17.6 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!
14 Ocak 2017 Cumartesi 13:15

banner143
banner134
Gülşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir Gülşehir ilçesi, Karavezir Mahallesi'nde Konut + Dükkan inşaatı yaptıracak. İhalesi 27 Ocak'ta yapılacak işin bedeli 17 milyon 669 bin 834 TL olarak belirlendi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gülşehir Belediye Başkanlığından:

Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Karavezir Mahallesinde bulunan, mülkiyeti, Gülşehir Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine, kat karşılığında Konut + Dükkan inşaatı yaptırılması işi, şartname asları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Nevşehir, ilçesi: Gülşehir, Semti: Karavezir Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 769 Ada 4 parsel alanı: 4.885,62 m2 ve 586 Ada 2 parsel alanı: 5.590,59 m2, Bürüt inşaat alanı: 21.592,38 m2, İşin adı/Kullanım şekli: Konut + Dükkan

İhale 27/01/2017 Cuma günü saat 15:00’de Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Kat: 3   50900 Gülşehir/Nevşehir adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.
Bu işin muhammen bedeli 17.669,834-TL. (Onyedimilyonaltıyüzatmışdokuzbinsekizyüz otuzdörtlira)dır.
İstekliler, ihaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A - Kanuni ikametgahı olması,
B - Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki aslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile özel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) evraklarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H - Gülşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 530.095,02 TL. (Beşyüzotuzbin doksanbeşliraikikuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Gülşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ - Teknik personel taahhütnamesi
J - Yapı araçları taahhütnamesi
K - Son beş yıla ait (2013-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000 - TL’lik makbuz karşılığı Mali İşler Müdürlüğünden Gülşehir/Nevşehir adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Gülşehir Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.
İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.