banner461
banner195

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi İlanı Yapacak

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi İlanı Yapacak.Ekonomik ömrünü tamamlamış,değişik cins ve modelde taşıt toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 16.000 kğ demir, 6.500 kğ alüminyum, ihtiyaç fazlası Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçaların mübadelesi yapılacaktır.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi İlanı Yapacak
05 Ekim 2013 Cumartesi 00:05

banner143
banner134

 NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIT MÜBADELESİ

 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca;  NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs,  (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet,  ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt  ile tahmini 21.000 kğ demir, 8.000 kğ alüminyum, 2.000 kğ PVC-plastik malzeme  ile ihtiyaç fazlası Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçaların  mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
 
a) Adı
: NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi
: 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad. No:42 NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (384) 213 13 77-78 Faks : 0 (384) 213 39 19
c) Elektronik posta adresi
: nevsehiremniyet@pol.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  
NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs,  (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet,  ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve  (1) adet hurda durumunda taşıt  ile tahmini 21.000 kğ demir, 8.000 kğ alüminyum, 2.000 kğ PVC-plastik malzeme ile  ihtiyaç fazlası demirbaş malzeme ve Oto yedek parçalardan  oluşmaktadır.
Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)
Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıtların özellikleri ekte sunulmuştur.  Malların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;
 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  
FORD TRANSİT CONNECT  KOMBİ K210 S.1.8 TDCİ     90 PS A/C   (7 Adet) ile Kışlık Oto Lastik (6 Adet)
Durumu ve özellikleri
Yakıt Cinci       : DİZEL
Modeli             : 2013  
Donanım         : Standart Paket -Arka yanlara açılır kanatlı kapı,
Renk                :  İdarece Belirlenecektir.
Kışlık Lastik    : 4 Adet 195*65*15
                           2 Adet 175*65*14
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;
Mübadelede teklif edilen taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Büro Amirliğine adresine teslim edilecektir.
 
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;
Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoparkından, Malzemeler  Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği deposu, 2000 Evler Hizmet Binası Deposu, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
 
a) Yapılacağı yer
: Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22/10/2013  Günü saat: 14:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
: 230.842,00-TL
 
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
: 230.865,00-TL
 
 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki (enaz 6.925,95 TL) geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
sunmaları zorunludur.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış  olup, mübadele dokümanı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 30,00-TL (Otuz Türk Lirası) karşılığında (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 22/10/2013 Salı günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoparkı adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
EK       :
NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE BÜBADELESİ YAPILACAK TAŞITLARIN DURUMUNU VE ÖZELLİKLERİ GÖSTERİR TABLO
S.No
CİNSİ
MODEL YILI
MARKASI
PLAKASI
TİPİ
ARAÇ KM.
DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR
MOTOR GÜCÜ
DURUMU %
1
Otomobil
1998
ŞAHİN
50 A 0086
BİNEK
238.000
Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir
1581
20
2
Otomobil
2000
R-19
50 A 0107
BİNEK
387.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir
1596
15
3
Otomobil
2000
R-19
50 A 0108
BİNEK
166.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir
1597
15
4
Otomobil
2000
R-19
50 A 0109
BİNEK
338.000
Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir
1598
20
5
Otomobil
2000
R-19
50 A 0110
BİNEK
506.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir
1598
25
6
Otomobil
2000
ŞAHİN
50 A 0115
BİNEK
214.000
Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir
1581
20
7
Otomobil
2000
R-19
50 A 0118
BİNEK
215.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir
1598
10
8
Otomobil
2000
ŞAHİN
 50 A 0117
BİNEK
347.000
Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir
1581
20
9
Otomobil
2001
R-19
50 A 0124
BİNEK
339.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
1598
15
10
Otomobil
2001
R-19
50 A 0126
BİNEK
307.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir
1598
15
11
Otomobil
2001
ŞAHİN
50 A 0132
BİNEK
119.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
1581
10
12
Otomobil
2001
R-19
50 A 0133
BİNEK
240.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
1598
15
13
Otomobil
2001
R-19
50 A 0134
BİNEK
305.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
1598
15
14
Otomobil
2002
ŞAHİN
50 A 0140
BİNEK
274.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
1581
15
15
Kamyonet
1986
DODGE
50 A 0075
Kamyonet
200.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
30
16
MİNİBÜS
1996
FORD
50 A 0017
MİNİBÜS
181.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
15
17
MİNİBÜS
1998
FORD
50 A 0087
MİNİBÜS
220.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
18
MİNİBÜS
1999
FORD
50 A 0094
MİNİBÜS
393.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
19
MİNİBÜS
1999
FORD
50 A 0095
MİNİBÜS
320.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
20
MİNİBÜS
1999
FORD
50 A 0100
MİNİBÜS
950.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
30
21
MİNİBÜS
1999
FORD
50 A 0102
MİNİBÜS
308.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
22
MİNİBÜS
2000
FORD
50 A 0113
MİNİBÜS
340.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
23
MİNİBÜS
2001
FORD
50 A 0121
MİNİBÜS
412.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
24
MİNİBÜS
2001
FORD
50 A 0122
MİNİBÜS
397.000
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
2496
25
25
MOTOS.
1991
HONDA
50 A 0127
MOTOSİKLET
5.983
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
180
10
26
MOTOS.
1991
HONDA
50 A 0128
MOTOSİKLET
12.341
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
180
10
27
MOTOS.
1991
HONDA
50 A 0129
MOTOSİKLET
7.757
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
180
10
28
MOTOS.
1991
HONDA
50 A 0130
MOTOSİKLET
13.238
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
180
10
29
MOTOS.
1991
HONDA
50 A 0131
MOTOSİKLET
5.874
Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor
180
10
30
Otomobil
2011
FİAT LİNEA
50 A 0215
BİNEK
 50.000
Araç Hasarlı olup Hurda Durumundadır.
1599
75
 Teklifler, 22/10/2013 Salı günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresine verilecektir.
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.