banner461
banner195

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından taşınmaz Satış İlanı

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından taşınmaz Satış İlanı....

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından taşınmaz Satış İlanı
07 Nisan 2015 Salı 19:50

banner143
banner134

 

                       TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 
Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından
            
 Mülkiyeti Nevşehir   İl Özel İdaresine ait İlimiz Derinkuyu  İlçesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet mahallesi, Gölbe Yolu mevkiinde bulunan tapunun ; 30.30T pafta, 69 ada, 23 nolu parselde kayıtlı 939 m2 alan üzerinde kargir ev ve bahçesi olarak kayıtlı " Kaymakamlık Lojmanı " olarak kullanılan taşınmazın  satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık  Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale  14/04/2015  Salı günü saat 10,30' da  Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 370.890,00 TL ( üçyüz yetmiş  bin sekiz yüz doksan lira )  olup, geçici teminatı muhammen bedelin %3’ü oranında 11.127,00 TL  ( onbirbinyüzyirmiyedilira) TL.dir.
 
 İhaleye iştirak edecek olanların;
a) 2886 S.K.nun 45. maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler,
b) İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3’ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı,
c)Kanuni ikametgah belgesini
       -Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, ( Nüfus Müdürlüklerinden  alınmış adres beyan)nin aslı veya noter tasdikli suretin
      -Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge ( Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,)
d) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, 
g)- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 
            İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
            İlan olunur.
 
GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ
 
              1- SATIŞA KONU GAYRİMENKUL
 
     Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait İlimiz Derinkuyu  İlçesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet mahallesi, Gölbe Yolu mevkiinde bulunan tapunun ; 30.30T pafta, 69 ada, 23 nolu parselde kayıtlı 939 m2 alan üzerinde kargir ev ve bahçesi olarak kayıtlı            " Kaymakamlık Lojmanı " olarak kullanılan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü  Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
 
            2- TAŞINMAZIN NİTELİĞİ VE TAPU KAYDI 
 
 Niteliği Kargir ev ve bahçesi 
 İli-İlçesi Derinkuyu 
 Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Gölbe yolu  mevkii
 Yüzölçümü 939,00 m2
 Hisse oranı Tam
 
             3- İHALENİN YERİ TARİHİ
                İhale, Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda, İl Özel İdaresinin İhale Komisyonu olan İl Encümeni tarafından 14/04/2015 Salı  günü saat: 10,30’da yapılacaktır.
  
            4- İHALENİN ŞEKLİ (USULÜ)
                  İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “ Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
            
            5- MUHAMMEN BEDEL
                Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli.- 370.890,00 TL  TL.dir  .  ( üçyüz yetmiş  bin sekiz yüz doksan lira )          
   6- GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
       Geçici teminat, muhammen bedelin %’3 ü oranında  11.127,00 TL                                               ( onbirbinyüzyirmiyedilira) TL.dir.
  
7- ÖDEME ŞEKLİ
                İhale bedeli, 21. maddede belirtildiği üzere sözleşme esnasında olmak üzere peşin ödenecektir       
              
8- ŞARTNAME  
                 Şartname İstenildiği taktirde şartname ücretsiz olarak mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği   İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. 
 
 
            9- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 
a) Kanuni ikametgah sahibi olunması, 
-Kanuni ikametgah belgesini;
-Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüklerinden ve muhtarlıklardan alınmış adres beyanı)nin aslı veya noter tasdikli suretini,                                                      
-Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge (Ticaret Sicil Gazetesi,)nin aslı veya noter tasdikli suretini,                                                                              
1
            b) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,               
c)İstenilen geçici teminat şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi,            
d) İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
e)İhaleye katılacak kişi/tüzel kişilerin İhaleden önce ;  "Kaymakam Lojmanı olarak bilinen Kargir ev ve arsasını "   yerinde incelemesi esastır. Bu çerçevede teklif sahibinin taşınmaz hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Teklif sahibi, kargir ve ev bahçesi olan taşınmazı  mevcut fiziki durumu ile önceden görerek açık artırma ihalesine teklif vereceğinden, daha sonra açık veya gizli ayıp iddiası ile ayıba karşı tekeffül hükümlerine dayanarak talepte bulunamayacak ve dava açamayacaktır.
 
            10- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
  a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 
b) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılı şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihaleleye katılamazlar.
c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
            d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
           e) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
           f) (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulundukları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip oldukları anonim şirketler hariç)                  
           g) T.C. vatandaşı olmayanların; ilgili kanunlar gereğince gayrimenkul edinmesi yasak olan yerlerde bulunan gayrimenkullere ilişkin ihalelere girmeleri yasaktır
           Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durum, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ve ihaleden sonra ortaya çıkmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden ihaleye çıkılması nedeniyle idare aleyhine meydana gelen her türlü zarar ve ziyan ihalenin iptaline neden olan istekliden talep ve dava edilebilir.
 
11- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
              İhalede aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.               
             a) Hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
            b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 
            c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.             
             d) 10.maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
          
12- CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI 
            11. maddede yazılı fiil ve davranışlarda bulunanların bu durumları, satış tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi haklarında gerekli idari ve yasal işleme başvurulur.
  
 
2
 
 
            13- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLMESİ 
            Gayrimenkulün satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği  Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
            14- SATILACAK GAYRİMENKULÜN GÖRÜLMESİ 
a)İhaleye katılacak kişi/tüzel kişiler  taşınmazın bulunduğu yerin Tapu Müdürlüğü ve Belediyesinden gayrimenkullerin tapu kayıtları ve imar durumları hakkında bilgi almış, taşınmaz malı mevcut durumu ile (işgal,muhdesat, hasar, hisse, alan m², imar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda yüklenicinin İl Özel İdaresi aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı yoktur.
b)Gayrimenkulün satıştan sonra imar durumunda herhangi bir sebepten dolayı (Mahkeme kararı vb.) oluşabilecek değişikliklerden idarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu konuda yüklenicinin, İl Özel İdaresi aleyhine herhangi bir itiraz, dava veya talep hakkı yoktur.
             
            15- İHALEYE AİT TEKLİF DOSYALARIN VERİLMESİ
          1- İl Encümeni huzurunda açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye; İstekliler  ihaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri ,  ihale gün ve saati olan 04/04/2015 Salı günü saat 10.00! a kadar İl Encümeni bürosuna  teslim edeceklerdir.
            
5) -Gerçek kişiler için, 
                  a- Nüfus Cüzdan Sureti,
                  b- Nüfus müdürlüklerinden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Senedi,
                  c- Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli Vekaletname,
     d- Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
                  e- Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka dekontu,
 
            6)Tüzel kişiler için,
                a- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslını veya noter tasdikli sureti,  
                b- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikte tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri. 
                c-İhaleye vekaleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, 
              d- Gerçek ve tüzel kişiler tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adrese ilişkin yazılı beyanları, (Beyanda adreslerinin yanı sıra irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresine de yer verilecektir.)
              e- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
    f- Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
                 g-Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka dekontu,  Konulacaktır.        .
          
   
 
3
 
 
 
 
 
16- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLEN BELGELERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            14 Nisan  Salı günü saat 10,30'da, ihale için kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler  istekliler önünde alınış sırasına göre istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranacaktır.
             Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin, belgeleri kendilerine veya vekillerine iade olunarak, bunlar ihaleye alınmayacaktır.            
 
    17- İHALE KOMİSYONUNUN İHALE SERBESTÎSİ 
            İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 
18- İHALE KARARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ 
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı kesinleşir, onaylanmayan ihale kararı hükümsüz sayılır.
 
19- KESİNLEŞEN İHALE KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ 
İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imza alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
 İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
 
20- ALICIYA AİT OLAN MASRAFLAR 
İhaleyle ilgili her türlü ( vergi, resim, harç, fon kesintisi, katkı payı vb.) masraflar ile
 
21- ÖDEME ŞARTLARI 
İhale Bedelinin tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip peşin ödenecektir. Bu kapsamda: 
           a) İhale üzerinde kalan istekli (alıcı) , ihale kararının ita amirince onaylanarak kesinleşmesine müteakip idarece kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere ........15 gün içerisinde sözleşme imzalamak, ihale bedelinin tamamını ve şartnamenin 20. maddesinde belirtilen giderleri karşılamak zorundadır. Aksi takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale tek taraflı fesh edilerek geçici teminatı irat kaydedilecektir. 
   
22- GAYRİMENKULÜN DEVİR İŞLEMLERİ 
İhale bedelinin tamamının ödenmesine müteakip taşınmazın tapu devri yapılarak, teminat alıcıya iade edilecektir. Devir esnasındaki tapu masrafları alıcıya aittir.    
 
   23- İHTİLAFLARIN HALLİ 
İhaleden doğacak ihtilafların hallinde Nevşehir İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
 
 
İş bu şartname 23 (Yirmi üç) maddeden ibarettir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.