banner461
banner195

Taşeron İşçisine Kadro Müjdesi!

AK Parti Nevşehir İl Ekonomi İşleri Başkanı Ali Kemikkıran taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Taşeron İşçisine Kadro Müjdesi!
01 Nisan 2016 Cuma 12:56

banner143
banner134
AK Parti Nevşehir İl Ekonomi İşleri Başkanı Ali Kemikkıran taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları ifade etti.

Kamudaki taşeron işçilerinin kadroya alınması yönünde Genel Başkanımız ve Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan açıklama taşeron işçilerini sevince boğdu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin gelen sorulara şöyle yanıt veriyor.
HANGİ İŞÇİLER BU HAKTAN YARARLANACAK?
Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun açıklamış olduğu düzenleme, sadece aşağıda belirtilen kamu işyerlerindeki alt işveren (taşeron) işçilerini ilgilendirmektedir. Özel sektör şirketlerine ait işyerlerinde çalışan alt işveren (taşeron) işçileri bu kapsamda değildir. Buna göre;
Genel ve özel bütçeli idareler,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
Sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler,
İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar,
Özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları,
bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalışan işçilerin kapsama alınması öngörülmektedir.
 Kamuda hem asıl işlerde ve hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçi bu haktan yararlanacak. Bu şekilde özel sözleş- meli personel olarak istihdam edilecek işçiler, 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanlar olup, emekliliğe hak kazananlar ise bu durumdan yararlanamayacak.
BU KAPSAMDAKİ KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?
Kamu işyerlerindeki alt işveren (taşeron) işçilerinin özel sözleşmeli personel olarak alınabilmesi için aranacak şartlar aşağıda yer almaktadır;
Kurum ve iş açısından kapsamda bulunmak,
Tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibariyle çalışıyor olmak,
Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla çalışıyor olmak,
Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşımak,
Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
65 yaşını doldurmamış olmak,
Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işlerde çalışıyor olmak,
Dava açma dâhil her türlü haklarından feragat etmek,
Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Bu şartların tümünün sağlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiremeyen alt işveren (taşeron) işçileri, özel sözleşmeli personel olma hakkından yararlanamayacaktır.

HANGİ İŞLER BU KAPSAMA GİRMEKTEDİR?
Yapılacak yasal düzenleme ile
Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren (taşeron) ilişkisinin kurulduğu “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında” yer alan asıl ve yardımcı işlerde,
Süreklilik arz eden (bir yıl-12 ay) hizmetlere ilişkin işlerde,
İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecektir.
Söz konusu kapsam dışında kalan 3 aylık veya 6 aylık bir çalışma dönemi için geçici işçi olarak çalıştırılan kişiler bu haktan faydalanamayacaktır.
ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİSİ “ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL” OLACAK MI?
Özel sözleşmeli personel modeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın alt işveren (taşeron) işçilerinin atamalarının yapılabilmesi ve bunlar aracılığıyla yürütülen hizmetlerin aynı şekilde sürdürülmesi amacıyla oluşturulan yeni bir sözleşmeli personel çalıştırma modelidir. Bu modelde, bu kapsamdaki sözleşmeli personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geç- memek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda çalıştırılacak personel;
Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.
İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.
Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.
Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.
Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı (SSK) olacak.
Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak.
              
ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL MALİ VE SOSYAL HAKLARI NELER OLACAK?
Bu düzenlemeyle kamuya geçecek taşeron işçilerinin maaş veya özlük hakları yönünde bir farklılık olması beklenmiyor. Taşeron işçiler yeni bir statü ile kadroya alınacaklar ve “özel sözleşmeli personel” statüsü olacaklar. Kadroya alındıktan sonra üç yıl arayla sözleşmeler yenilecektir. Bu kişiler devlet memuru kadrosuna alınmayacak, sadece özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edilecek, maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak düzenlemeye göre;
01.01.2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacaktır.
01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde “sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı” kadar arttırılarak güncellenecektir.
4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacaktır.
İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacaktır.
 
KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL OLACAK?
Kamuda hem asıl işler ve hem de yardımcı işlerde çalışan alt işveren (taşeron) işçilerinin özel sözleşmeli personel olarak görevlendirebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM’de buna ilişkin yasa çalışmalarının tamamlanması halinde alt işveren (taşeron) işçileri özel sözleşmeli personel olarak aldıkları ücretle beraber aynı işyerinde çalışmaya devam edecekler. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik her kurumun hizmet özelliğine göre sınav yapılacak. Ayrıca bu kişilerin güvenlik soruşturmaları da önemli olacak. Buna göre;
Buna ilişkin yasal düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvurulması,
Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idarenin başvuruyu incelemesi ve şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmesi,
  Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesinin yapılması,
Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulmaları,
Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanması gerekmektedir
İleride bu kapsama giren personel sayısında artış ihtiyacı olduğunda ihale yoluyla hizmet alımı yapmaksızın, personel ihtiyacını kendi bünyesinde özel sözleşmeli personel pozisyonundan karşılayacak. Çalışmak isteyen kişiler de bu düzenlemeden sonra doğrudan doğruya kamu idarelerine müracaat ederek bu sözleşmeli statü için belirlenen koşullara uygunsa orada çalışabilecek.
BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE BAĞLI KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?
Belediye ve özel idarelerdeki alt işveren (taşeron) işçileri için, bu kurumların kuracağı şirketler aracılığıyla istihdam sağlanacak. Diğer bir deyişle Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarında alt işverende çalışan işçiler bu idarelerin kuracağı kendi şirketlerinde istihdam edilecek. Buna göre;
Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek.
Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek.
Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmaksızın doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.
Diğer bir ifadeyle belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışanlar mevcut şirketlerinde aynen çalışmaya devam edecekler ve durumlarında bir değişiklik olmayacak. Sadece Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarında alt işveren bünyesinde istihdam edilen işçiler mahalli idarelere ait şirketlerde özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Erkan ipek - 2 yıl önce
Bizler üniversite mezunu olarak kamuya giremiyoruz. Madem devlette bu kadar kişiyi alacak kadro var neden biz üniversite mezunu olarak kpss ye yıllarca hazırlanıyor ve kadroya giremiyoruz. Bu tamamıyla haksızlık. Sen ilkokul ve lise mezunu olacaksın ve sınava girmeden kadro alacaksın ama senin üniversite mezunun kpss ye girecek. Bu çifte standardın da ötesinde adaletsizlik. O zaman insana söyle derler madem devlette bu kadar 700 000 kadro var neden üniversite mezunları işsiz Başbakanım. Ben şuanda işsizim ve bana maddi ve manevi emek veren ailemin yanında sigintiyim. Bu uygulamayı adaletsiz buluyorum ve konu hakkinda bilgi bekliyorum. Gerekirse size ulaşınca kadar mücadelemiz surdurecegim.
Avatar
su - 2 yıl önce
Huzurevinde ve engelliler evinde çalış görelim taşeron hakkında konuşmak kolay gelde özbakımlarını yap