banner461
banner195

Bilirkişilik Başvuruları 31 Ekim’de Sona Erecek

Bilirkişilik Başvuruları 31 Ekim’de Sona Erecek

Bilirkişilik Başvuruları 31 Ekim’de Sona Erecek
09 Ekim 2013 Çarşamba 10:12

banner143
banner134

 Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 268'inci maddesi uyarınca İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik” hükümlerine göre; Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Nevşehir ili ve yargı çevremize bağlı Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacak. Listeye kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük, Altmış yedi yaşından büyük olmamak, Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma,gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyeti icra etmek şartları adaylarda aranacaktır.  Tüzel kişilerin; Hâlen faaliyetine devam ediyor olması, Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir. Başvuru yeri: Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı. Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler Başvuru dilekçe örneğini Nevşehir Adalet Komisyonundan  temin ederek, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belirtmek gerekir. Nüfus cüzdanı örneği, Komisyonumuzun bulunduğu İl çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, Adli sicil kaydı, Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belge, Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, Bir adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacak), Önceki yıllarda bilirkişi listesine kayıtlı olanların (b) ve (c) bentlerindeki belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir. Komisyonumuzca başvurulan, 25 Kasım 2013 Pazartesi gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na ve Hukuk Muhakemesi Kanunu'na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır. Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir. Listeye kabul edilenlere 11 Aralık 2013 tarihinde bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64.  maddesinin 5.  fıkrası ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Nevşehir Adliyesi toplantı salonunda yemin ettirilecektir. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2013 günü Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir” denildi.   


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.