banner461

Çetin, talepleri iletmek üzere Başkent’e gitti

Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgay Çetin, toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve Şubemizin taleplerini iletmek üzere Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti.

banner503
Çetin, talepleri iletmek üzere Başkent’e gitti
14 Temmuz 2017 Cuma 12:51

banner143
banner134
Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgay Çetin, toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve Şubemizin taleplerini iletmek üzere Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti.
Toplu sözleşme ile ilgili istişare toplantısında Şubemizin talepleri şunlar;
* 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) bendi uyarınca görev yapan geçici personellere döner sermaye ve sabit ek ödemelerinin yapılması ayrıca kadro taleplerinin kabul edilmesi gerekmektedir.
* Aynı kurumda ve aynı branşta görev yapan sağlık personellerinin arasında ciddi bir maddi fark oluşturan 4924 uygulamasının yeniden gözden geçilerek aradaki eşitsizliği giderici gerçekçi bir uygulamanın ortaya konulması gerekmektedir.
* Şef ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlarında çalışan kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarının düzenlenmesi gerekmektedir.
* Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinin ve tüm gelirlerin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi gerekmektedir.
* Emeklilik hesaplamalarına döner sermaye ek ödemelerinin dahil edilmemesinden dolayı; 375’e göre ödenen sabit ek ödemelerin vergi dilimi hesabında değerlendirilmemesi gerekmektedir.
* Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin mesleki hastalık tanımlarının yapılması gerekmektedir.
* Lisans mezunu kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmaları ve mali haklarının buna göre belirlenmesi gerekmektedir.
* Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine yıpranma payı (fiili hizmet zammı) verilmesi gerekmektedir.
* 24 saat hizmet veren Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin mesai dışı hizmetlerinde nöbet ve fazla çalışma ücretlerinin %200 artırımlı ödenmesi gerekmektedir.
* Yüksek Lisans yapan kamu görevlilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst öğrenim (intibak) gibi değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkisinin sağlanması gerekmektedir.
* 2011-2012 yılında 4/B sözleşmeli olarak çalışmaktayken, kadroya geçirilen personelin maaşlarının döner sermaye bütçesinden değil, genel bütçeden ödenmesi gerekmektedir.
* Aile Hekimliklerinde Kamu dışı personel olarak çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının vekil ebe ve vekil hemşirelere kadro verilmesi gerekmektedir.
* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat uygulamasının kaldırılması.
* İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi.
* Vekil Ebe ve Hemşirelere de 657 sayılı DMK’nun 104. Maddesi kapsamında izin hakları verilmesi gerekmektedir.
* Üniversite hastanelerde yaşanan iş yoğunluğunun giderilmesi adına personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.
* 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda sayılmış olan özellik arz eden birimlerde görev yapmayan ancak mesai saatleri veya mesai saatleri dışında özellik arz eden birimlere kısmi ya da tam süreli hizmet veren personelin de riskli birim katsayısından faydalanması gerekmektedir.
* Yatan hastaya ve il dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat izni verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu refakat izni durumu 657 sayılı DMK’nun 105. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme olarak algılanmaktadır. 
Ancak, bu husus Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde;
Yatan Hastaya Sevk
Bilindiği üzere Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir…
İl Dışı Sevk
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” şeklinde hüküm altına alınarak belirtilmektedir.
* Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak aday memurun adaylık süresince eş durumu ve eğitim mazeretinden dolayı tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması gerekmektedir.
* Eşi özelde çalışan 4/B’li personele de Aile Birliği mazeretine bağlı atama hakkının verilmesi gerekmektedir.
* Üniversitelere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personele de mazeretleri nedeni ile atama imkanının verilmesi gerekmektedir.
* 657 sayılı DMK’nın 1 sayılı cetvelin 2-Teknik Hizmetler Sınıfı b bendinde sayılan unvanlar dışında Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına unvanlarını almadan verilen ek gösterge hakkının bu sınıfa atanabilecek tüm lisansiyerlere de ilgili unvanı alıp almadığına bakılmadan bu ek gösterge hakkının verilmesi gerekmektedir.
* Eşi özelde çalışan stratejik personele de eş durumu mazereti konusunda diğer sağlık personellerinde olduğu gibi hak tanınması.
* Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli olarak tanımlanan Stratejik personelin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu ve eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması.
* Daha önce eğitim durumu mazereti ile tayin olan personelin daha sonra YÖK den gelen görüşe göre sağlıkla ilgili bir alan almadığı gerekçe gösterilerek iptal edilmemesi gerekmektedir.
* Tüm sağlık personeli ve diğer personelin görev tanımlarına uygun çalıştırılması, bunun dışında görev verilmemesi gerekmektedir.
* Lisans tamamlama programının tüm ön lisans personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi.
* Vergi dilimlerinin yeniden güncellenmesi.
* Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde belirlenen Kadro-Unvan katsayılarının artırılması.
* TKH’munda görevli Teknisyen/Teknikerlerin kadro unvan katsayılarının Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görevli Teknisyen/Teknikerlerin kadro unvan katsayılarına paralel bir düzenleme yapılması.
* Kurumlarda kreş yetersizliği.

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.