banner461
banner195

İslam'a Göre Çocuk Böyle Yetiştirilir

İşte çocuk böyle yetiştirilir. Allahın ve rasulu'nün istediği şekilde bir evlat,bir çocuk bakın nasıl yetiştirilir?

İslam'a Göre Çocuk Böyle Yetiştirilir
10 Mart 2016 Perşembe 17:39

banner143
banner134
İşte çocuk böyle yetiştirilir.
Allahın ve rasulu'nün istediği şekilde bir evlat,bir çocuk bakın nasıl yetiştirilir?

Çocuk Allah’ın insana bir lutfudur. Ana-babalara da birer emanettir Çocuk doğduğunda kulağına ezan okunur ve böylece hayata başlamış olur Çocuk anadan doğduğunda tertemizdir Ekilmemiş toprak gibi, işlenmemiş alçı gibidir O mevsimde çocuğa ne verilirse onu alır Çocuk boş kaset gibidir Kasete ne doldurulursa onu alır Toprağa ne ekilmişse o biçilir. Alçı nasıl kalıba konulursa öyle şekillenir Çocuk da öyledir Çocuğa, İslam’ı öğretirsek Müslüman, Hırıstiyanlığı öğretirsek Hırıstiyan, Yahudiliği öğretirsek Yahudi olur Kısaca; biz hangi dine mensup isek çocuk da o dine mensup olur

Hadis-i Şerif’de Allah Rasulü (SAV) şöyle buyuruyorlar: “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra ana ve babası tarafından çeşitli dinlere mensup olarak yetiştirilir” Allah (CC) Kur’an-ı Kerim’de :
“ Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir”
Hayırlı evlat sahibi olabilmek için de ona İslam terbiyesi verilmesi lazımdır Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: «İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir Yalnız üç şeyden : sadaka-i cariyeden, faydalanılan ilimden ve kendisine duâ eden sâlih evlâttan kesilmez» buyurmuşlar
Çocuk dünyaya geldiğinde bakın neler yapılmalı
:
Çocuk dünyaya geldiği zaman, Peygamber Efendimizden bize intikal eden bazı uygulamalar vardır Bu uygulamalar şunlardır:

1-Tahnik: Yeni doğan bebeğin damağına, (ana sütü verilmeden) hurma vb tatlı bir şeyle damağının ovulması işlemidir

2-Kulağa ezan okuma: Bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur

3-İsim konulması: Doğumun ilk günü ya da en geç yedinci gününe kadar çocuğa bir isim konulur

4-Akika kurbanı: Bebeğin doğumunun yedinci günü veya daha sonraki günlerde erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir koyun olmak üzere kurban kesilir Her ikisi için bir koyun kesilmesi de mümkündür

5-Sünnet: Doğumunun ilk gününden bulüğ yaşına kadarki herhangi bir zamanda çocuk sünnet ettirilir Sünnetle birlikte ziyafet ve eğlence merasimi yapılması Hz Peygamber’den sonra adet halini almıştır 

6-Saçın tıraş edilmesi: Doğumun yedinci günü çocuğun saçı tıraş edilir ve bunun ağırlığınca gümüş ya da altın değerinde bir şey fakirlere sadaka olarak verilir Bunların yanı sıra, yeni çocuk sahibi olmuş bir müslümanın, bunu Allah’ın bir lütfu olarak değerlendirerek sevinçle karşılaması ve çevresine bunu hissettirmesi, kız ve erkek çocuk arasında bir fark gözetmemesi de İslami bir edep kuralıdır

İslam’ın çocuğa yaklaşımı, sevgi, şefkat ve hoşgörü anlayışına dayanır Çünkü çocuk dünyaya günahsız olarak gelir Bülûğ çağına kadar da yaptığı davranışlardan dini bakımdan sorumlu değildir.
İsIam Dinine göre Çocuğun bazı hakları vardır Bu hakların başlıcaları şunlardır:

1-Himaye, Bakım ve beslenme: Yaşamak her insanın en tabii hakkıdır Dünyaya gelen bir çocuğun bu haktan yararlanabilmesi gerekir Hadis-i Şerif’de Peygamber Ef (SAV) Şöyle buyuruyor:

“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlunuz”

Maddi yada sosyal endişelerle çocukların hayatlarına kıyılması, cahiliye döneminde özellikle kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi adetine karşı İslam’ın getirdiği tedbîr ve uygulamalar, kız çocuğunun bakım ve himayesine daha fazla önem verilmesi sonucunu doğurmuştur HzPeygamber’in bazı hadisleri, kız çocuğu yetiştirmenin büyük ecir ve sevabını dile getirir Çocuğun maddi-manevi ihtiyaçlarının mümkün olan en iyi şekilde karşılanmasından ve yetiştirilmesinden birinci derecede baba sorumludur Çocuğun bakımı, beslenmesi ve eğitimi ise ana vasıtasıyla gerçekleşir

2-Güzel İsim: Çocuğa, büyüdüğü zaman kendisinin de beğenebileceği hem lafızca hem de anlamca güzel bir isim verilmelidir

3-Güzel terbiye: Çocuğun sağlam kişilikli, bilgili, faziletli, sanat ve hüner sahibi, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerekir

4-Eşit Muâmele:Yakup Peygamber’in çocuklarına, özellikle HzYusuf’a olan sevgisi buna en güzel örnektir Yani her şeyde (özellikle sevgide de) eşit olmamız gerektiğinin açık bir kanıtıdır.

Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır.

 "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız"

Çocuklar arasında herhangi bir şekilde ayırım yapmak son derece yanlış hem de sünnete aykırıdır Özellikle cahiliye dönemi kalıntısı olan, kız çocuklarını aşağı ve değersiz görme ve onları bazı haklardan mahrum bırakma, İslam’da son derece çirkin kabul edilen ve yasaklanan bir davranıştır Tam aksine, kız çocuklarının haklarına öncelik vermek hususunda Hz Peygamber’in ısrarlı tavsiyeleri ve vardır

5— Evlendirme: Bülûğ çağına ulaşan ve evliliğin gereklerini yerine getirebilecek durumdaki çocukların evlendirilmesi gerekir Mazeretsiz olarak bunun geciktirilmesinin doğurabileceği olumsuz sonuçlardan Ana-Baba dini bakımdan sorumlu sayılırHaklar ve görevler karşılıklıdır Çocuğun Ana-Babası üzerinde hakları olduğu gibi; kendisini dünyaya getiren, besleyip büyüten ve sayısız fedakarlıklarla yetiştirip, eğiten Ana ve-Babasına karşı görevleri de vardır Kur’ân-ı Kerîm’in Nisa süresi 36 âyetinde Allah Teâla şöyle buyuruyor:

“Allah'a kulluk edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın Ana-Babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez”

Çocuklarımız geleceğimizdir Onun için çocukların iyi eğitilmeleri, manevi değerlerle donatılmalarının sağlanması, sosyal kişilik kazanmalarının yanısıra; olumlu bir kişiliğe sahip olup anne babasına, akraba ve komşularına, ülkesine ve milletine, el-hasıl insanlığa yararlı birer birey olması için elden gelen gayret gösterilmelidir Rasûlüllah (sas) herkesi çocuklarını öpmeye teşvik ederdi: "Çocuklarınızı öpün, zira her öpücük için size, Cennet'te bir derece verilir Melekler öpücüklerinizi sayarlar ve bunu sizin için yazarlar"Torunlarını öpen Rasûlüllah (sas)'ı Akra b el-Hâbis yadırgayıp Rasûlüllah'a şöyle demişti: "Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim" Rasûlüllah (sas) "Merhameti olmayana merhamet edilmez" cevabını vermişlerdir.


Çocuklarımıza güzel muâmele yapmalı, onları güzelce eğitmeli, geleceğe güzel hazırlamalıdır Hz Ali (kv) : “Sizler; çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, onların bulunacağı zamana göre yetiştiriniz” buyurmuştur Çocuklarla ilgilenip onları geleceğe hazırlamak her ana-babanın arzusudur Onların inancı, ahlakı, eğitimi gelecek için yapılan en güzel yatırımdır Çocukların, hayatı ana-babaları ile birlikte, aktif bir şekilde yaşayarak tanımaya ihtiyaçları vardır Ana-baba güzel örnek olup onları hayata hazırlamalıdır.
  Çağımızda bu kadar kötülüğün ortasında olan gençlerimiz,çocuklarımız bırakında spor yapsınlar.Hayatın her alanında hep derse,sınava başarıya odaklarsanız belki Allah korusun çocuğunuzu iyice kaybedebilirsiniz.
Aile eğitimini iyi alan,okul eğitimini iyi alan,camilerimizde dini eğitimini iyi alan bir genç,bir çocuk vatanına,milletine daha faydalı olarak yetişir.Büyüğünü,küçüğünü bilir.
  CAMİ CEMAATININ BİR YANLIŞ KONUŞMASI,HAREKETİ ÇOCUKLARI CAMİDEN,DİNDEN İMANDAN UZAKLAŞTIRABİLİR.
    Bir başka önemli konuda,Camilerimizde çocuklara cemaatın davranış şekilleri.Ülkemizde Cami Cemaatının yaş ortalaması tahminen 50-55.Böyle bir cemaat profilinin değişmesi içinde camilere gençlerimizin,çocuklarımızın mutlaka getirilmesi gerekir.Camiye gelen bu çocuklara,gençlere,cami cemaatı mutlaka ama mutlaka iyi davranmalıdır.Onların bir kötü hareketi belkide bir çocuğu ömrü boyunca camiden uzaklaştıracaktır.Bu vebalide her halde hiç kimse almak istemez.Öyleyse camiye gelen geçlerimize,çocuklarımıza iyi davranmalı hatta çeşitli hediyeler verilmeli,onları tebrik etmeli,onlara güler yüz göstermeliyiz.Camii adabını onlara öğretmeliyiz.
Ne mutlu O kimselere ki ; arkalarında sâlih ameller işleyen, ana-babalarının derecelerini yükseltecek hayırlı evlatlar bırakanlara.
  Allah bizlere:vatanını seven,milletini seven,hizmet eden,ailesine,etrafına,eşine dostuna saygılı olan,Kuranı bilip okuyan ve onun mesajlarını anlayıp yaşayan,Rasulullahı bilip sünnetini uygulayan hayırlı evlatlar nasip etsin.10-03-2016
     
ALİ ÖZCAN / GAZNEVİ CAMİİ İMAM HATİBİ 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.