banner461

Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali kiraya veriliyor!

Nevşehir Belediye Başkanlığı, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ni kiraya veriliyor. Terminalin 10 yıllık tahmini bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.

banner503
Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali kiraya veriliyor!
18 Ağustos 2015 Salı 12:56

banner143
banner134
Nevşehir Belediye Başkanlığı, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ni kiraya veriliyor. Terminalin 10 yıllık tahmini bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.

 ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR


Nevşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz 1110 ada 45 parselde inşa edilmiş bulunan Adnan Menderes Otobüs Terminalinin bir bölümü ile buna ait otopark, işyerleri ve eklentilerinin temizlik, güvenlik, peyzaj, ısıtma-soğutma, bakım-onarım, aydınlatma ile her tür idari-teknik işin yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesidir.

2 - İhale, 02 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Nevşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

H. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;


Adres:Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Terminal Bulvarı No: 7

10 Yıllık Tahmini Bedel (TL):4.000.000,00

Geçici Teminat(TL):500.000,00


6 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 02.09.2015 günü saat: 13.55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

7 - İhale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi 30 eşit taksitte aylık dilimler halinde her ayın 30’unda (Şubat ayında 28 inde) ödeyecek olup ilk ödeme 30.09.2015 tarihinde yapılacaktır.

8 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

10 - İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.