banner461
banner195

Nevşehir Belediyesi'nin hizmet binası satılıyor!

Nevşehir Belediye Başkanlığı, Camicedit Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan hizmet binasını satışa çıkardı. Söz konusu binanın satış bedeli 36 milyon 14 bin 400 TL olarak belirlendi.

Nevşehir Belediyesi'nin hizmet binası satılıyor!
26 Mayıs 2015 Salı 20:50

banner143
banner134
 İLİMİZ CAMİCEDİT MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ, 15 PAFTA, 3053 ADA,3 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYE HİZMET BİNASI SATILACAKTIR


Nevşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Nevşehir ili Camicedit Mahallesi Kayseri Caddesi, 15 pafta, 3053 ada, 3 parselde bulunan arsanın üzerine yapımı devam eden Belediyemize ait Kat İrtifak Tapulu Belediye Hizmet Binası teknik şartnamelerde belirtilen şekilde proje üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 10/06/2015 Çarşamba günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

H. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

I. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

J. Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 13:55’e kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 -

 

Pafta:15

Ada:3053

Parsel:3

Arsa Payı: 14760/33949

Belediyeye Düşen M²: 14760

Hisseye Düşen m²:5281,64

Arsa M² si:12148,14


6 - Muhammen bedel ve teminatlar;

-Tahmini bedeli: 36.014.400,00 TL + KDV’dir.

a) 5.000.000,00 TL geçici teminat alınacaktır.

7 - Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

8 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen oranda ve 12 taksitte ödeyecek olup;

1 inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin % 28 ini İhale onayını takip eden 3 gün içerisinde ödeyecek olup geri kalan İhale bedelini aşağıda belirtilen günler ve oranlarda 11 taksitte ödeyecektir.

2 inci taksit: ihale onayını takip eden 35 gün içerisinde % 4 ünü,

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 65 gün içerisinde % 4 ünü,

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 95 gün içerisinde % 4 ünü,

5 inci taksit: ihale onayını takip eden 125 gün içerisinde % 4 ünü,

6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 155 gün içerisinde % 4 ünü,

7 inci taksit: ihale onayını takip eden 185 gün içerisinde % 4 ünü,

8 inci taksit: ihale onayını takip eden 215 gün içerisinde % 4 ünü,

9 uncu taksit: ihale onayını takip eden 245 gün içerisinde % 4 ünü,

10 uncu taksit: ihale onayını takip eden 275 gün içerisinde % 4 ünü,

11 inci taksit: ihale onayını takip eden 305 gün içerisinde % 32 sini,

12 inci taksit: ihale onayını takip eden 335 gün içerisinde % 32 sini ödeyecektir.

9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

10 - İhaleyi alan İhale bedeli üzerinden %18 oranında KDV ödeyecek olup, KDV’yi İhale bedelinin 12 inci taksitiyle belirlenen günde tahsil edilecektir.

11 - Belediyemize kalacak mahaller teknik şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır. Belediye projede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12 - Yer teslimi 30.08.2016 tarihinde yapılacak olup süre uzatımında Belediye Encümeni tam yetkili olup teslim edilmemesi halinde Belediye hiç bir ceza ödemeyecektir.

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.