banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Ekim Ayı Toplantısı Tamamlandı.

Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Ekim Ayı Toplantısı Tamamlandı.

Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Ekim Ayı Toplantısı Tamamlandı.
07 Ekim 2017 Cumartesi 18:40

banner143
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Ekim Ayı Toplantısı Tamamlandı.
Nevşehir İl Özel İdare Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Akif KABUKCUOĞLU ‘ndan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Ekim Ayı toplantısı açıldı. Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün süresince önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
İl Genel Meclisinin 07.08.2017 tarihli birleşiminde, 5302 Sayılı Kanunun 12. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi hükmü gereğince İl Genel Meclisinin Eylül Ayına rastlayan toplantısında tatil kararı alınması sebebiyle Ekim ayı toplantı gündem konuları yoğun geçmiştir.
 
Toplantı ilk gün olan 02.10.2017 Pazartesi günü, Ağustos ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
Nevşehir İl Genel Meclisi Ekim Ayı toplantısı birinci  ikinci  ve üçüncü birleşimlerinde,
 
- İlimiz Acıgöl İlçesi Topaç Köyü Kantar yapımında kullanılmak üzere Yüksel TOPRAKÇI tarafından yapılan 10.000,00.-TL ve 5.000,00.-TL olmak üzere toplam 15.000,00.-TL nakdi yardımın,  şartlı bağış olarak kabul edilmesine.
 
- İlimiz Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü İlkokuluna Anasınıfı yapımında kullanılmak üzere hayırsever vatandaşlar; Musa ERTAŞ 500,00.-TL, Fevzi DİRİKOÇ 2.000,00.-TL, Hüseyin ERTAŞ 500,00.-TL , Yusuf ERTAŞ 900,00.-TL , Cemal MUTLU 370,00.-TL, Yusuf YÜKSEL 410,00.-TL ve Kadir ÇİFTÇİBAŞI 2.000,00.-TL olmak üzere toplam 6.680,00.-TL nakdi yardımın, şartlı bağış olarak kabul edilmesine.
 
 - İller Bankası Kayseri Bölge Müdürlüğünce, Acıgöl, Karapınar, Tatların Belediyeleri ile İnallı-Karacaören-Tepeköy-Topaç-Boğaz-İcik-Özyayla köylerine ait atık suların müşterek sistemle toplanarak uzaklaştırılması ve ortak atık arıtma tesisi deşarjına ilişkin etüt ve proje çalışmalarının başlatılmasından dolayı etüt raporunun düzenlenebilmesi için, İller Bankası A.Ş ile  protokolün tanzimi için adı geçen Belediye Başkanları ile Köyleri temsilen Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterine idaresi ve meclis adına geçiş müsaadesi vermeye, protokol tanzim etmeye ve onaylamaya, her türlü belge tanzim etmeye ve imzalamaya yetki verilmesine.
 
- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Yeni 2. Mıntıka Mahallesi 1956 ada 1 nolu parselde kayıtlı 8.416 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde  bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi binasına  ek olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce  spor salonu yapılmak istendiğinden, 8416 m2 yüzölçümlü spor salonu yapılacak taşınmazın 1.553,92 m2 lik kısmının kamulaştırma işleminin başlatılarak çalışmaların devam ettiği belirtilmiş olup, geri kalan 6.862,08 m2 lik kısmının İl Özel İdaresine ait olması sebebiyle bahsi geçen kısmın Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına tahsisi talep edilmiş ise de;  8.416 m2 yüz ölçüme sahip taşınmazın 1.553,92 m2 lik kısmının kamulaştırma işlemlerinin halen devam etmesi sebebiyle, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinde;  “(1) Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler.” Hükmüne istinaden; İl Özel İdaresine ait olan 6.862,08 m2 lik kısmının, 1.553,92 m2 lik alanın kamulaştırma işlemleri tamamlanarak yatırım projelerini hazırlamak üzere 2 yıl süresince Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü adına ön tahsisinin yapılmasına,
 
- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Yeni 2. Mıntıka Mahallesi, 3238 ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, Temel Eğitim Okulu (ortaokul) olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına.
 
-  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Acıgöl İlçesi Kurugöl Köyü 118 ada, 4 parselde bulunan 1676 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın, Kurugöl Köy Muhtarlığı adına köy mezarlığı olarak kullanılmak üzere, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına.
 
- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Gümüşkent Köyü Cumhuriyet Mahallesi köy içi mevkii 237 ada, 56 numaralı parselde kayıtlı 7.314,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve kullanılmayan okul binası ile müştemilatının yıkılması ve yıkılan yerin taziye evi misafirhane ve park olarak kullanılmak üzere Gümüşkent Muhtarlığına tahsisinin yapılabilmesi için tescilinin kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple; İl Özel İdaresinin 22.09.2017 tarih ve 8852 sayılı yazıları ile Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce tescilinin kaldırılması talep edilmiş olup, tescilinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak cevap sonrasında, Gümüşkent Muhtarlığı adına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yıl süre ile tahsis yapılacağı konusunun görüşülmesi için İl Genel Meclis gündemine tekrar getirilmesine,
 
- İlimiz Merkez İlçe Çardak Köyü, K33d25b pafta 3423 ve 3424 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santrali Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-28755 nolu nazım ve PİN;UİP-28756 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- 2017 yılı için İl Özel İdaresi bütçesinden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ayrılan, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 44 50 40 00 00 – 04 2 1 00 – 5- 06 1 2 90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları Harcama Kaleminde bulunan 75.000,00.-TL ödeneğin tenzil edilerek, talep edilen taşıt alım işinin gerçekleştirilebilmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü 44 50 30 00 00 – 04 2 1 00 – 5 – 06 1 4 01 Taşıt Alımları Harcama kalemine, aktarılmasına.
 
- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 592 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz Kozaklı Belediyesince tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç yıl süre ile tahsis yapılacağı hususlarının,         araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine,     
 
- İlimiz Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü, L33A1 pafta 118 ada 68 nolu parsele ait Güneş Enerji Santrali Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-28757 nolu nazım ve PİN;UİP-28758 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin,  İl Genel Meclisince onaylanmasına.        
 
- İlimiz Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 ve 494 nolu parsellere ait Konut–Ticaret Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,karar verilmiştir.
 
Daha sonra yapılan, dördüncü ve beşinci birleşimlerinde ise,
 
- İlimiz Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyü, 731, 5442, 5524 ve 5525 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine.
 
- Nevşehir İli Avanos İlçesi Sarılar Köyü, Topaklı Köyü, Mahmat Köyü ve Hacıbektaş İlçesi Kızılağıl Köyüne ilişkin imar planlarının sayısallaştırılması ve revizyonuna ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- 2017 yılı için İl Özel İdaresi bütçesinden İl Emniyet Müdürlüğüne ayrılan, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin 44 50 35 00 00 – 03 1 1 00 – 5 – 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Kaleminde bulunan 5.181,61.-TL ödeneğin tenzil edilerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 44 50 30 00 00 – 03 1 1 00 – 5 – 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Harcama kalemine, aktarılmasına.
 
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinin 4. fıkrası ve 5302 sayılı kanunun 31. maddesinin 1. fıkrası gereği, Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan açıklamalar da dikkate alınarak hazırlanan, 2018 Mali Yılı Performans Programının, İdaresince hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine.
 
- İlimiz Avanos İlçesi Sarılar Köyü, 2523 ve 2525 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santral Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-26129 nolu nazım ve PİN;UİP-26130 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanması talebinin,  parsellere ait taşınmaz üzerine yapılması düşünülen Güneş Enerji Santrali Alanının ulaşımı sağlayacak herhangi bir yola cephesi olmadığından reddine.
 
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi 2018 yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçe tasarısının görüşülmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
         
- İlimiz Ürgüp İlçesi Çökek Köyü, 134 ada 9 nolu parsele ait Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-27677 nolu nazım ve PİN;UİP-27678 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
-  İlimiz Avanos İlçesi Akarca Köyü, Fatih Mahallesi, 113 ada 1 ve 9 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santrali Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-28759 nolu nazım ve PİN;UİP-28760 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının,  İl Genel Meclisince onaylanmasına, karar verilerek Ekim Ayı toplantısı 06.10.2017 Cuma günü sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.