banner461
banner195

Nevşehir’de Bilirkişi Listesi Oluşturulacak

Nevşehir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından yapılan açıklamada,, 2015 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacağı bildirildi.

 Nevşehir’de Bilirkişi Listesi Oluşturulacak
10 Ekim 2014 Cuma 18:05

banner143
banner134

 Nevşehir’de Bilirkişi Listesi Oluşturulacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından yapılan açıklamada, Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu uyarınca İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre; Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Nevşehir ili ve yargı çevresine bağlı Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2015 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacağı bildirildi.

Başvurularda; Gerçek kişi olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük, Altmış yedi yaşından büyük olmamak, Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma,gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyeti icra etmek,

Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak şartları aranacak.

Tüzel kişilerin; Hâlen faaliyetine devam ediyor olması, Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekiyor.

Başvurular Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na şahsen yapılabilecek. Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 31 Ekim 2014 günü mesai bitimine kadar yapılacak. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular esnasında Nüfus cüzdanı örneği, Komisyonunun bulunduğu İl çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, Adli sicil kaydı, Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belge, Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, Bir adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacak), Önceki yıllarda bilirkişi listesine kayıtlı olanların (b) ve (c) bentlerindeki belgelerle müracaat etmeleri gerekmekte. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Komisyonca başvurulan, 25 Kasım 2014 Salı gününe kadar değerlendirilerek başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na ve Hukuk Muhakemesi Kanunu'na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacak.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile Adliye Divanhanesinde ilan edilecek.

Listeye kabul edilenlere 10 Aralık 2014 tarihinde bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64. maddesinin ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Nevşehir Adliyesinde yemin ettirilecek. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2014 günü Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.