banner461
banner195

Nevşehir'de Öğrenci Servisleri Mercek Altında

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte, tarafımıza gelen çok sayıda ihbar ve şikâyeti dikkate alarak, ilimizdeki on binlerce veliyi ve öğrenciyi yakından ilgilendiren Okul Öğrenci Servisi hizmet sektöründe öğrenci velilerinin yaşadığı mağduriyetleri ve bu bağlamda bazı firmaların hukuka aykırı eylem ve işlemlerini mercek altına aldık.

Nevşehir'de Öğrenci Servisleri Mercek Altında
12 Eylül 2014 Cuma 19:08

banner143
banner134

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte,tarafımıza gelen çok sayıda ihbar ve şikâyeti dikkate alarak, ilimizdeki on binlerce veliyi ve öğrenciyi yakından ilgilendiren Okul Öğrenci Servisi hizmet sektöründe öğrenci velilerinin yaşadığı mağduriyetleri ve bu bağlamda bazı firmaların hukuka aykırı eylem ve işlemlerini mercek altına aldık. Amacımız kimseyi kırmak incitmek ötelemek parçalamak bölmek değil...Amacımız hiçbir şekilde kimse mağdur olmasın kimsenin canı yanmasın. Ocaklar sönmesin.Her iki taraf için de önemli ...
Gerekli tedbirlerin alınarak sağlıklı ortamlarda iştigal edilmesi parolasıyla bu önemli dosyamızı aralıyoruz...

                                                                        NEVŞEHİR İL MERKEZİNDE

OKUL ÖĞRENCİ SERVİSİ HİZMETİ YAPAN BAZI FİRMALARIN

HUKUKA AYKIRI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME VE

KAMUOYUNA DUYURU

 

GİRİŞ

 

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte, tarafımıza gelen çok sayıda ihbar ve şikâyeti dikkate alarak,  ilimizdeki on binlerce veliyi ve öğrenciyi yakından ilgilendiren Okul Öğrenci Servisi hizmet sektöründe öğrenci velilerinin yaşadığı mağduriyetleri ve bu bağlamda bazı firmaların hukuka aykırı eylem ve işlemlerini mercek altına aldık.

 

Bu konuda uzmanlarımız vasıtasıyla yaptığımız inceleme ve araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçları ise siz değerli Nevşehir kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Bu çalışmayı yapmaktaki temel hedeflerimiz şunlardır:

a) Okul Öğrenci Servisi hizmeti satın alan/yararlanan velileri ve öğrencileri bilgilendirerek, mevcut ve muhtemel mağduriyetlerine engel olmak;

b) Konu hakkında kamuoyunu objektif olarak aydınlatmak ve bilgilendirmek,

c) Bu sektörde faaliyet gösterirken hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunan firmaları uyararak, bir an önce bu yanlış tutumlarından vazgeçmelerini sağlamak;

d) Uygulamadaki hukuka aykırılıklar hakkında gerekli idari ve hukuki yasal işlemleri başlatmak üzere tüm yetkili ve sorumlu resmi birimleri göreve davet etmek.

 

OKUL ÖĞRENCİ SERVİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN

BAZI FİRMALARIN HUKUKA AYKIRI EYLEM VE İŞLEMLERİ

VE BU NEDENLE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAŞADIĞI

MEVCUT VE MUHTEMEL MAĞDURİYETLER

 

1- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Muhalefet:

 

İl merkezinde faaliyet gösteren bazı okul öğrenci servisi firmalarının, açık ya da örtülü biçimde okul öğrenci servisi hizmet piyasasını aralarında bölüştükleri, böylece rekabetin engellendiği, her firmanın kendi faaliyet bölgesinde tekelleştiği ve firmaların faaliyet alanı, fiyat ve hizmet kalitesi açısından veliler aleyhine olacak biçimde “uyumlu eylem” içinde bulundukları açıkça anlaşılmaktadır.

 

Bu anlamda hangi firmanın hangi okulun öğrencilerini taşıyacağını aralarında belirleyerek piyasayı bölüştükleri ve tekelleşmeye gittikleri hususunda güçlü bulgular vardır. Örneğin il merkezindeki (X) okuluna öğrenci servisi hizmetini sadece (A) firması yapmakta; (B) ve (C) firmaları ise bu okullara servis hizmeti vermemektedirler. Yine (A) firması, (X) okulu yönünden tekelleştiği için, hem belirlenen resmi servis ücretini azami hadden veliye dayatmakta hem de öğrenci velilerinin sosyal, ekonomik ve güvenlik gibi nedenlere dayalı haklı talebine rağmen öğlen arası okuldan eve, evden okula öğrenci taşıma (yemekli servis) hizmeti vermemektedir.

 

Bu yanlış uygulamalar 4054 sayılı Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’a açıkça aykırılık teşkil etmekte ve uygulayanlar hakkında ciddi cezai müeyyideleri gerektirmektedir.  Çünkü anılan Kanun’un 1. Maddesine göre “Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.”

 

Yine aynı yasanın 4. Maddesinin 1. Fıkrasına göre “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

 

Aynı Yasanın 4. Maddesinin (b) bendine göre “Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü” yasaklanan faaliyetlerdendir.

 

Yasanın 4. Maddesinin (f) bendine göre “Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.”

 

2- Belirlenen Resmi Ücret Tarifesinin Dolaylı Olarak Aşılması:

 

İl merkezinde faaliyet gösteren okul öğrenci servislerinin alabilecekleri aylık azami ücret miktarı ilgili kuruluşlarca resmi olarak belirlenmiştir. Firmalar, aralarındaki örtülü anlaşma ve “uyumlu eylem” yoluyla, tarifedeki azami miktarın altına hiç inmeden, öğrenci velileri ile hep azami miktar üzerinden sözleşme yapmaktadırlar.

 

Diğer yandan resmi Ders Yılı Takvimine göre 2014-2015 ders yılı 1. dönemi 15 Eylül 2014 Pazartesi başlayıp, 23 Ocak 2015 Cuma günü sona ermekte; 2. Dönem ise 9 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayıp, 12 Haziran 2015 Cuma günü sona ermektedir. 23 Ocak-9 Şubat arasındaki iki haftalık yarıyıl tatili dikkate alındığında, firmalar ½ ay taşıma hizmeti yapmayacağından, bu eğitim ve öğretim yılında toplam sekiz buçuk ay taşıma hizmeti vereceklerdir. Buna rağmen taşıma sözleşmesi yaparken, yarıyıl tatilini de hizmet sürelerine ekleyerek, velilerden 9 ay üzerinden servis ücreti talep etmekte, sözleşme, tahsilat ve borçlandırıcı işlemlerini 9 ay üzerinden yapmaktadırlar.

Örneğin şehir içi kısa mesafeli servis ücreti aylık azami 90,00 TL ise, firma servis ücretini 90 TL X9 Ay= 810,00 TL olarak belirlemektedir. Hâlbuki bu durumda alabileceği azami servis ücreti 90 TL X 8,5 Ay = 765,00 TL. olması gerekir. Burada resmi azami ücret tarifesi dolaylı yoldan aşılmak suretiyle öğrenci velilerinden fazladan 15 günlük ücret talep edilmektedir. Bazı uzak mesafe servis ücretlerinin aylık 100, 120, 130 TL olduğu ve binlerce öğrencinin servislerle taşındığı gerçeğinden hareket edersek, ilk etapta küçük gibi gözüken bu 15 günlük haksız ve fazla ücretin, firmalar lehine yüzbinlerce liralık haksız bir kazanca dönüşebileceği görülmektedir.

Firmaların resmi azami ücret tarifesine aykırı bu uygulaması, idari yaptırım ve cezaları gerektirir niteliktedir. Resmi azami tarifeyi aşan nitelikteki bu tür ödemelerin firmalar tarafından velilere iadesi gerektiği gibi; velileri borç altına sokan bu tür sözleşme ve işlemlerin de azami miktarı aşan kısımlarının yasal olarak iptali mümkündür.

 

3- Öğrenci Velilerinden Senet (Bono) Alınması Suretiyle 6502 Sayılı Tüketicinin           
    Korunması Hakkında Kanun’un İhlal Edilmesi

 

Bazı firmalar, matbu olarak tek yanlı hazırladıkları servis sözleşmesinin altında yer alan bölümdeki senet (bono) kısmına bakiye servis ücreti tutarını yazarak, velilere imzalatmakta; bu bonoyu imzalamak istemeyen velilerle sözleşme yapmaktan imtina etmektedirler ve senetin “teminat amacıyla” alındığı iddia edilmektedir. Zaten piyasayı bölüşerek tekel durumuna gelen firma ile sözleşme yapmaktan ve firmanın tüm hukuka aykırı dayatmalarını kabul etmekten başka çaresi kalmayan veli, bu bonoyu imzalamak zorunda bırakılmaktadır. Hukuka aykırı, tek yanlı ve zorlayıcı bu uygulama veliler yönünden mevcut ve muhtemel birçok mağduriyeti ve sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki,

 

a) İmzalatılan bonolar Türk Ticaret Kanunu’na göre kambiyo senedi niteliğinde bir kıymetli evraktır. Kural olarak kambiyo senetlerindeki borç kayıtsız ve şartsız bir ödeme taahhüdünü içerir. Bu tür bonolarda sebepten mücerretlik ilkesi caridir. Bono ile taşıma sözleşmesi arasında bir ilişkinin varlığı protokole bağlanmadığı için, kötü niyetli bir firma bu bonoları üçüncü kişilere vermek suretiyle gerçekte firmaya hiçbir borcu olmayan, ya da borcunun vadesi gelmemiş olan velileri telafisi imkânsız zararlara uğratabilir. Sözleşmeye istinaden yapılan ödemelerin, söz konusu bonolara istinaden yapıldığı da ispat edilemez.

 

b) Bonoyu imzalayan bir veli, tüketici hakları kapsamında sözleşmeden caysa veya firmanın hizmetinden memnun kalmadığı için ya da tayin vb sebeplerle sözleşmeyi feshetse bile imzaladığı bono sebepten mücerret olduğu ve sözleşmeyle irtibatı bir protokolle kurulamadığından, kötü niyetli firma, söz konusu senet bedelinin tamamının ödenmesini veliden talep edebilir ve aleyhinde icra takibi başlatabilir. Böyle bir icra takibi tehdidi altında kalan veli ise firmaya karşı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un lehine olan hükümlerinden yararlanma yoluna gidemez. Böylece 6502 sayılı yasa ile belli bir mal ve hizmeti satın alan tüketiciye tanınan yasal haklar, firma tarafından veliden alınan bono yoluyla fiilen etkisiz hale getirilebilir ve bir çok hak kaybına ve telafisi imkansız zararlara yol açabilir.

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1/1. Maddesine göre “Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.”

 

Aynı yasanın 4/5. Maddesine göre “Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.”


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
veli - 4 yıl önce
fib haber ekibini tebrik ediyorum.bizim derdimizi dile getirdiniz.merkezdeki servisler resmen tekelleşmiş durumda.belediyemizde umarım bunları duyuyordur.nede olsa bu servis şirketlerini bir çatı altında toplayıp rekabeti ortadan kaldıran belediyemizdi.
Avatar
bu haber bir ihbar kabul edilmeli - 4 yıl önce
tesekkurler fibhaber. valilik, belediye, savcılik bu haber ihbar kabul edip servisler hakkında geleni yapmalıdır
Avatar
İTİRAF EDİYORSUN - 4 yıl önce @servıscı
servisçiler yarı yıl tatilinde fazladan ve haksız yere 15 günlük servis ücreti aldığını, kanuna aykırı olarak teminat senedi aldığını kendi ağzıyla itiraf ediyor. yetkililer göreve...
Avatar
vatandas - 4 yıl önce
Fib haberi tebrik ediyorum cok guzel bir konuyu gundeme aldiklari icin
Avatar
veliii - 4 yıl önce
90 tl den 110 tl ye çıkmış servis ücretleri bu atışı kimler yapıyor. Bu kadar artış olmaz ki yüzde 23. Bu artışı denetleyen yok mu.....
Avatar
vatandaş - 4 yıl önce
Valiliği göreve çağırıyoruz.......
Avatar
insaf - 4 yıl önce
Vatandaşı koruyun sayın valim....
Avatar
TEKELLEŞTİLER KRAL OLDULAR - 4 yıl önce
tekelleşti̇ler kral oldular. laf söz di̇nlemi̇yorlar. beğenmi̇yorsan gelme havasindalar. çünkü başka bi̇r altarneti̇f yok. bu de beledi̇yeni̇n , vatandaşa en büyük kaziği oldu.