banner461
banner195

Ürgüp Düğün Salonu İhaleye çıkıyor

Ürgüp Belediyesi Sebahat ve Erol Toksöz Düğün Salonunun ihalesi 5 Şubat 2014 tarihinde yapılacak.İhale ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda:

Ürgüp Düğün Salonu İhaleye çıkıyor
27 Ocak 2014 Pazartesi 14:36

banner143
banner134

İLAN


ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE 1-TAŞINMAZIN TANIMI


İlçesi                                                     : ÜRGÜP


Köy/Mahalle/Mevki/                          : 370 Evler Mahallesi


Pafta No./Ada No/Parsel No.            : 30L3A-992-1


MİKTARI (M2)                    :              : 1000 M2 kapalı alan (850 M2 Açık alan)


Niteliği                                                 : Düğün salonu


MADDE 2- TAŞINMAZIN KULLANIM AMACI


                Kiralanan yer düğün salonu, konferans, toplantı, sanatsal etkinlikler vb. kullanılabilecektir. Bu sayılan etkinlikler kapsamında resmi kurum, emniyet ve kaymakamlık makamından izin almak kaydıyla yemekli/yemeksiz toplantılar düzenleyebilecektir.  Bu kapsamlar dışında başka bir amaçla ve siyasi amaçlı, kanunlara aykırı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Bunun tespiti halinde sözleşme İdarece fesh edilecek ve yatırılan kesin teminat ile güvence bedeli İdareye irat kaydedilecektir. Kiracı bu duruma itiraz edemez, tazminat talebinde bulunamaz.


MADDE 3- İHALE GÜNÜ-SAATİ VE YERİ


                Yukarıda belirtilen belediyemize ait düğün salonu,  2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca 5 yıl müddetle kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümeni Toplantı salonunda 05.02.2014 tarihinde Çarşamba günü saat 14:30 da ihalesi yapılacaktır.


MADDE 4- KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ


                Taşınmazın kira başlangıç tarihi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibarendir.


MADDE 5-AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT


-          Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli üçüncü yıldan itibaren KDV hariç 3.100,00 TL olup,  5 yıl üzerinden


hesaplanmış olan geçici teminat tutarı 5.580,00 TL dir.  Geçici teminatı süresinde yatırmayanlar ile belediyemize ÇTV, su, kira vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.


-          Geçici teminat ile 30.000,00 TL tutarındaki güvence bedeli saat 14.00’ e kadar Belediyemiz veznesine


yatırılacaktır.


MADDE 6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI


1-Gerçek Kişilerin;


a-                   Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve belgelendirmeleri ( Nüfus Müdürlüklerinden)


b-                   İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter onaylı vekaletnamesi


ve imza Sirküsü


c-                   İhaleye katılan gerçek kişinin vergi mükellefi olması halinde vergi mükellefiyeti ile ilgili her hangi bir usulsüzlük


yada yasal takibe girmemiş olanlar katılacaktır. Son 5 yıl içerisinde vergi mükellefiyetlerinde herhangi bir yasal takibe uğrayanlar ihaleye katılamayacaktır. Bu husus bağlı olduğu vergi dairesinden yazı getirmek suretiyle belgelendirilecektir.


        ç-         İhaleye girecek gerçek kişi sabıka kaydı getirecek, ertelenmiş bile olsa taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan sabıka kaydı bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. 


2- Özel hukuk tüzel kişilerin;


                Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yada benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname (ihaleye girme yetkisi) ve imza sirküleri, SGK ve Maliye’ ye borcu bulunmadığına dair belge ibraz etmeleri şarttır.


MADDE 7-GEÇİCİ TEMİNAT VE GÜVENCE BEDELİ


                İhaleye katılanlar düğün salonuna alınacak olan masa, sandalye, masa-sandalye örtüleri gelin masası, sünnet yatağı,  ses sistemi, jeneratör gibi demirbaşlar ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanan tadilatları yapacağına dair 30.000,00 TL nakit yada aynı miktarda banka teminat mektubu (İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 AY SÜRELİ) şeklinde Güvence bedeli yatıracaktır. İhale üzerine kalan kişi yasal süreler içerisinde sözleşme imzalamaması, ihaleden vazgeçmesi ve şartname ekinde ki listede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminat ile güvence bedeli gelir kaydedilerek ihale belediyemizce tek taraflı olarak feshedilecektir. Alınan güvence bedeli kiracının, masa, sandalye ve diğer malzemeleri alması ve tadilat işlerinin tamamlaması ile birlikte belediyemizin onayına müteakip aynen iade edilecektir.


MADDE 8-KİRA ÖDEMELERİNE VE KİRA ARTIŞ ORANLARINA İLİŞKİN ESASLAR


-          Salon kirası, Belediyemizce hazırlanan teknik ve özel şartname kısmında belirtilen bina içerisindeki tadilatlar ile


ekli listede belirtilen masa, sandalye, masa-sandalye örtüleri, elektrik kesintilerinde salona cevap verebilecek düzeyde jeneratör gibi  her türlü mal ve malzemeler kiracı tarafından alınacağından, yapılan bu giderlere karşılık olarak salonun ilk  iki yılı ücretsiz olacak ve aylık kira bedelleri üçüncü yıldan itibaren aşağıda belirtildiği şekilde ödenecektir.


-          Kiracı aylık kira bedellerini her ayın biri (1) ile onu (10) arasında belediyemize peşin olarak yatıracaktır.


Süresinde ödenmeyen kira bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerince idarece tahsil edilir. Üst üste iki kez aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ihale te taraflı feshedilir ve kati teminat belediyemize irat kaydedilir.


-          Üçüncü yıldan sonraki kira bedelleri Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen Yeniden Değerlendirme oranı


doğrultusunda artırılarak tespit edilerek tahsil edilecektir.


MADDE 9- İHALENİN YAPILIP YAPILMAMASI:


                İdare, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Katılımcılar İdarenin bu kararına hiçbir itirazda bulunamaz.


MADDE 10-  Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


MADDE 11- İş bu ihaleye ait KDV, ilan reklam vergisi ve harç gibi tüm yasal giderler kiracıya ait olacaktır.


                İş bu ihaleye ait özel şartname, teknik ve genel şartname ile tadilat ve malzeme listesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 08.01.2014


 


 


                                                                                                          ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.