banner461
banner195

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser mi?

Erdoğan'ın bir sağlık probleminin bulunmadığını kaydeden Erdöl, "Dünya'nın en fit liderleri arasında Cumhurbaşkanımız da gösterilmiş. Turp gibi.. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser mi?
24 Ocak 2015 Cumartesi 18:04

banner143
banner134

 Erdoğan'ın bir sağlık probleminin bulunmadığını kaydeden Erdöl, "Dünya'nın en fit liderleri arasında Cumhurbaşkanımız da gösterilmiş. Turp gibi.. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak or­ta­ya atı­lan id­di­alar, dok­to­ru ve AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­döl ta­ra­fın­dan ya­lan­lan­dı. Er­döl, Kı­zı­lay ve Ye­şi­lay gi­bi ku­ru­luş­la­rın dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si­ni ön­gö­ren ka­nu­ni dü­zen­le­me ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ya­pı­lan ya­yın­lar hak­kın­da Vah­det'e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
DÜN­YANIN EN FİT Lİ­DE­Rİ

"Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ile il­gi­li bir so­ru­nu yok­tu­r” di­yen Er­döl şöy­le de­vam et­ti: “Bi­raz ön­ce bir ar­ka­da­şı­mız söy­le­di. Bir Ame­ri­kan der­gi­sin­de ya­yın­lan­mış. Dün­ya'nın en fit li­der­le­ri ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız da gös­te­ril­miş. Bun­dan da­ha baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek var mı?"
ACİL SE­NAR­YO­LA­RI­MIZ HA­ZIR

Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da her za­man ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı an­la­tan Er­döl, "Cum­hur­baş­ka­nı­mız için yurt içe­ri­sin­de ve yurt­dı­şı için acil se­nar­yo­la­rı­mız var­dır. Gi­de­ce­ği­miz her yer­de acil du­rum­lar­da baş­vu­ra­ca­ğı­mız has­ta­ne­ler ön­ce­den araş­tı­rı­lır. Ek­sik­lik­ler var­sa tes­pit edi­lir. Bu­ra­la­ra ge­re­kir­se mal­ze­me ve uz­man gö­tü­rü­lür. An­ka­ra için gi­di­le­cek has­ta­ne Ata­türk Has­ta­ne­si olu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ya­nın­da sü­rek­li ola­rak ya ben bu­lu­nu­yo­rum ya da Prof. Dr. Ser­kan To­pa­loğ­lu olu­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
KAN İH­Tİ­YA­CI DÜ­ŞÜ­NÜ­LÜ­YOR

Erdöl şöyle devam etti: "Me­se­la, Af­ri­ka'ya gi­diyoruz. Bu­ra­da ola­ca­ğı­mız yer­ler­de, ge­re­kir­se acil ola­rak baş­vu­ra­ca­ğı­mız has­ta­ne­ler be­lir­le­ni­yor. Var­sa ek­sik­lik­le­ri­ni tes­pit ede­ce­ğiz. Kan ih­ti­yaç­la­rı fa­lan vs ön­ce­den dü­şü­nü­lü­yor." 
ÇAY FAZLA TÜKETMİYOR

"Cum­hur­baş­ka­nı­mız bil­di­ği­miz kla­sik ça­yı çok tü­ket­mi­yor. Ben şah­sen çok çay iç­mi­yo­rum. Es­ki­den çok içer­dim. Son­ra şe­ker­siz iç­me­ye baş­la­dım. Ta­dı­nı ala­ma­dım. Bir müd­det di­ren­dim ve alış­tım. Şim­di şe­ker­li içe­mi­yo­rum.  Şe­ker­siz de çok ca­nım is­te­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın özel bir kı­sıt­la­ma­sı yok ne is­ter­se onu içi­yor. Özel ola­rak şu­nu içi­yor di­ye bir şey yok."

Vahdet Gazetesi

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
başkan - 3 yıl önce
rabbim başımızdan eksik etmesin.
Avatar
Istanbul - 3 yıl önce
Malesef bağırsak kanseri sayın cumhurbaşkanımız
Avatar
hasan - 3 yıl önce
Paralele inat 60 sene daha yaşar inşallah
Avatar
Ürgüp lü - 3 yıl önce
Kiskananlar çatlasın, Haset; Haset edeni, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi yer bitirir . Cumhurun Başkanı Sapasağlam başımız da inşaallah
Avatar
Kurt Canli - 3 yıl önce
Yorumlar okununca goruluyor ki memleketimin kahraman evlatlari sanki baska gezegende yasiyor. 20 cm.bagirsagi alinan ve son Yucedivan surecinde 10 gun uyuyamayan insanin yyasadigina hayat denirse, cok yasasin isallah. Zira olum dostlara layik! Tabii inananlar icin vesselam
Avatar
HAYTA YORUMCU - 3 yıl önce @Istanbul
madem yorum yapıyosun haberi bari okusaidin en azından okuma özürlü olduğun anlaşılmazdı...... sayın cumhur başkanımız sapa sağlam ayakta allah burnunu kanatmasın inşaallah vatan hainlerine/bölücülere.. karşı dimdik ayakta isterseniz fesatlığınızdan patlaya bilirsiniz uzun adamı kıskanmayın kardeşim örnek alın...
Avatar
şaban ramazan - 3 yıl önce
allah uzun ömür versin
Avatar
RTE - 3 yıl önce
Ölümden bizi koruyan ecelimizdir allah boyu gibi omrunude uzun etsin mazlumlarin duasi ona yeter