banner461
banner195

Nevşehir'de 5 jeotermal saha ihalesi yapılacak!

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Eskili, Boğaz, Doğala, Yazıhöyük bölgelerinde bulunan 5 jeotermal saha ihalesi 3 Mart 2015 Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

Nevşehir'de 5 jeotermal saha ihalesi yapılacak!
10 Haziran 2015 Çarşamba 21:43

banner143
banner134
 İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 5 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.


Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 TL karşılığında alınabilir.

İhale 03/03/2015 Salı günü saat 10.30’da Ragıp Üner Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi adresindeki Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Odasında 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.1 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Eskili Mahallesi, 1,6 hektar alana sahip,

K33-d3paftada 2011/01 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


2 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 22,22 hektar alana sahip,

K33d3, K33d4 paftalarda 2013/01 arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


3 - Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Doğala Köyü, 746,68 hektar alana sahip,

K33-d3, K33-d4  paftalarda 2013/02 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


4 - Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Yazıhüyük Beldesi 210,58 hektar alana sahip,

L33a1,L33a3, L33a4, L33b3 paftalarda 2013/06 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


5 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi Boğaz Köyü, 1693,24 hektar alana sahip,

K33d2, K33d3, K33c4 paftalarda 2013/07 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar


İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.15’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.15’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

Şartname bedeli ve geçici teminat, idaremizin Vakıfbank Nevşehir Şube Hesabına IBAN TR 080001500158007297115895 nolu hesaba yatırılabilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.