banner461
banner195

SMMMO’dan Yapılandırma Çağrısı

Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığından yapılan açıklamada Mükelleflerin sunulan borçların yeniden yapılandırmaı imkanından yararlanmaları çağrısında bulunuldu.

 SMMMO’dan Yapılandırma Çağrısı
13 Ekim 2014 Pazartesi 17:11

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığından yapılan açıklamada Mükelleflerin sunulan borçların yeniden yapılandırmaı imkanından yararlanmaları çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun ile mükelleflerimizin kaçırılmaması gereken bir çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflerimize getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemelerdir. Buna göre başvurulması halinde 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait borçlar (beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları) 36 ayda 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi yürütülmeyecektir. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütülebilecektir. Yasa kapsamında yapılandırılan borçlardan dolayı ihalelerde sorun yaşanmayacak, taksitlendirme için teminat istenmeyecektir. Kamuya olan borçlarını vadesinde ödemeyen mükelleflerin bu borçlarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi ek mali müeyyideler borç tutarını arttırmış ve bu borçlar için icra takibine maruz kalan işletmelere mevcut yasal düzenleme ile ödeme imkânı sağlanmıştır. Kamuya olan borçların enflasyon oranında endekslenerek ödenmesi, kamu ile ilgili mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesine imkan verilmesi yönünde artan talepler karşılanmıştır. Kesinleşmiş ve 30.04.2014 (bu tarih hariç) tarihinden önceki dönemlere ait alacaklar yeniden yapılandırılacaktır. 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve 11.09.2014 tarihi itibarıyla kesinleşen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının(Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları) %50’lik kısmı terkin edilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve ortaklara borçlar hesabının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş alacak kabul edilerek kanundan yararlanabilecektir. Vadesi 30 Nisan 2014'ten önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, yine vadesi aynı tarihten önce olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile fer'ileri de yeniden yapılandırılacaktır. Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları ve tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesine kolaylık sağlanmıştır. Vergi Borçlarının kredi kartı ile ödenmesine izin verilmiştir. Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmiştir. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere; 31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları ile 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri, Defterdarlığımıza bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve Vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 50 Türk lirasını aşmayan asli alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacaklar ve aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayan fer’i alacaklar. 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payı ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları; Yüksek Öğrenim Kredi Borçları, ecrimisil alacakları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu alacakları, Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, Mahkümlara ait yiyecek bedelleri, gibi borçlar; İdari para cezalarından ;1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları; Yeniden yapılandırılacaktır. Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları da madde kapsamında yeniden yapılandırılacaktır. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam(Ödeme emrine itiraz sonucu alınan haksız çıkma zammı), 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası(İstihkak davası sonucu alınan zam) ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar(haciz bildirisine itiraz sonucu alınan haksız çıkma zammı) asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır. Söz konusu borçlar Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak, borç yapılandırıldıktan sonra kanuni süresinde ödenmesi halinde Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ile vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. 2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti, 2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti, İdari Para Cezalarından ; Adli ve idari para cezaları (6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan idari para cezaları hariç), 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan Şeker fiyat farkı, 79 sayılı Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Madde kapsamında değildir. Yazılı olarak başvuruda bulunmak, Açılan davalardan vazgeçmek, Taksitle öngörülen ödemelerin süresinde yapılması, Çok zor durum hali hariç ödeme süresince cari dönem vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda yeniden yapılandırmaya başvuruda bulunmak mümkün olacaktır. Mükelleflerin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak ikinci ayın son günü 30 Kasım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine; doğrudan başvurabilecekleri gibi Posta yoluyla (Taahhütlü-İadeli Taahhütlü-APS olarak verilmesi durumunda postaya veriliş tarihi başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.)

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları mümkündür. Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için maddeden yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir. İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar; Altı eşit taksit için (1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), On iki eşit taksit için (1,10), On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; İl özel idareleri, Belediyeler, Bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, İkişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilecektir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı; Yirmi dört eşit taksit için (1,20), Otuz eşit taksit için (1,25), Otuz altı eşit taksit için (1,30) olarak uygulanacaktır. Madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine imkan vermektedir. Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmamıştır. Bununla birlikte, taksit tutarının %10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmayacaktır. 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren kesinleşmiş alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmış ve tahsil edilmiş olduğundan, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek madde kapsamında yapılandırılacaktır. Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebileceklerdir. Düzeltilen tutarlar için 31 Aralık 2014'e kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, aynı sürede ödenecektir. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve gider olarak dikkate alınmayacaktır. Mükelleflerimiz konu hakkında Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ilçe malmüdürlüklerinden gerekli bilgiyi temin edebilirler. Başvuru için gerekli olan Dilekçe ve Formlar Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ilçe malmüdürlüklerinden temin edilebilir. Mükelleflerimizin ileride doğabilecek olumsuzluklarla karşılaşmamaları (İcra,Haciz) açısından 6552 sayılı Kanunla getirilen kolaylıklardan faydalanmaları yararlarına olacağından, yasaya uyma yönünden azami gayret göstermeleri, Aksi takdirde 6183 sayılı amme alacakları usulü kanunu gereği cebri haciz yoluyla alacakların tahsili yoluna başvurulacaktır” bilgilerine yer verildi.

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.