banner461
banner195

Üretici Kayıt Defteri ve Reçete Birleştirildi.

3 Aralık 2014 tarih ve 29194 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" le ayrı ayrı düzenlenen reçete ve üretici kayıt defteri birleştirilerek hazırlanan yeni "Üretici Kayıt Defteri"

Üretici Kayıt Defteri ve Reçete Birleştirildi.
28 Ekim 2015 Çarşamba 17:02

banner143
banner134
 3 Aralık 2014  tarih ve 29194 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" le ayrı ayrı düzenlenen reçete ve üretici kayıt defteri birleştirilerek hazırlanan yeni "Üretici Kayıt Defteri" hem reçete hem ilacın temin edildiği bayi kaydında hemde bitki koruma ürünü uygulamalarının kaydında kullanılacaktır. Böylece bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri (zirai ilaç) daha denetimli olarak izlenebilecektir.

Diğer taraftan Yönetmelik gereği Bakanlığımız tarafından reçete ve üretici kayıt defteri tutma zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünler belirlendi.

Kalıntı izleme programı, ithalat ve ihracat bildirimleri gibi veriler dikkate alınarak insan ve çevre sağlığı açısından risk değerlendirme esaslarına göre belirlenen ve reçete yazdırma ve üretici kayıt defteri tutma zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünler ekteki bu listede verilmiştir.

Ayrıca bu listede reçete yazma zorunluluğu olmayan Bitki Koruma Ürünleri de belirlenmiştir.

Bundan böyle bitki ve bitkisel ürünler ile bitki koruma ürünleri listesi her yıl Bakanlık web sayfasında yayımlanacaktır.

03 ARALIK 2014 TARİH VE 29194 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ,

Bitki koruma ürünü satan bayilerin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Bayiler, öncelikle reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermekle yükümlülerdir. Reçetede yazan bitki koruma ürünlerinin bulunmaması durumunda, kayıt düşerek ve sorumluluğunu alarak üreticinin talebi doğrultusunda aynı içerikteki ve aynı tavsiyeyi içeren bir bitki koruma ürününü verebilirler.

(2) Bayiler, reçete yazmaya yetkili kişi tarafından düzenlenen üretici kayıt defterinde yer alan bölümde bitki koruma ürünlerini verdiğini doğrulamak için bitki koruma ürününün verildiği tarihi yazarak adını ve adresini gösteren kaşe ile onaylar.

(3) Bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere gösterir.

(4) Bayiler, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

Bitki koruma ürünü uygulayıcılarının sorumlulukları, hakları ve çalışma şartları

MADDE 18 – (1) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, reçete zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünlerdeki bitki koruma ürünü uygulamalarını yetkili kişi tarafından düzenlenmiş reçete olmadan yapamazlar.

(3) Bitkisel üretim yapan kişiler, sadece sahibi veya kiracısı olduğu kendi üretim alanlarında bitki koruma ürünü uygulaması yaparlar ve bu Yönetmelikte belirlenen kayıtları tutarlar.

(11) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, resmi kontrollerde yaptıkları çalışmalarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlık veya Müdürlük tarafından görevlendirilen kontrol görevlilerine verirler.

(13) Yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye aittir.

(15) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları Bakanlık tarafından oluşturulacak bitki koruma ürünü uygulaması ile ilgili kayıt sistemi ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

Bitkisel üretim yapan kişilere yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları yerdeki Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.              

a) Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,

b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürünler ile ilgili bilgi,

c) Ek-6'da yer alan taahhütname,

ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,                                               

d) Bakanlık tarafından öngörülen eğitimlerde verilen Ek-7'de yer alan katılım belgesi.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek-5'te yer alan bitkisel üretim yapan kişiler için"Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" iki nüsha olarak düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin birörneği Müdürlük tarafından dosyada muhafaza edilir, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

(3) Bitkisel üretim yapan kişilerin ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olmaları durumunda kendi üretim alanlarında birinci fıkranın (d) bendi dikkate alınmaksızın bitkisel üretim yapan kişiler için Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi alarak uygulama yapabilirler.

Üretici kayıt defteri şekli, basımı, dağıtımı ve kullanımına dair esaslar

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen reçete zorunluluğu olan bitki koruma ürünleri ile bitki ve bitkisel ürünler için üreticiler tarafından üretici kayıt defteri tutulur.

Bitki koruma ürünü uygulamaları ve tutulacak kayıtlar

MADDE 17 – (1) Bitki koruma ürününü uygulayan, bitkisel üretim yapan kişiler Ek-8'de, profesyonel uygulayıcılar ise Ek-8 ve Ek-9'da yer alan kayıtları tutarlar.

(2) Uygulamalar, Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelere, teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelere, uygulama zamanı ve dozu ile etiket bilgilerine uygun olarak yapılır

(3) Uygulama, bitki ve uygulamanın yapılacağı alan ile zararlı organizma göz önünde bulundurularak uygun ruhsatlı bitki koruma ürünü uygulama makinesi ile yapılır.

(4) Uygulayıcılar, üretici kayıt defteri kayıtlarını, bitki koruma ürünleri uygulaması yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmelere ait bilgileri beş yıl süreyle muhafaza eder.

Üreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Üretici, kimlik bilgilerini, ürün adı, bitkisel üretim yeri, üretim alanı, ürün hasat tarihi ve miktarı gibi bilgileri üretici kayıt defterine kayıt eder.

(2) Üreticiler bitki ve bitkisel ürünlerdeki bitki koruma ürünü uygulamalarıyla ilgili Ek-8'de yer alan üretici kayıt defteri kayıtlarını tutarlar.

(4) Üretici, bitki koruma ürünü uygulamalarıyla ilgili üretici kayıt defterinde yer alan bölümleri işlem sırasına göre ilgili yetkili kişilere imzalatarak kayıtların birer nüshasını ilgililere verir. Daha fazla suret verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere ilgili sayfanın fotokopisini tarih, adı ve soyadı bilgilerini içerecek şekilde imzalayarak ilgililere verir.

(8) Üretici kayıt defteri kayıtlarının bir nüshasını ürününü satın almak isteyen ürün alıcılarına verir.  (9) Üretici, üretici kayıt defterinde yer alan bitki koruma ürünlerinin alındığını gösteren faturalarını ve üretici kayıt defterini beş yıl süreyle muhafaza eder.

(10) Üreticiler, Müdürlükten almış oldukları üretici kayıt defterinden sorumludur. Söz konusu defterin mevzuat dışı veya başkaları tarafından kullanılması halinde sorumluluk tamamen üreticiye aittir.

Bitkisel ürün alıcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Bitkisel ürün alıcıları, Bakanlıkça bitki koruma ürünü uygulama kayıtlarının tutulması zorunluluğu bulunan bitkisel ürün alımlarında üretici kayıt defteri kayıtlarını isterler.

(2) Bitkisel ürün alıcıları, bitkisel ürünün üretici ve üretim yeri orijinine ait geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri temin ederler.

(3) Bitkisel ürün alıcıları, işleme, tasnif veya paketleme yerlerinde ürünü tanımlayan barkod veya kimlik sistemini oluşturup, bu bilgileri ürün ambalajına işlerler.

(4) Bitkisel ürün alıcıları, kontrol görevlilerince denetim amaçlı numune almasını sağlar, kendi sorumluluğundaki işleme, sınıflandırma, paketleme ve depolama aşamasında kullanılan bitki koruma ürünü uygulamalarının kayıtlarını tutarlar.

İdari ve cezai yaptırımlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerine ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.