banner461
banner195

AK Parti önerisinde ’Türk milleti’ dedi...

TBMM’de Partiler anayasayla ilgili önerilerini sundu. BDP ’ikinci resmi dil’ önerdi, AK Parti ise önerisinde, ’Türk milleti’ dedi.

AK Parti önerisinde ’Türk milleti’ dedi...
06 Nisan 2013 Cumartesi 19:55

banner143
banner134

 Partiler önerilerini, Uzlaşma Komisyonu’na sundu.

Egemenlik maddesiyle ilgili öneri ’’Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz’’ şeklinde düzenlendi.

Yeni anayasa sürecinde AK Parti’nin ’Türk milleti’ ifadesini kullanıp kullanmayacağı merak konusu olmuştu.

’Başkan’ ifadesinin de yer aldığı öneride; yasama yetkisi’nin TBMM’ye ait olduğu, yürütme yetkisinin Başkan tarafından kullanılacağı, yargı görevinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirileceği belirtildi.

Mevcut Anayasa’nın, ilk iki maddesinin birleştirildiği öneride, ’Atatürk milliyetçiliği’ ifadesi ise yeni metne alınmadı. Önerilen madde metni ise, "Türkiye Cumhuriyeti, insan hakkarına dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" şeklinde oldu.

AK Parti, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen üçüncü maddesindeki, ’dili Türkçedir’ ifadesini de "resmi dili Türkçedir" şeklinde değiştirildi.

CHP ve MHP, ilk 3 maddeyi kırmızı çizgi olarak korudu. BDP ise, ’birlikte yaşama vurgusu’ yaparak ilk üç madde için ciddi değişiklikler önerdi. Önerisinde ’Türkiye halkı’ ifadesini kullanan BDP, devletin ikinci resmi dili olabileceğini belirtti.

Toprak bütünlüğünün ve ay-yıldızlı bayrağın korunması yönünde görüş bildiren BDP ayrıca, bölge meclisleri ve bölge başkanlıkları kurulmasını da istedi.
AK Parti, yeni anayasanın başlangıç, "devletin şekli ve temel ilkeler" ile son hükümlere ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti, kısa bir başlangıç metni kaleme aldı. Öneride; "değiştirilemeyecek hükümler" maddesi yer almadı.Son dönemin en çok tartışılan konusu olan "Başkanlık Sistemi" de AK Parti'nin verdiği önergede yer alıyor."Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır" ifadesine yer verildi."TÜRK MİLLETİ" KAVRAMI DEĞİŞMEDİYeni anayasanın "başlangıç" metninde, "Herkesin insan haysiyetinden

kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü

ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini

farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında

birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz" ifadesi yer aldı."ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ" KAVRAMI YOKAK Parti; "Devletin Şekli ve Temel İlkeleri" başlıklı bölümde, devletin

şeklini, "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir", Cumhuriyetin niteliklerini,

"Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir

hukuk devletidir" şeklinde tanımlıyor."Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti"ni

düzenleyen maddede ise "Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklâl Marşı'dır. Başkenti

Ankara'dır" önerisi yer alıyor.DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİAK Parti; "Devletin temel amaç ve görevleri" başlıklı maddede,

"Devletin temel amaç ve görevleri, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,

ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır" ifadesini önerdi."EGEMENLİK HALK OYLAMASI YOLUYLA KULLANIR"AK Parti, "Egemenlik" maddesinde, "Egemenlik kayıtsız ve şartsız

Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk

oylaması yoluyla kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir

kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz" şeklinde düzenledi.

YÜRÜTME YETKİSİ "BAŞKAN'DA" OLACAK

Öneride; yasama yetkisi'nin TBMM'ye ait olduğu, yürütme yetkisinin Başkan

tarafından kullanılacağı, yargı görevinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce

yerine getirileceği yer aldı. AK Parti, "Anayasa hükümlerinin bütün devlet organlarını ve kişileri bağlayacağı, kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı" ifadesini önerdi.MALİ, EKONOMİK VE SOSYAL HÜKÜMLERÖneriye göre, kamu idarelerinin harcamaları ile kamu iktisadi

teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, kanunla belirlenen

esas, usul ve sürelere uygun olarak bütçelerle yapılacak.Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısını, mali

yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp, mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Mali yılbaşına kadar bütçe kanununun kabul edilmemesi halinde, bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki mali yıl bütçe kanunundaki hükümler uygulanacak.MALİ KAYNAK GÖSTERMEK ZORUNLU OLACAKMerkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın

sınırını gösterecek. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik

tasarıları ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tasarı ve

tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi

zorunlu olacak.Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı, ilgili olduğu mali yılın

sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Bütçe Komisyonu tarafından TBMM'ye

sunulacak."DEVLET TÜKETİCİYİ KORUR VE TEKELLEŞMEYİ ÖNLER"Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve

düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ve tüketicileri koruyucu tedbirleri

alacak, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyecek.DIŞ TİCARETTE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KOYMAK İÇİN BAŞKAN!A YETKİ VERİLEBİLECEKDış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi

amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri

yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Başkan'a yetki verilebilecek.ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLMESİ GİZLİ OYLAMAYLA YAPILACAKAK Parti'nin Anayasanın değiştirilmesi önerisinde; Anayasanın

değiştirilmesinin TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak

teklif edilebilmesi korunurken, Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu

ile kabul edilmesinde gizli oylama şartı kaldırılıyor.BAŞKAN'IN KANUNLARI VETO ETME HAKKI OLACAKBaşkan; Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak

yayınlayabilecek veya veto edebilecek ya da halk oylamasına sunabilecek. Başkan tarafından veto edilen kanun, Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçünün kararı ile halk oylamasına sunulabilecek.Meclis, veto edilen anayasa değişikliğine dair kanunu, üye tamsayısının

en az üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse, Başkan bu kanunu onaylayarak yayınlayacak. Halk oylamasına sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilmesi için geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.