banner461

Kapadokya'da günde 169 balonun uçuşuna izin verilecek

SHGM tarafından Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Konulu Genelge Yayımlandı...

banner503
Kapadokya'da günde 169 balonun uçuşuna izin verilecek
21 Nisan 2020 Salı 11:38

banner143
banner134

SHGM tarafından Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Konulu Genelge Yayımlandı. Buna göre, İlk sorti 104, ikinci sorti 65 balon olarak Günde 169 balonun uçuşuna izin verilecek şekilde mevzuat güncellendi.

Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri Konulu Genelge Yayımlanmıştır...

Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirlerine yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelge İçin Tıklayınız

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
1 / 4
Sayı : 29156034-010.06.02-E.6980 08.04.2020
Konu : Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş
Tedbirleri
GENELGE
UOD-2020/1
Amaç
MADDE 1 – (1) Nevşehir Kapadokya bölgesinde balon operasyonu yapılan bölgelerde
uçuş emniyetinin garanti altına alınabilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile
uygulamanın belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Kapadokya bölgesinde faaliyet göstermek üzere ruhsatlandırılan balon
işletmelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’ne ve 14/07/2013 Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Slot Uygulama
Talimatı’na dayanılarak hazırlanmıştır.  

---

Uygulama esasları
MADDE 4 – (1) Slot uygulama esaslarına ilişkin aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:
a. Uçuşlar günlük olarak iki periyot halinde yapılacaktır; ilk periyodu gün doğumundan
30 dakika öncesi ile yerel 11.00 saatleri arasında ve aynı anda en fazla 104 balonun uçuşuna
izin verilecektir. İkinci periyod ise yerel saat ile 14:00 ile gün batımından 30 dakika sonrasına
kadar (Türkiye AIC kurallarına riayet edilmek şartıyla) meteorolojik verilerin olumlu alınması
kaydıyla en fazla 65 balonun uçuşuna izin verilecektir.
b. Eğitim ve özel izinle yapılacak uçuşlar ticari uçuşlara dâhil edilmeyecektir.
c. Balon uçuşları sırasında hava bandı aracılığıyla gerçekleştirilen telsiz konuşmalarının
kayıt altına alınması sağlanacak ve bu görüşmelerde Genel Müdürlükçe belirlenen usullere
aykırı davranan personel ve yöneticilere ilgili mevzuat kapsamında sorumlulukları oranında
idari ve yasal yaptırımlar uygulanacaktır.
2 / 4
ç. Bahse konu uçuşları gerçekleştiren tüm balonlarda barometrik altimetreli GPS /uydu
veya diğer uygun teknikle çalışan Balon Takip sistemi tüm uçuş boyunca ve inişi müteakip
takip eden en az 3 dakika süresince çalışır vaziyette açık tutulacaktır. Balon Takip sistemi çalışır
vaziyette olmayan balonlar ile uçuş yapılmayacaktır.
d. Balon Takip sistemi kayıtları gerçek zamanlı olarak Slot Hizmet Merkezi ve/veya
Genel Müdürlüğün veri tabanına aktarılacaktır. İşletmeler bu kayıtları 2 (iki) yıl süre ile yedekli
olarak saklamak zorundadır.
e. İşletmelerin 425 bin cuft üzerindeki balonlarla operasyon yapabilmesi için bu
uçuşlarda görev alması planlanan pilotların:
i. BPL Grup-D lisansa ve en az toplam uçuş saati olarak 750 saat uçuş
tecrübesine sahip olması,
ii. 425 bin cuft üzerindeki balonlarda en az 10 saat gözlemci pilot olarak görev
yapmış olması,
iii. Genel Müdürlüğümüz kontrol pilotları tarafından yolcusuz olarak 425 bin
cuft üzerindeki balonda yapılacak 1 saatlik kontrol uçuşunda başarılı olması
gerekmektedir.
f. Bu Genelgenin yayınlandığı tarihten önce 425 bin cuft üzerindeki balonlarla uçuş
tecrübesi olan pilotlar, bu madde kapsamında belirlenen gerekliliklerden muaftır.
g. Toplam hacmi 425 bin cuft ile 550 bin cuft (dâhil değil) arasındaki balonlarda, asgari
lise mezunu olan ve minimum BPL Grup-A lisansa sahip olan bir pilotun gözlemci olarak yolcu
veya pilot kabininde acil durum dışında kumandaya müdahale etmeyecek şekilde
görevlendirilmesi sağlanacaktır. Gözlemci pilotun hangi kabinde bulunacağına sorumlu pilot
tarafından karar verilir. Gözlemci pilot yolcu sigorta kapsamına dâhil edilecek fakat maksimum
yolcu sayılarına dâhil edilmeyecektir. Buna ait gereklilikler işletme el kitaplarında
düzenlenecektir.
ğ. Toplam hacmi 550 bin cuft ve üzeri balonlarda, BPL Grup-D lisansa ve (e)’de
belirtilen gerekliliklere sahip iki pilot görevlendirilecektir.
h. Üreticinin belirlediği maksimum kalkış ağırlığı ve diğer kısıtlamalar aşılmamak
kaydıyla; 425 bin cuft'lik balonlarda maksimum 20, 450 bin cuft'lik balonlarda maksimum 24,
500 bin cuft'lik balonlarda maksimum 28, 530 bin cuft'lik balonlarda maksimum 28 ve 600 bin
cuft'lik balonlarda maksimum 32 yolcu taşınabilecektir. Bu yolcu sayıları en az 50*50 cm
ebadında Türkçe ve İngilizce hazırlanmış bir afiş ile yolcuların açıkça görebileceği şekilde sepet
üzerinde bulundurulacaktır.
ı. İşletmede istihdam edilen yabancı pilotların Türkçe yeterlilikleri kamu kurum ve
kuruluşları tarafından tanınan en az A2 düzeyinde Temel Türkçe sertifikası ile
belgelendirilecek, aksi halde uluslararası İngilizce dil seviyesi en az A2 düzeyinde olan bir
personelin yer ekibinde bulunması sağlanacaktır. Uçuşta Türk yolcu bulunması durumunda
buna ilaveten İngilizce dil seviyesi en az A2 düzeyinde bir Türk yardımcı pilot veya mürettebat
personel sepette bulundurulacaktır.
3 / 4
Benzer şekilde İngilizce dil yeterliliği olmayan Türk pilotların uçuşlarında, İngilizce dil
seviyesi en az A2 düzeyinde olan bir yardımcı pilot veya mürettebatın yolcular ile iletişime
geçmek amacıyla yolcu kabininde bulundurulması da sağlanacaktır.
Bu madde kapsamında balonda bulundurulan personel yolcu sigorta kapsamına dâhil
edilecek, üreticinin belirlediği maksimum kalkış ağırlığı ve diğer kısıtlamalar aşılmamak
kaydıyla maksimum yolcu sayılarına dâhil edilmeyecektir.
i. Balonların yerden kontrolü ile görevli olan ekiplerin, Genel Müdürlüğümüz tarafından
belirlenen usul ve esaslar ile eğitim gerekliliklerine göre sertifikalandırılması gerekmektedir.
Sertifikası olmayan kişilerin yer ekibi olarak görev almalarına izin verilmeyecektir.
j. Yolcuların her biri için, bir nüshası manifestoda bir nüshası yolcuda olmak üzere, uçuş
boyunca taşınacak ve sorulduğunda ibraz edilecek bir biniş kartı düzenlenecektir. Manifesto ve
biniş kartı elektronik de olabilir. Yolcu bilgileri Balon Takip sistemi üzerinden Slot Hizmet
Merkezine aktarılacaktır.
k. İşletmelerde istihdam edilen yer personelinin çalışma sürelerinin belirlenmesinde, İş
Kanunu ilgili hükümlerine uyum aranacak olup, bu hususa denetimler sırasında özen
gösterilecektir.
Sıcak hava balonlarının diğer hava araçları ve kendi aralarında geçiş üstünlükleri
MADDE 5 – (1) Sıcak hava balonlarının kendi aralarındaki ve diğer hava araçları
arasındaki geçiş üstünlükleri aşağıdaki gibidir:
a. Sıcak hava balonları ile diğer hava araçları arasında geçiş üstünlükleri kapsamında,
1) Havadan ağır ve kuvvet kaynağı mevcut bulunan uçaklar, hava gemilerine
(zeplin) ve balonlara,
2) Hava gemileri (zeplin), planör ve balonlara,
3) Planörler, balonlara,
4) Kuvvet kaynağı bulunan uçaklar, diğer uçaklara veya cisimleri çektikleri
görülen uçaklara yol vermelidirler.
b. Sıcak hava balonları arasında geçiş üstünlüğü kapsamında,
1) Yukarıdaki balonlar yer seviyesinde hareket eden balonları takip etmelidir. Bu
bağlamda yer seviyesindeki balonun önüne çıkacak mâniaları geçmesi için
gerekli olan yükseklik, üzerindeki balonlarca sağlanmak zorundadır.
2) Önünde engel olmayan bir balonun yükselmek için üzerinde balon olmadığından
emin olması gerekir. Bunun için yer ekibi ve/veya diğer balonlardan bilgi
almalıdır.
3) Alçaktaki balonun, yukarıdaki balonlara geçiş üstünlüğü vardır. Ancak bu
üstünlüğün kullanılabilmesi için, yukarıdaki balonlara haber verilmesi
zorunludur. Yükselmek istediğini bildiren balona, üzerindeki balonlarca yer
verilmesi zorunludur.
4 / 4
4) Yukarıdaki bir balonun, altındaki diğer balonlardan seviyede uçmasını veya
alçalmasını istemesi, ancak alttakilerin teyidi ile geçerlidir. Bu kapsamda
herhangi bir sebeple alçalmaya geçecek balonların altında balon olmadığından
emin olmaları gereklidir.
5) Havadaki balonların, henüz kalkmamış olan balonlara geçiş üstünlüğü vardır.
İdari yaptırımlar
MADDE 6 – (1) Bu genelgeye aykırılık olması halinde, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanununun 143üncü Maddesine göre idari para cezası ile diğer idari yaptırımlar uygulanır.
İstisna
MADDE 7 – (1) Bu Genelgenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereği
toplam hacmi 425 bin cuft ile 550 bin cuft (dâhil değil) arasındaki balonlarda görevlendirilecek
gözlemci pilotların asgari lise mezunu olma gerekliliği, bu Genelgenin yürürlüğe girmesinden
önce BPL Grup-A lisansı tanzim edilmiş kişiler için geçerli değildir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8 – (1) Bu Genelge ile birlikte “Kapadokya Bölgesi Balonla Uçuş Tedbirleri
Genelgesi (UOD-2014/3)” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.