banner461
banner195

Taharet yaparken tuvalet kağıdı kullanmayın! Zira Makatta Kaşıntıya Sebep Oluyor!

Taharetlenirken sabunla veya tuvalet kağıdıyla temizlenmekten sakınmalısınız...Çünkü "Tuvalet Kağıdı Makatta Kaşıntıya Sebep Oluyor!"

Taharet yaparken tuvalet kağıdı kullanmayın! Zira Makatta Kaşıntıya Sebep Oluyor!
20 Nisan 2016 Çarşamba 22:53

banner143
banner134
Kötü ta­ha­ret­len­me ma­kat­ta ka­şın­tı­ya se­bep olu­yor. Sa­bun­la ve tu­va­let ka­ğı­dı ile ta­ha­ret­len­mek ka­şın­tı­yı ar­tı­rı­yor.Ger­çek­te ma­kat­ta ka­şın­tı­nın se­bep­le­ri fark­lı ola­bi­lir. Aşı­rı çay ve kah­ve tü­ke­ti­mi, kar­bo­nat­lı içe­cek­ler, süt ürün­le­ri, do­ma­tes, ket­çap, pey­nir, çi­ko­la­ta ve fın­dık bu tür ka­şın­tı­ya se­bep ola­bi­lir. Bu ara­da Ge­nel Cer­ra­hi Pro­fe­sö­rü Dr. Kor­han Ta­vi­loğ­lu, in­ter­net üze­rin­den bir has­ta­nın şi­ka­ye­ti­ni ce­vap­lar­ken il­ginç bir bil­gi ver­di. Ço­ğu ki­şi­nin zan­net­ti­ği­nin ak­si­ne, ma­kat­ta te­miz­lik ek­sik­li­ği ka­şın­tı­ya se­bep ol­mu­yor. Ak­si­ne ma­ka­tı­nı sa­bun­lu suy­la, tu­va­let ka­ğı­dıy­la te­miz­le­yen­ler­de ka­şın­tı olu­yor. 

“Ma­kat böl­ge­si­ne sa­bun ve tu­va­let ka­ğı­dı te­ma­sın­dan ka­çın­mak ge­re­kir” di­yen Prof. Ta­vi­loğ­lu şöy­le di­yor:

“Ma­kat­ta ka­şın­tı ge­liş­me­si te­miz­lik ek­sik­li­ğin­den do­la­yı sık rast­la­nı­lan bir du­rum de­ğil­dir. Ma­kat­ta ka­şın­tı so­ru­nu olanların bü­yük bö­lü­mü­nün ma­kat böl­ge­si­ni sa­bunla yı­ka­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Bu du­rum ma­kat böl­ge­sin­de­ki ko­ru­yu­cu özel­li­ği olan ba­zı yağ­la­rın yok ol­ma­sı­na sebep olur ve böy­le­lik­le so­run da­ha komp­li­ke bir hal alır. 

Ma­kat­ta ka­şın­tı­yı (pru­ri­tus ani) azalt­mak için: ma­kat böl­ge­si­ni ılık su ile yı­ka­mak ve son­ra nem­li tu­va­let ka­ğı­dı ile ku­ru­la­mak ge­re­kir. 
Nor­mal tu­va­let ka­ğı­dı kul­la­nı­mın­dan ve ma­kat böl­ge­sin­de ka­şı­nan böl­ge­de sür­tün­me ha­re­ke­tin­den ka­çın­mak ge­re­kir. Ma­kat böl­ge­si­ni trav­ma­dan ko­ru­mak ge­re­kir. Ma­kat böl­ge­si­ne sa­bun ve tu­va­let ka­ğı­dı te­ma­sın­dan ka­çın­mak ge­re­kir."
KAŞINTININ DİĞER SEBEPLERİ
l Sa­bun, ça­ma­şır toz­la­rı ve ba­zı bo­ya­la­r..
l Yün ve nay­lon gi­ye­cek­le­r.
l Ba­zı kim­ya­sal mad­de­le­r.
l Yu­mur­ta, süt, çi­lek, so­ğan, faz­la tuz gi­bi ba­zı be­sin­le­r..
l Ba­zı ilaç­la­r..
l Şe­ker, ka­ra­ci­ğer, böb­rek has­ta­lık­la­rı ve­ya lö­se­mi..
l Kur­de­şen, eg­za­ma, su çi­çe­ği, kı­za­mık, kı­zıl, kı­za­mık­çık ve­ya de­ri il­ti­ha­bı­..
l Man­ta­r..
l Kıl kur­du­..
l İs­hal ve­ya ka­bız­lı­klar
l Si­nir­li­lik ve ru­hi sı­kın­tı­la­r..
Te­da­vi­nin ilk şar­tı, ka­şın­tı­yı do­ğu­ran se­be­bi bul­mak­tır. Bu ara­da müm­kün ol­du­ğu ka­dar ka­şı­ma­ma­ya gay­ret et­mek gerekir.

Kaynak: Akit Evim Evim sayfası

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.