banner461

Nevşehir İl Özel İdaresi 222 adet lastik satın alacak

Nevşehir İl Özel İdaresi 222 adet iş makinesi lastiği satın alacak.

banner15
Nevşehir İl Özel İdaresi 222 adet lastik satın alacak
10 Haziran 2021 Perşembe 11:52

banner517
banner134

Nevşehir İl Özel İdaresi 222 adet iş makinesi lastiği satın alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre,

İlan Bilgileri
İlan Sahibi: NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ  
İlan Türü: İHALE
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2021 10:00
Niteliği, Türü ve Miktarı: 222 Adet / Muhtelif Çap ve Ebatlarda Araç ve İş Makinesi Lastiği

 

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE LASTİK ALIMI
NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak üzere Lastik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2021/314065
1-İdarenin
a) Adı    :    NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cd. Avanos Yolu 5 Km. Merkez/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası    :    3842151011 - 3842151018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak üzere Lastik Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    222 Adet / Muhtelif Çap ve Ebatlarda Araç ve İş Makinesi Lastiği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Nevşehir İl Özel İdaresi Merkez Yerleşkesinde Bulunan Demirbaş Ambarları
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanacak 45 Gün içerisinde İl Özel İdaresine ait Ambara Lastikler Teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmeyle başlar3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    29.06.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    İhale Bürosu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Lastiklerin TSE Uygunluk belgesi ihale kapsamında sunacaktır.
İstekliler ihale dosyasına verecekleri lastiklerin marka ve modellerini ihale kapsamında sunacaklar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.