banner461

Tercüman bilirkişi listesi oluşturulacak

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Nevşehir il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere 2018 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacak.

banner15
Tercüman bilirkişi listesi oluşturulacak
09 Ekim 2017 Pazartesi 12:17

banner517
banner134
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Nevşehir il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere 2018 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacak.
Başvuruda bulunmak isteyenlerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, En az ilkokul mezunu olması, Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması şartları aranacak.
Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince; Başvuru Yeri : www.nevşehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyona ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden veya bizzat komisyon kaleminden temini ile başvuruların Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şahsen yapılacak.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin; T.C. kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, İki adet vesikalık fotoğraf,  mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmekte.
Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. Nevşehir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sayfa : 2. Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2017 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
Listeye kabul edilenlere, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 14:00'da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. madde hükmü gereğince (bir önceki yıl listesinde kayıtlı olanlar ve yeniden başvurup müracaatları kabul edilenler tekrar yemin etmeyecek) Nevşehir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Nevşehir Adliyesi zemin katında bulunan Konferans Salonunda Kanunun 64.maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilecek.
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Nevşehir Adliyesi internet sitesi www.nevĢehir.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek.


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.