banner461

Ürgüp'te Bina ve kara yolu onarım işleri yaptırılacak

Ürgüp Belediyesi imar yolları ve parkların içerisinde bulunan sosyal tesislerin bakım onarım tadilat yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

banner15
Ürgüp'te Bina ve kara yolu onarım işleri yaptırılacak
22 Eylül 2021 Çarşamba 12:59

banner517
banner134

BİNA VE KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ürgüp Belediyesi imar yolları ve parkların içerisinde bulunan sosyal tesislerin bakım onarım tadilat yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2021/559997
1-İdarenin
a) Adresi: IMRAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:40 50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 3843414008 - 3843414226
c) Elektronik Posta Adresi: info@urgup.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 101 adet imalat kalemi - Belediyemize ait parklardaki sosyal tesislerin bakım onarım tadilat yapılması ve imar yolu düzenlenmesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Ürgüp İlçesi mahalleri ve parklardaki sosyal tesisler
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ÜRGÜP BELEDİYESİ MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati: 18.10.2021 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer İş olarak (A) ALT YAPI İŞLERİ  XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ Benzer iş olarak kabul edilecektir,
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A .Değerlendirme İsteklinin “Teklif Fiyatı” İle “Kalite Ve Teknik Değer Nitelik ”Üzerinden Alacağı Puanlar Toplanmak Suretiyle Yapılacaktır.
A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI
Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde Aşağıdaki tabloda gösterilmiş olan sıradaki iş kalemlerine verilen puan üzerinden değerlendirilecek olup, toplamda 60 puandır. İş kalemlerinin her birinin puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %115 aralığında (%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %85 - %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

S.NO POZ NO CİNSİ PUAN
1 104.801.081 50x20x10 cm Beton bordürler, beyaz çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakteristik eğilme dayanımı ? 5.0 Mpa 4
6 151.901.011 Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 - 1/4 ü oranında Derz Kesilmesi 2
30 KGM/18.189 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi 2
31 KGM/7502 Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta) 10
32 481.501.001 Saha, tretuvar, yol, otopark, hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak) 4
39 484.103.001 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması 4
40 484.103.201 Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) 4
45 V.0209/02 Moloz taş duvarda bulunan taş bedeli 2
46 V.0902/01 225 Doz çimento takviyeli kireç harçla moloz taş duvar yapılması işçiliği 2
50 151.501.004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 4
51 151.501.005 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2
76 151.601.001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) 2
77 151.601.003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2
96 154.701.014 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 2
97 ÜRG-1 LED PROJEKTÖR 86X3 WATT IP 67 LİNE KASA RENK 6000K (10cmx100cm) 4
98 ÜRG-2 LED PROJEKTÖR 86X3 WATT IP 67 LİNE KASA RENK AMBER (10cmx100cm) 4
99 ÜRG-3 ARMATÜR 20X3 WATT IP 67 ETANJ KASA RENK 6000K 2
100 ÜRG-4 ARMATÜR 18X5 WATT IP 67 GARDEN12 160mm RENK AMBER 4
TOPLAM 60

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.