banner461

Gülşehir Belediye Başkanlığı Yeni Pazar Yeri Duyurusu

Gülşehir İlçe Pazarı yeni yerine taşınacak olup, kapalı pazar yeri tahsisi için başvuru şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

banner15
Gülşehir Belediye Başkanlığı Yeni Pazar Yeri Duyurusu
29 Kasım 2017 Çarşamba 11:05

banner517
banner134
Gülşehir İlçe Pazarı yeni yerine taşınacak olup, kapalı pazar yeri tahsisi için başvuru şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir.
 
1-Yeni Pazar yeri; İmar planımızda Pazar alanı olarak ayrılan Karavezir Mahallesi Çevre yolu Caddesi üzerinde bulunan kapalı ve açık Pazar yeri olarak belirlenen yerde Perşembe günleri kurulacaktır.
2-Kapalı Pazar alanı 65 adet satış yerinden oluşmaktadır. Üretici için %20 kontenjan ayrılmıştır. Açık Pazar alanı ise 94 satış yerinden oluşmaktadır. (Onaylı Yerleşim planında olduğu gibi)  Tahsis süresi 10 yıldır.
3-Müracaat Sahiplerinden aranacak şartlar.
 
    (I) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:
           a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
          b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak,
          c) Vergi mükellefi olmak,
          ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
          d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
         e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
   (II) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
         a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
         b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
        c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
         ç) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,
         d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
 
   (III) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, Ek-1 ’de yer alan dilek çe ile birlikte ilgili belediyeye ba şvurur. Dilek çeye a şa ğıdaki belgeler eklenir:
         a) T.C. Kimlik numaras ı beyan ı,(Kimlik Fotokopisi)
         b) Tahsise ili şkin ilan tarihinden  önceki bir y ıl i çinde tahsisin iptal edilmedi ğine ili şkin imzal ı taahh ütname,
         c)  İlgili meslek odasına/G ıda, Tar ım ve Hayvanc ıl ık Bakanl ığı b ünyesinde tutulan ilgili sistemlere kay ıtl ı oldu ğunu g österir belge,
         ç) Adli sicil kayd ına ili şkin beyan ı,
         d) Son alt ı ay i çinde  çekilmi ş  üç adet vesikal ık foto ğraf.
        (IV) Satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcılardan, üçüncü fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra, kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı istenir.
        (V) Belediyeler, adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili mercilerden teyit eder.
 
4-Kapalı Pazar satış yeri tahsis ücreti ve ödeme şekli, satış yeri M2 miktarına göre belirlenmiş olup aşağıda gösterilmiştir.
   1--40 Nolu satış yerleri 24.00 M2 olup, 10.000,00 TL,
   41-51 Nolu satış yerleri 22.80 M2 olup, 8.500,00 TL,
   52-57 Nolu satış yerleri 11.40 M2 olup, 4.750,00 TL,
   58-62 Nolu satış yerleri 12.00 M2 olup, 5.000,00 TL,
   63-65 Nolu satış yerleri 10.50 M2 olup, 4.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
  
5-Açık Pazar alanındaki  satış yeri tahsis ücreti ve ödeme şekli satış yeri M2 miktarına göre belirlenmiş olup, aşağıda gösterilmiştir.
    1- 5  Nolu satış yerleri 43.20 M2 olup, 2.900,00 TL,
    6-50 Nolu satış yerleri 45.00 M2 olup, 3.000,00 Tl, 
  51-62 Nolu satış yerleri 42.00 M2 olup, 2.800,00 TL,
  63-83 Nolu satış yerleri 29.25 M2 olup, 1.950,00 TL,
  83-94 Nolu satış yerleri 19.50 M2 olup, 1.300,00 TL olarak belirlenmiştir.
 
6-Başvuru sahiplerinden satış yeri için belirlenen miktarın % 20’si teminat olarak peşin tahsil edilecektir. Geriye kalan kısmı 5 eşit taksit olarak aylık tahsil edilecektir.
7-Kapalı Pazar satış yerleri için M2 birimi 1,00 TL, Açık Pazar satış yerleri için ise M2 birimi 0,50 TL’den  hesaplanacak miktarda haftalık işgaliye bedeli alınacaktır.
8-Pazar yeri için başvurular 07/12/2017 günü Saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.
9-Müracaatlar belirtilen tarih ve saate kadar Belediyemiz Zabıta Birimine yapılacaktır.
10-(I) maddesine göre uygun şartları taşıyan başvuru sahipleri arasında tespit edilerek,
 kuraya girmeye hak kazananlar belirlenecektir.
11-Listeye giremeyenlerin yazılı itirazları Belediye Encümenimizce karara bağlanacaktır.
 
    Pazar esnaflarına ve üreticilerimize ilanen duyurulur.29.11.2017
 
 
 
                                                                                                        Vahdi ARISOY
                                                                                        Gülşehir Belediye Başkanı

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.