banner461

Nevşehir İl Genel Meclisi 3 Ağustos'da Toplanıyor

Nevşehir İl Genel Meclisi Süleyman Özgün Başkanlığında 3 Ağustos Pazartesi günü Toplanıyor.

banner15
Nevşehir İl Genel Meclisi 3 Ağustos'da Toplanıyor
31 Temmuz 2015 Cuma 15:08

banner517
banner134

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü toplanacak olan meclis toplantısı yoklama ve açılış, bir evvelki oturuma ait kararların okunması ve İl Encümeni Haziran ayı karar özetlerinin okunmasıyla başlayacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısında ise şu konulara görüşülecek;

 T.C.
NEVŞEHİR İLİ 
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 
TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER


TOPLANTI TARİHİ
03.08.2015- ….08.2015  

TOPLANTI SAATİ
10.00

TOPLANTININ YERİ
İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

S.N                                            
                                   K       O      N      U      S       U


Yoklama ve açılış.

Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

İl Encümeni Temmuz ayı karar özetlerinin okunması. 

İl Özel İdaresinin 09.07.2015 tarih ve 5430 sayılı yazıları ile teklif edilen, Kozaklı İlçesi Kalecik Köyünde bulunan, mülkiyeti Nevşehir Valiliği tüzel kişiliğine ait 8 pafta, 350 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 9.992,78 m2 lik taşınmaz üzerinde boş ve atıl durumda olan eski İlköğretim okulunun, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Kalecik Köyü Muhtarlığına geçici olarak tahsis edilmesi talebi.    

İl Özel İdaresinin 23.07.2015 tarih ve 5930 sayılı yazıları ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Avanos ilçesi Göynük Köyü Çağıllı mevkii K33.b.23.b pafta, 5304 nolu parselde kayıtlı 18.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan selektör binası ve yine Göynük Köyü Körkoca mevkii K33.B.20.A pafta, 2149 parselde kayıtlı 8.300,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan soğuk hava deposunun köy halkının müşterek hizmetlerinde kullanılmak üzere Göynük Köyü Muhtarlığı adına tahsis edilmesi talebi.

İl Özel İdaresinin 22.07.2015 tarih ve 5796 sayılı yazı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin yetki alanında kalan alanlarda idarece resen yapılanlar ile genel idare kapsamında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının talebi haricinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan; İmar planı değişiklikleri veya revizyonu taleplerine, Yenilebilir Enerji Santrali kurmak üzere istenilen ön uygunluk yazısı taleplerine ilişkin olarak alınacak hizmet bedellerinin belirlenmesi talebi.  

İl Özel İdaresinin 22.07.2015 tarih ve 5795 sayılı yazı ile teklif edilen, 5302 sayılı kanunun 6. 7. ve 55. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, İl Özel İdaresinin yetki alanındaki; planlı ve plansız alanlarda 3194 sayılı imar kanununa göre yapılacak hazırlanacak planların, yapılacak yapıların etüt ve projelerin kontrol onay ve izin işlemlerine, ruhsat başvurularına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, 3213 sayılı maden kanunu ve 5302 saylı kanunun uygulanmasına dair Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü hizmet standartlarının oluşturulması, vatandaşlardan istenecek bilgi ve belgelerin belirlenmesi hususunda karar alınması talebi.   

İl Özel İdaresinin 27.07.2015 tarih ve 5963 sayılı yazı ile teklif edilen, İlimiz Hacıbektaş İlçesi Killik Köyü, Avanos İlçesi Kuyulukışla Köyü köy yerleşik alan tespitleri ve Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü köy yerleşik alan sınırı genişletilmesi taleplerinin 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması talebi. 
./..


-2-

İl Özel İdaresinin 24.07.2015 tarih ve 5934 sayılı yazı ile teklif edilen, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinin 5. Fıkrası ve 1/100.000 Ölçekli Kırşehir Nevşehir- Niğde-Aksaray Çevre Düzeni Planının 8.2.2.4.maddeleri hükmü gereğince; Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, Pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticari merkez, mezarlık) için alt ölçek planları yapılıncaya kadar uygulanacak yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebi.    

İl Özel İdaresinin 27.07.2015 tarih ve 5989 sayılı yazı ile teklif edilen, İl Genel Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan, Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2005 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve LPG istasyonu” olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli PİN:UİP-11742 ve 1/5000 ölçekli PİN:NİP-11740 numaralı imar planları İl Özel İdaresinin internet sayfasında ve ana hizmet binası ilan panosunda ilan edilmiş olup ilan süresi içinde Serpet Akaryakıt Madencilik Yapı Elemanları Nak.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 10.07.2015 tarihinde itiraz edildiği, ilan süresi içerisinde başka itiraz bulunmadığı, 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği söz konusu itirazın incelenerek meclis kararı alınması talebi.

İl Özel İdaresinin 28.07.2015 tarih ve 6039 sayılı yazı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesi tapunun, 592 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, Kozaklı Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere talep edildiği, 5302 sayılı kanunun 64. Maddesinin d bendi ve 10. Maddesinin f bendi gereğince, iki kurum arasında tanzim edilecek protokol hükümleri çerçevesinde, söz konusu taşınmazın Kozaklı Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması talebi.   

Kozaklı İlçesi, Kaplıcalar Bölgesinde MTA Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan K3 ve K4 kuyularının devir alınması ve devir bedeli olarak belirlenen KDV hariç 833.680,90.-TL nin biri peşin olmak üzere birer yıllık vadelerle 5 yıl taksitle ödenmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 

İlimiz hudutları içinde İl Özel İdaresi yetki alanında faaliyet gösteren iş yerlerinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve izni olmadan faaliyet gösterenler ile ruhsat ve izin belgelerini iş yerlerinde bulundurmayanlara, 5302 Sayılı Kanunun 55, maddesine göre uygulanacak idari yaptırımlar ile uyulması gereken usul ve kuralların belirlenmesi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olup, kullanılmasında yarar görülmeyen toplam 12 adet araç ve iş makinesinin satışı İdarece uygun görüldüğünden ihale yoluyla satışının uygun olup olmadığı hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.    

6360 sayılı kanun gereği tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlardan satışı talep edilenler ile İl Özel İdaresine ait olup satışa engel durumu bulunmayan taşınmazların satılarak ekonomiye kazandırılması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.    

Hazineye ait olup, İl Özel İdaresine tahsisli 396 ada, 1 parselde bulunan “Aziz Thedoros Trion Kilisesi” Derinkuyu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanıp kiralanmayacağı hususunda Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.    

Merkez ve İlçe köy okullarının bina dış cephe bakımı ve mantolaması, kalorifer kazanlarının bakımı ve onarımı, çatı oluklarının onarımı, bina dışındaki tuvaletlerin içeri alınması, mevcut tuvaletlerin bakımı ve hijyeni, sınıf kapılarının yenilenmesi, sıva tamirleri, cam çerçeve değişimi, ana sınıfı oyuncakları, hikâye kitapları, zeka oyunları, ilk yardım dolabı ve malzemesi, yangın tüpü, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, fotokopi makinesi, faaliyet panosu, kapaklı dolap, kitaplık, öğretmen masası ve sandalyesi, öğrenci sıralarının yenilenmesi gibi eksikler olduğu tespit edilmişti, Eğitim sezonu sonunda bu eksikliklerin tekrar incelenerek gerekli bakım onarımın yaptırılması için tedbirlerin ilgililerce alınması hususlarında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

İlimiz Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü Beliktaş Mevkii, 125 ada, 90 nolu parsele ait Güneş Enerji Santraline ilişkin imar planı değişikliği ile yaya yolu ve yapı yaklaşma mesafeleri tekrar düzenlenmiş olup, yapılan plan değişikliğinin onaylanması talep edilmekte olup, taşınmaza ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan plan değişikliği PİN:NİP-13063 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN:UİP-13064 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması talebi.  

Ürgüp İlçesi Mustafapaşa köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 5614 nolu parseli Seyfettin MALÇOK idareye verdiği dilekçe ile satın almak istediği belirtilmektedir. Bahsi geçen taşınmazı, satışının yapılıp yapılmayacağı hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması talebi.   

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi. 

Dilek ve Temenniler.
                                                                                   
                                                                                         Süleyman ÖZGÜN
                                                                                          Meclis Başkanı


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.