banner461

Nevşehir’de 88 odalı termal otel kiraya verilecek

Nevşehir de 88 odalı termal otel kiraya verilecek...İşte İhale Şartları...

banner15
Nevşehir’de 88 odalı termal otel kiraya verilecek
29 Aralık 2014 Pazartesi 19:45

banner517
banner134
Turizm sektörü için önemli bir konumda bulunan Nevşehir, tatil amaçlı gezilerde ilk sıralarda yer alıyor. Yaz turizminin yanında sağlık turizmi ile de bölge özellikle yabancıların ilgisini çekerken yatırımlar hızla artıyor. İşte sağlık turizmine katkı sağlayacak ve şifa arayanlara cevap verecek 15 yıllığına kiralık termal otel...    
Nevşehir'de 88 odalı termal otel, 15 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. Tahmini kiralama bedeli 60 bin lira, geçici teminat bedeli ise 324 bin lira olarak belirlenen otelin ihalesi 9 Ocak 2015 tarihinde saat 10.00'da Kozaklı Belediyesi'nde yapılacak. 

Nevşehirde 88 odalı termal otel kiraya verilecek.

1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;


KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 09/01/2015 Cuma günü ve Saat 10:00’da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.
İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.
İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
İhale 09/01/2015 Cuma günü saat: 10:00 da yapılacaktır.
İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:
a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak
c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek( Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)
e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
f. İmza sirküleri vermek:
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,
h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.
i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge
1. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği
m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
2. İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.
3. İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)
İlanen duyurulur.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.