banner461

Nevşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı kararları açıklandı

Nevşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararlar açıklandı.

banner15
Nevşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı kararları açıklandı
16 Temmuz 2020 Perşembe 10:17

banner517
banner134

Nevşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararlar açıklandı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre; 2019 Mali Yılı kesin hesabı yapılan görüşmeler sonucunda  gelir ve gider kesin hesabı olarak madde madde oylanarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki şekli ile oyçokluğuyla kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22.05.2020 tarihli İmar Komisyon Raporu; Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 1393 adanın güneyinde mevcut imar planında park alanları bulunmakta olup, imar planı ile mevcut arazi kullanımı arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır. Meri planda park alanı olarak planlanmış alanlar taşıt veya yaya yolu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Özel eğitim isteyen insanlar için belediyemiz tarafından kullanılan yapı da bulunmaktadır. Söz konusu çelişkili kullanım durumunu ortadan kaldırmak, bölgeye özel eğitim isteyen insanların kullanımı için yatırım yapılmasını sağlamak için söz konusu bölgede imar plan değişikliği hazırlandığı görülmüştür. Planlama sonrası eksilen park alanı için bölge içerisinde yeni park alanı da önerilmiştir. 1/5000 NİP-50023689, 1/1000 UİP-50247453 plan işlem numaralı imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 1009 ada 380 nolu parsel şehrimiz imar planında park alanına isabet etmektedir. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İlimiz 20 Temmuz K33D15A4B pafta, 1009 ada 380 nolu parselin Sağlık Tesis Alanı olarak imar plan değişikliği yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu bölgede sağlık tesis alanının yetersiz kalması, bölgede yaşayacak insanların faydalanacağı kamu yatırımı olduğu, imar planında eksiltilen park alanı kadar 360 ada, 216 nolu parselde park alanının karşılandığı göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP-50208506, 1/1000 UİP-50872897 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 3449 ada, 1 nolu parsel şehrimiz imar planında sağlık tesis alanına isabet etmektedir. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü imar planında Sağlık Tesis Alanı olan İlimiz Esentepe Mahallesi,  K33D15B4C pafta, 3449 ada, 1 nolu parselde yapılması düşünülen mevcut projenin uygulanabilmesi için imar plan değişikliği talep edilmiş olup, onaylı imar planında sağlık tesis alanı olarak belirlenen alanın güney ve doğusunda bulunan park alanının bir kısmı Sağlık tesis alanı olarak düzenlendiği, bölgede yaşayacak insanların faydalanacağı kamu yatırımı olduğu, imar planında eksiltilen park alanı kadar bölgede park alanı ayrıldığı da göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP-50704380, 1/1000 UİP-50256752 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 49

Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığına ait İlimiz Çarşı Mahallesi parselin tamamı ile Belediyemize ait İlimiz Sümer Mahallesi K33-D-14-C-2-A pafta, 2520 ada 75-76 nolu parseller ve K33-D-14-B-3-C- K33-D-14-C-2-B pafta,  2519 ada 7 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddesine göre karşılıklı takaslarının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şehrimiz imar planında E:2.00 Yençok:17.50m Resmi Kurum Alanına isabet eden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait İlimiz CevherDudayev Mahallesi, 3113 ada, 4 nolu parsel ile şehrimiz imar planında E:2.00 Yençok:15.50m Resmi Kurum Alanına isabet eden Belediyemize ait İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1110 ada, 20 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü ile karşılıklı takas-trampa işlemlerinin yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

İlimiz Çarşı Mahallesi,  2507 ada, 4 parselin bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

02.06.2009 tarih ve 1/55 sayılı belediye meclis karan ile ilan edilen İlimiz Merkez Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan İbrahimpaşa Mahallesi 1003 ada 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-23-26-27-34-35-36-37-38-39-40-41 nolu parseller, 345 ada 1 ve 2 parseller, 358 ada 4-5-6-7-8-11-12  nolu parseller, 359 ada 4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-25 nolu parseller, 1007 ada, 111-123-67-68-69-51-52-50-49-48-95-34-35-37-100-110-127-125-121-130-131-132-133-134 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait ekte mahalle, ada, parsel numaraları belirtilen parseller veya söz konusu parsellerin tevhit ve ifrazı sonucu oluşacak parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e Maddesi gereğince satış işlemlerinin yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Amatör sporu teşvik etmek amacıyla; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; binde on ikisi oranında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne nakdi yardım yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 “Yaşlı Bireyler İçin Taşıma Aracı Sağlanması Projesi” kapsamında 1 adet engelli aracı hibesinin kabulüne, söz konusu aracın belediye envanterine dâhil edilmesine, trafik tescil işlemleri ve noter işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz hizmet araçlarından 50 EF 185 plakalı NLCEB4GEE40147299 şasi nolu BF4M1012E00868671 motor nolu 2004 model DESOTO marka çift kabinli kamyonetin trafikten çekilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi tarafından tapu satış işlemlerinde taşınmazlara ait Emlak Rayiç Değer Belgesi olarak verilen suretler için belge başına 15,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.              

6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediye Başkanlığımızın sonucunda düzenlenen 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu.

İlimiz Yeni Mahalle Damat İbrahim Paşa Bulvarının Diriliş Meydanı olarak geçen Milli İrade Caddesi ile Saatçi Hoca Caddesi arasında kalan kısmına Diriliş Bulvarı isminin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti belediyeye ait bulunan Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer Mahallesi, Şehit Hacı Gencer Caddesi, Han Odası, No: 1’de bulunan taşınmazın YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) olarak kullanılabilmesi için aylık 1.000 (bin) Türk Lirası bedelle (ödeme ve sonraki yıllar artış oranı protokolde belirlenecek ) Türkiye Yeşilay Vakfı’na 10 yıl süreyle tahsis edilmesine; ekli işbirliği protokolünün kabulüne ve protokolün imzası için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. Maddesinde “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü bulunmaktadır. Ekte örneği sunulan amblemin beldeyi tanıtıcı amblem, Nevşehir Belediyesi logosu olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Konu hakkında mahalle sakinlerinin görüşlerinin alınması sonucu belirlenecek isimlerin ve Bekdik Mahallesi isminin değiştirilip, değiştirilmemesi hususlarının tekrar görüşülmek üzere belediye meclisine getirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

İlimiz 2000 Evler Mahallesi, K33D10C3A pafta, 1913 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde emsal artışı olmaksızın kat artışı imar plan değişikliğinin yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

İlimiz Esentepe Mahallesi, K33D15B3 pafta, 1776 ada, 1 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Ankara İli Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi envanterine kayıtlı, Ford marka, 2003 model, 004264 plakalı, 2A46401 Motor Nolu NMOLXXTTFL2A46401 Şase nolu Ambulansın Belediyemiz envanterine alınmasına ve noter işlemlerinin yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin d ve e bendinde istinaden İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 5 Ağustos Perşembe günü saat 18:00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.