banner461

Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı

Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı.  

banner15
Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı
18 Ocak 2022 Salı 17:20

banner517
banner134

Nevşehir İl genel meclisinin Ocak ayı kararları açıklandı.  

Acıgöl İlçesi Karacaören Köyü 117 ada 28 ve 29 numaralı parseller için şehir plancısı müellifi tarafından “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 03.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Merkez İlçe Çardak Köyü 1977 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Yeraltı Kayadan Oyma Soğuk Hava Deposu” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere 2022 yılı için 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Harç ve Cezaların Yeniden Değerleme Oranı 36,2 olarak artırılmak suretiyle kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 04.01.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında, Nevşehir İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların yerine getirilebilmesi için Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği geçici hayvan barınağına araç ve şoför görevlendirilmesine. İl Genel Meclisinin 04.01.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi 

İller Bankası Genel Kurul toplantısında İlimiz İl Özel İdaresini temsilen katılmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz DİNÇ’ e yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 04.01.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi 

Merkez İlçe Uçhisar Kasabası sınırları içerisinde bulunan imar yollarının BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılması için İl Özel İdaresi ile protokol yapılmasına ve BSK yapım işinin 2022 yılı İl Özel İdaresi yatırım programına alınmasına. İl Genel Meclisinin 04.01.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli Merkez İlçe Çardak Köyü 1931- 1932 ve 1933 numaralı parsellerde “Yeraltı Kayadan Oyma Soğuk Hava Deposu” Depolama Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü gereği, İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Hacıbektaş İlçesine bağlı Hırkatepesidelik Köyünü Avanos ve Gülşehir yoluna bağlayan stabilize yolun 1.Kat Asfalt Kaplama yapılabilmesi için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına ve 2022 yılı yatırım programına ilave edilmesine. İl Genel Meclisinin 05.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Merkez İlçe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 2018 ada 2 parselde kayıtlı 2.587,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresi hissesi olan 2.060,29 m2’lik kısmının “Rehberlik ve Araştırma Merkezi Binası” yaptırılarak kullanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereği 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 06.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonuna Gürbüz DİNÇ, Zafer ÇİFTÇİ, Mustafa YALAP, Alpaslan KAYGISIZ ve Özdemir ŞİMŞEK’ in seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 06.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2022 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 125,00- TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına. İl Genel Meclisinin 06.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İlimiz Avanos İlçesi Bozca Köyü 234 ada 4 nolu parsel için şehir plancısı müellifi tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ve Teknik Altyapı” amaçlı hazırlanan ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Avanos İlçesi Akarca Köyü 133 ada 190 nolu parselin bulunduğu alanda şehir plancısı müellifi tarafından “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Başdere Köyü Yeni Mahalle 308 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazı “Halı Saha” yapılarak kullanmak üzere Başdere Köyü Tüzel Kişiliğine, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Kozaklı İlçesi Buruncuk Mahallesi 91 ada 1 parselde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Nevşehir İl Özel İdaresine yaptırılan ve Nevşehir İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan Jeotermal Hydroponic Sera’ya ait İşletme Hakkı Devir Protokolünü imzalaması için Genel Sekreter Yardımcısı Tolga BALAK’a yetki verilmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Merkez İlçe Çardak Köyü 1977 numaralı parselde “Yeraltı Kayadan Oyma Soğuk Hava Deposu” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek yapılan müzakeresi neticesinde. İl Sağlık Müdürlüğü’nün E-93226175-811.01.02 sayılı ve 22.04.2021 tarihli raporunda Meri Mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması, 10 metre sağlık koruma bandı oluşturularak, sağlık koruma bandının imar planına işlenerek korunması koşuluyla toplum ve çevre sağlığı açısından sakınca olmadığı, 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma bandının 10 metre olma koşulunun yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, Avanos İlçesi Büyükayhan Köyü 267 numaralı parsel için hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmamasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Özel İdaresince alınacak hizmet bedellerinin komisyon raporunda bahsedildiği şekilde ve miktarlarda tahsil edilmesine. Ayrıca, raporda bahsi geçen ve idaresince alınacak olan “Hizmet Bedeli Tarifesinin” İl Genel Meclisi kararının onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesine. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü gereği, İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Avanos İlçesine bağlı Topaklı Köyü ile Hacıbektaş İlçesine bağlı Kayaaltı Köyü arasındaki stabilize yolun 1.Kat Asfalt Kaplama yapılabilmesi için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına ve 2022 yılı yatırım programına ilave edilmesine. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü gereği, İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Öneride bahsi geçen işlerin gerçekleştirilmesi için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programına ilave edilmesine. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.