banner461
banner195

Nevşehir'de bu iki okul kantini için ihale

Nevşehir'de 2 okul kantini ihalesi için başvurular başlıyor.

Nevşehir'de bu iki okul kantini için ihale
15 Eylül 2017 Cuma 13:27

banner143
banner134
Nevşehir Merkez 20 Temmuz İlkokulu ile Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait Kantin ihale ilanı ile ilgili ilan metni ve şartnamesi aşağıda yer alıyor.

İşte Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait Kantin ihale ilanı.

Duyuru Konusu: Okul Kantin İhalesi
Duyurunun Çıktığı Bölüm: Strateji Geliştirme Hizmetleri
İlgili Memur: İskender Cenap UĞURLU
Tarih: 14.09.2017
Tel: 213 79 33 /147

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MADDE-1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
İdarenin Adı : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres : Hükümet Konağı Kat2-3
Telefon : (0384) 213 79 33/ Dâhili: 147
MADDE-2: İhale edilecek okul kantini
NO OKUL ADI
İHALE
EDİLECEK
YER
YILLIK
MUAMMEN
KİRA BEDELİ
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
%3
1 Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
KANTİN 3.875,00 TL 116,25 TL
MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler
İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği
Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
51. Maddenin 1. fıkrasının g bendi gereğince yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Adres : İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İhale Tarihi : 21.09.2017
İhale Saati : 10:30
MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler
1) Yukarıda ismi belirtilen okul kantinine ait Geçici Teminat Bedeli Nevşehir Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. Herhangi bir bankadan alınacak Teminat
Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler
teminat olarak kabul edilecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
3) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde
alınmış olacaktır.
4) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen
“Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesine sahip olanlar kabul
edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi yoksa
sırası ile kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kantin işletmeciliği kurs
bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.”5) Nüfus Müdürlüğünden alınma ‘Yerleşim
Yeri Belgesi (Son1 ay içerisinde)
6) Vergi Dairesinden alınma Borcu Yoktur Belgesi
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK)’dan alınma İlişiksizlik Belgesi.
8) Yasaklı ve cezalı olmadığına dair Taahhütname,
9) Vergi Dairesi ve SGK Kayıtları yaptıracağına dair Taahhütname,
10) Tebligat adres beyanı, telefon numarası ve varsa faks numarası bildirilecektir.
11) Vergi, Harç ve Teminatların ödeneceğine dair Taahhütname,
12) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair Taahhütname,
13) İhaleye ortak giriş yapılamaz.
Yukarıda istenilen; 8-9-10-11-12. Maddelere ait Taahhütnameler İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden temin edilecektir.
MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak
hazırlanmış istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi
gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından
bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi
hükmü gereğince komisyon tarafından şartları tutan, belgeleri uygun bulunan bir veya daha
fazla istekliden pazarlık usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak
suretiyle yapılır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle
ihale sonuçlandırılır.
MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar:
1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu
üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar
2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış
olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar
ihalelere katılamazlar.
3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme
imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları
tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
4. Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp
işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için
ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde
isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri
feshedilecektir.
5. İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. Tüzel kişilikler ve basit usul vergi mükellefleri
katılamazlar.
6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar.
Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip
gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını
kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.
MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası
ile katılabilirler.
MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi:
Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde
kendilerine iade edilecektir.
MADDE-9: Özel Hükümler:
1. Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi
kapsar.
2. İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu
kanıtlayan belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.
3. İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin
işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip
sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi
imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yâda sözleşmeyi
fesih ettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı (yıllık kira bedelinin % 6'sı)
iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından
belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.
4. Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine
ihalelere giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu
durum Okul Aile Birliği tarafından Müdürlüğümüze yazı ile bildirilecektir.
5. İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik
yapamaz.
6. İş bu şartnameden doğacak bütün vergi ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye
aittir.
7. İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Nevşehir Mahkemeleri
yetkilidir.
MADDE-10: Sözleşme Feshi:
(1) Kiraya verilecek yerler için Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK-2’de yer alan Kira Sözleşmesi
Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.
(2) Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde,
kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde
kiracı, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle
bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracı, ihaleye girmek
ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.
(3) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde
farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli
derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde,
muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme
düzenlenir.
(4) Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul müdürlüğünce
okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.
(5) İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamaz.
MADDE-11:Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi:
(1) Sözleşme süresi içinde;
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen
maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,
b) Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti,
c) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun
inceleme-soruşturma sonucu tespiti,
ç) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar
bulundurması,
d) Kiracının veya çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarının
inceleme-soruşturma sonucu tespiti,
e) Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime
rağmen onbeş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.
(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer tahliye
edilmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca tahliye edilir.
(3) Kiralama sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi
feshetmesi veya işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden birinin
gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi
hâlinde yeniden ihale yapılır.
(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz tahliye edilmezse, EK-
2’de yer alan Kira Sözleşmesi Örneğinde öngörülen ceza tahsil edilir. Kiracının fesih talebinde
bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması,
taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne
sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62.
maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafından feshedilerek kesin teminatı gelir
kaydedilir ve cari yıl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten
sonraki döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.
(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve
davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca
yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde
yapılacak ihalelere katılamazlar.
 MADDE-12: Hüküm Bulunmayan Haller:
1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
MADDE-13: Komisyon ihaleyi yapıp-yapmamakta ihalenin gerçek değerini bulmadığı
hallerde ihaleyi ertelemekte serbesttir.
MADDE-14: Keyfi olarak ilan edilir.
 KANTİN İHALE KOMİSYONU

Nevşehir Merkez 20 Temmuz İlkokuluna ait Kantin ihale ilanı ile ilgili ilan metni ve şartnamesi ​aşağıdadır!

Duyuru Konusu: Okul Kantin İhalesi
Duyurunun Çıktığı Bölüm: Strateji Geliştirme Hizmetleri
İlgili Memur: İskender Cenap UĞURLU
Tarih: 08.09.2017
Tel: 213 79 33 /147

 

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MADDE-1 : İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
İdarenin Adı : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres : Hükümet Konağı Kat: 2-3
Telefon : (0384) 213 79 33/ Dâhili: 147
MADDE-2: İhale edilecek okul kantini
NO OKUL ADI
İHALE
EDİLECEK
YER
YILLIK
MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
%3
1 20 Temmuz İlkokulu KANTİN 1.800,00 TL 54,00 TL
MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler
İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği
Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
51. Maddenin 1. fıkrasının g bendi gereğince yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Adres : İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İhale Tarihi : 15 Eylül 2017 Cuma
İhale Saati : 10:30
MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler
1) Yukarda isimi belirtilen Okul Kantinine ait Geçici Teminat Bedeli Nevşehir İl Özel İdaresi
hesabına yatırılacaktır. Herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886
Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul
edilecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
3) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde
alınmış olacaktır.
4) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen
“Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesine sahip olanlar kabul
edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi yoksa
sırası ile kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kantin işletmeciliği kurs
bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.”
5) Nüfus Müdürlüğünden alınma ‘Yerleşim Yeri Belgesi (Son 1 ay içerisinde)
6) Vergi Dairesinden alınma Borcu Yoktur Belgesi
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK)’dan alınma İlişiksizlik Belgesi.
8) Yasaklı ve cezalı olmadığına dair Taahhütname,
9) Vergi Dairesi ve SGK Kayıtları yaptıracağına dair Taahhütname,
10) Tebligat adres beyanı, telefon numarası ve varsa faks numarası bildirilecektir.
11) Vergi, Harç ve Teminatların ödeneceğine dair Taahhütname,
12) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair Taahhütname,
13) İhaleye ortak giriş yapılamaz.
Yukarıda istenilen; 8-9-10-11-12. Maddelere ait Taahhütnameler İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden temin edilecektir.
MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak
hazırlanmış istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi
gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından
bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi
hükmü gereğince komisyon tarafından şartları tutan, belgeleri uygun bulunan bir veya daha
fazla istekliden pazarlık usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak
suretiyle yapılır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle
ihale sonuçlandırılır.
MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar:
1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu
üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar
2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış
olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar
ihalelere katılamazlar.
3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme
imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları
tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
4. Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp
işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için
ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde
isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri
feshedilecektir.
5. İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. Tüzel kişilikler ve basit usul vergi mükellefleri
katılamazlar.
6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar.
Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip
gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını
kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.
MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası
ile katılabilirler.
MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi:
Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde
kendilerine iade edilecektir.
MADDE-9: Özel Hükümler:
1. Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi
kapsar.
2. İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu
kanıtlayan belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.
3. İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin
işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip
sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi
imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yâda sözleşmeyi
fesih ettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı (yıllık kira bedelinin % 6'sı)
iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından
belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.
4. Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine
ihalelere giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu
durum Okul Aile Birliği tarafından Müdürlüğümüze yazı ile bildirilecektir.
5. İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik
yapamaz.
6. İş bu şartnameden doğacak bütün vergi ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye
aittir.
7. İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Nevşehir Mahkemeleri
yetkilidir.
MADDE-10: Sözleşme Feshi:
(1) Kiraya verilecek yerler için Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK-2’de yer alan Kira
Sözleşmesi Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.
(2) Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün
içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde on gün müddetli bir
noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri
verilir. Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.
(3) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira
bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFEbir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin
tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış
veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen
kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut
kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir.
(4) Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul
müdürlüğünce okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.
(5) İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamaz.
MADDE-11:Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi:
(1) Sözleşme süresi içinde;
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci
Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,
b) Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti,
c) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun
inceleme-soruşturma sonucu tespiti,
ç) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar
bulundurması,
d) Kiracının veya çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen
davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti,
e) Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı
bildirime rağmen onbeş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.
(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer
tahliye edilmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca
tahliye edilir.
(3) Kiralama sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi
feshetmesi veya işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden
birinin gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile
sözleşmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapılır.
(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz tahliye
edilmezse, EK-2’de yer alan Kira Sözleşmesi Örneğinde öngörülen ceza tahsil edilir.
Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması,
kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi
hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesine göre tebligat
yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafından feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve
cari yıl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki
döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.
(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil
ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi
uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama
süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.
 MADDE-12: Hüküm Bulunmayan Haller:
1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE-13: Komisyon ihaleyi yapıp-yapmamakta ihalenin gerçek değerini bulmadığı
hallerde ihaleyi ertelemekte serbesttir.
MADDE-14: Keyfi olarak ilan edilir.
 K A N T İ N İ H A L E K O M İ S Y O N U

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.