banner461

Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 74 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

banner503
Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar
13 Ağustos 2020 Perşembe 13:36

banner143
banner134

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 74 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı Ek Karar No 2020/74

Koronavirüs Tedbirleri/ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25.03.2020 tarih ve  2020/12 Nolu Karara ek  Karar No 2020/74  (Güncel Covid19 Atlı Spor Faaliyetlerine Yönelik Alınan Tedbirlere İlişkin Ek Tedbirler Hk.) ve Halı Saha İşletmelerinin Faaliyetlerine Başlamaları Hk. Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararını görmek için TIKLAYINIZ

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 12/08/2020
KARAR NO : 2020/74
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25.03.2020 tarih ve 2020/12
Nolu Karara ek Karar (Güncel Covid19 Atlı Spor Faaliyetlerine Yönelik Alınan Tedbirlere İlişkin Ek Tedbirler
Hk.) ve Halı Saha İşletmelerinin Faaliyetlerine Başlamaları Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal
hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken
önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 25.03.2020 Tarih ve 2020/12 Nolu kararı ile Nevşehir il sınırları
içerinde Ganyan bayisi olarak faaliyet gösteren ve/veya Ganyan bayilerinin iddia bayileri ile beraber
faaliyetlerinin yürütüldüğü ve geçici olarak kapatılan işyerlerinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 06.08.2020 tarih ve 89780865-153-E.12799 sayılı yazısı ile; Covid19 Kapsamında Türkiye
Jokey Kulübü Tarafından Düzenlenen Faaliyetlerin Yürütülmesi Sırasında Güncel Covid19 Atlı Spor
Faaliyetlerine Yönelik Alınan Tedbirler de Alınması Gereken Önlemler”in 26’ncı maddeleri ve “Covid19
Kapsamında Ganyan Bayilerinde Alınması Gereken Önlemler”in 13’ üncü maddelerinin güncellendiği ve bu
çerçevede faaliyet sürdüren işletmelerin Rehber hükümleri doğrultusunda uygulamalarını sürdürmesi ve söz
konusu faaliyetlerin ve ganyan bayilerinin ekli denetim formu kullanılarak ayda en az bir kez denetlenerek
faaliyetlerini sürdürmelerine;
Ayrıca; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Halı Saha İşletmelerinin Faaliyetlerine
Başlamaları Hakkındaki yazısı ile halı sahaların Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve
ekinde yer alan rehber ile bu Genelge’de belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren
faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Buna göre Nevşehir İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren halı
saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin
uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
I- Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve
Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir
şekilde uygulanması,
• Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim
içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesi,
• Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle Hayat Eve
Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay
verdiği kişilere tesislerin kullandırılması,
• Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere
girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri,
• Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz
kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
• Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması
ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,
• Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin
maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde
oturma düzeni oluşturulması,
• Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin
kullanımına müsaade edilmemesi,
• Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın
temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre
olarak uygulanması,
• Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,
• Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,
kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik
uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulması,
• Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın
temasın engellenmesi,
• Tesislerin girişine COVID19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde
uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,
• Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması,
• Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması,
• Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulması,,
• Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili
açıklamaların eklenmesi,
• Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması,
• Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta,
Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması,
• Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılması,
• Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine
kesinlikle izin verilmemesi,
• Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması,
• Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan
yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesi,
• Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet
Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılması,
II-Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
• Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha
temizlenmesi,
• Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,
• Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği
bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla
temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması,
• Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek
dezenfeksiyonun sağlanması,
• Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60oC’de yıkanması,
• Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanması,
• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun
bulundurulması,
• Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının
kullanılmaması,
• Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması,
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve
eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanmasının sağlanması,
• Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi ” nde yer alan “ COVID19 Kapsamın’da Klima/İklimlendirme Sistemlerinde
Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,
• Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması,
III-Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
• Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması,
• Çalışan personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID19 vakası temaslısı olan
çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi,
• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanması,
• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının
sağlanması,
• Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve
maskesiz bulunmamalarının sağlanması,
IV-Müşterilere Yönelik Tedbirler:
• Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu
almaları,
• Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamaları,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID19 vakası veya temaslısı
olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri,
• Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması,
• Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanması,
• Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması,
• Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli
personel tarafından verilmesi,
• Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması,
• Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği
kullanılması,
• Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi,
• Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması,
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak halı sahaların
haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları,
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak
üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilgili
Sivil Toplum Kuruluşları koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun
takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195.
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
EK: İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 06/08/2020 TARİHLİ VE 89780865-153-E.12799 SAYILI Güncel
Covid19 Atlı Spor Faaliyetlerine Yönelik Alınan Tedbirler ve “Covid19 Kapsamında Ganyan Bayilerinde
Alınması Gereken Önlemler ve eki denetim formu

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.