banner461

Nevşehir Islah OSB Atıksu Arıtma Tesisi İhale ilanı

Nevşehir Islah OSB Atıksu Arıtma Tesisi İhale ilanı...

Nevşehir Islah OSB Atıksu Arıtma Tesisi İhale ilanı
19 Haziran 2018 Salı 15:59

banner143
banner134

NEVŞEHİR ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 ATIKSU ARITMA TESİSİ VE BOĞAZKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYONU YAPIM İŞİ

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı                                     : Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi

b) Adresi                                : Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1Millet Caddesi  No:69    Merkez/Nevşehir                                                                                           

c) Telefon numarası              : 384 213 10 36

ç) Faks numarası                   : 384 213 23 85

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı                                                  : Nevşehir Islah OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve BoğazköyAtıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu İşi

b) Miktarı (fiziki) ve türü : 1 Adet Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapılacaktır

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer                              : Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi (114 Ada/53 ParselKaracaören/Acıgöl/Nevşehir)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                                  :  Pazarlık Usulü (İhale Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.)

b) Tekliflerin sunulacağı adres     : Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1Millet Caddesi No:69 Merkez / NEVŞEHİR

c) İhalenin yapılacağı adres                         : Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1Millet Caddesi No:69 Merkez / NEVŞEHİR

ç) İhale (son teklif verme) tarihi   : 02.07.2018

d) İhale (son teklif verme) saati   : 12:00

e) İhale saati:14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri           : Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1Millet Caddesi No:69 Merkez / NEVŞEHİR

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer                 :Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kat:1 Millet Caddesi No:69 Merkez / NEVŞEHİR

b) İhale dokümanı bedelsiz olarak verilecektir.

4.2. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair tutanağı biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu ilanın5.4. ve 5.5. maddelerinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

5.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

5.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

5.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.5. Belgelerin sunuluş şekli

5.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

5.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 6 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 5'inden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 7 - Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

Madde 8 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

Madde 9 -İşin niteliği, türü ve miktarı: İhale dosyası kapsamında bulunan Proje, Teknik ve İdari Şartnamelere uygun olarak Nevşehir Islah Organize Sanayi BölgesiAtıksu Arıtma Tesisi ve Boğazköy Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu Yapım İşinin birim fiyat esasla yapılması işidir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.İhale Kamu İhale Kanunu’na tabi değildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.