banner461
banner195

Ürgüp'ün girişine dev park projesi

Ürgüp Belediyesi ilçe girişine 16.000 M2 alana park yaptıracak.

Ürgüp'ün girişine dev park projesi
24 Temmuz 2015 Cuma 12:21

banner143
banner134
Ürgüp'ün girişine dev park projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ürgüp Belediyesi ortaklığında çevre yolundan Ürgüp'ün girişine 16 bin M2 alanı kapsayan ve içerisinde 300 m2 kafeterya bulunan dev projenin yapımı için ihaleye çıktı.
 
Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak işin ihalesi 3 Ağustos 2015 günü saat 14:00'de Ürgüp Belediyesinde yapılacak.
 
Ürgüp'ün girişi olduğu için prestij olarak kabul edilen iş, yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim gününde tamamlanacak. İçerisinde piknik alanları, kamelya, oyun grupları gibi boş vakitleri en iyi şekilde geçirmek için gerekli malzemelerin bulunduğu park, 4 dönüm alana kurulu tip park ile entegre olarak hem kavaklıönü mahallesine hemde tüm bölge halkına hitap edecek.
 
İhale ilanı şu şekilde:
 
PARK DÜZENLEMESİ VE BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kavaklıönü mahallesi park düzenlemesi ve kafeterya yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası         : 2015/86989
1-İdarenin
a) Adresi                                : IMRAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:40 50400 ÜRGÜP/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3843414008 - 3843414226
c) Elektronik Posta Adresi     : info@urgup.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi        
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 16.000- M2 Park düzenlemesi , 300-M2 Kafetarya yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Ürgüp İlçesi Kavaklıönü mahallesi
c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi :         Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMRAN MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:40 ÜRGÜP NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati
:
03.08.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ
1. AV Grubu İşler
5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri
6. Peyzaj sahaları tanzim işleri
BII GRUBU İŞLER : BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÜRGÜP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜRGÜP BELEDİYESİ MECLİS SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.