banner461
banner195

MİHDER Genel Başkanı Dönmez’den Başbakan Erdoğan’a Mektup…!

MİHDER Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Mehmet Dönmez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili hazırlanmakta olan Kanun Değişikliği üzerinde görüşlerini belirtti.

MİHDER Genel Başkanı Dönmez’den Başbakan Erdoğan’a Mektup…!
03 Ocak 2013 Perşembe 15:49

banner143
banner134

MİHDER Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Mehmet Dönmez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili hazırlanmakta olan Kanun Değişikliği üzerinde görüşlerini belirtti.

 

MİHDER Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Mehmet Dönmez yazdığı Mektubunu Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tüm Bakanlara ve 550 Milletvekillerine gönderdi. İşte O Mektup...   
28.12.2012
Sayın,                                                                                         
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı
  
Sayın Başbakanım,
28 yıllık belediyeci, 15 yıllık Belediye Başkanı ve 17 yıldır da STK Başkanlığı yapmış 
ve yapmakta olan biri olarak; eski ve yeni Belediye Başkanı ve belediyecilerle (20.000 kişi 
üzerinde) yaptığım görüşmeler neticesinde 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili hazırlanmakta olan  Kanun  Değişikliği üzerinde aşağıda 
belirtilen görüşlerimizin değerlendirmesini arz ederim.
6360 sayılı Kanunu ve “Türkiye Usulü Başkanlık” sisteminizi canı gönülden 
destekliyoruz. 
6360 sayılı Kanun hakkında yeni iyileştirmelerle ilgili yapılacağını duyduğumuz yasa 
tasarısında; belediyelerimizdeki sözleşmeli personelin durumunun, belediye başkanlarının 
özlük haklarının da dikkate alınması halinde hemen hemen her kesimin mutlu olacağına 
inanıyorum. Bu arada, Ak Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Şurasında, 
Zat-ı Âlinizden randevu talebime karşılık beni çağıracağınızı beyan etmiştiniz. Davetinizi 
sabırsızlıkla beklediğimi arz ediyor, saygılar sunuyorum.
GSM : (0532) 285 86 73   GÖRÜŞLERİMİZ:
1- 29 Büyükşehir kapsamında yer alan tüm beldeler, köyler (Orman Köyleri dahil) 
kapanıyor. Bu beldeler ve köyler bağlı oldukları ilçelere bağlanacaklar. Bu beldelerin ve 
köylerin birkaçı komisyonda ilçe olmak için müracaatta bulunmalarına rağmen, Kanunda 
maalesef dikkate alınmadı. Bu beldeler hala ilçe olabilme ümidini taşımaktadırlar. 
Kanaatimizce, coğrafi ve turistik yönden önem arzeden bazı beldeler yeniden gözden 
geçirilmeli ve birkaç belde daha yeni ilçe (Side, Ölüdeniz, Elvanlı, Davutlar vb) yapılmalı ve 
hatta Alanya ve Konya/Ereğli gibi büyük ilçeler de İl olmalıdır.
2. Büyükşehirler kapsamında yer almayan ve nüfusu 2.000′in altındaki 559 belediye 
kapatılıyor. Bu belediyelerin arasında dikkate alınması gereken birkaç konu var. 
Şöyle ki;
a) 30.06.2013 tarihine kadar İsteğe bağlı birleşme yapılmalı (5393 sayılı Kanunun 8 
inci maddesi uyarınca)
b) “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş 
turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri” 
kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan turizm öncelikli 
yöreler “ listesinde yer alan ve Resmi Gazetede yayımlanan belediyelerin kapanması 
Anayasa’ya aykırıdır. Nitekim, 5747 sayılı Kanun’un iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesine 
yapılan itiraz; Mahkemece haklı görülmüş ve o beldelerin kapanmamasıyla ilgili aldığı karar 
06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili maddede aynen 
“3- “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan 
edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri” 
kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı  turizm 
öncelikli yöreler “ listesinde yer alanlar,
yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” denilmektedir. Bu taslak 
kapsamında bu husus dikkate alınmalıdır.
c) “ Nüfusu 2000 altında olan belediyelerin 2019 yılında, Nüfusu 1500 altında olan 
belediyelerin ise; 2014 te yapılacak  Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kademeli olarak 
tüzel kişilikleri sona erdirilecektir.” olarak değiştirilmesi ve 2012 nüfus sayımı kıstasının 
konulması ile ilgili geçici bir madde ilave edilmesi.
d) Yine, (kapanacak olan belediyelere) 5 km pergel yasası konularak, civarındaki köy 
ve kasabaların tüzel kişiliğinin kaldırılarak o beldeye resen bağlanması ve bu şekilde 2000 
nüfusu aşması halinde tüzel kişiliğinin muhafazası yönünde ek madde konulması.
3- Söz konusu Taslağa göre 29 İl Özel İdaresi kapanmakta ve yerine 29 adet Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulmaktadır. Kanaatimizce, bir takım yetki ve görevlerin 
ilgili kuruluşlara devrederek ayni İl Özel İdaresi olarak Genel Sekreter başkanlığında Valiye 
bağlı kurum olarak kalmalı ve Yatırım İzleme ve koordinasyon Merkezi görevleri de İl Özel 
İdaresine ilave edilmeli.
4. İlave edilmesi gerekli en önemli bir husus ta Belediye Başkanı ve Başkan 
Yardımcılarının Özlük Hakları ile ilgili Önerilerimiz
1. 5510 sayılı  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
KANUNU’  nun geçici 4 üncü maddesi ile mülga olan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun  ( 68’inci maddesinin “Geçici 4,” 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/a, 
13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 631 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle değişik Ek 68 inci ) maddeleri ile Belediye Başkanlarına sağlanan Makam ve 
Görev Tazminatı, 01.10.2008 tarihinden sonra belediye başkanı seçilen başkanlara 
uygulanmamaktadır. Dolayısıyla 2009 yılında ilk defa belediye başkanı seçilenler bu tazminattan faydalanamamakta olup, bu husus Anayasanın 10 uncu maddesine aykırılık teşkil 
etmektedir. Aşağıdaki şekilde yeni düzenleme yapıldığı takdirde bu adaletsizlik giderilecektir:
“31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Kanun’ un 80 inci Maddesinin üçüncü fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
d) Seçimler sonucu belediye başkanlığına seçilenlerden; 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin ( c ) bendi kapsamında sigortalı olanların Personel mevzuatı gereğince 
kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin her yılı bir kademe, her üç yılı bir 
derece yükselmesine esas olacak şekilde, en son yükselebilecekleri dereceleri 
geçmemeleri şartıyla intibaklarında değerlendirilir.
  Bunlardan;   Büyükşehir belediye başkanı olanlar için,  Bakanlık genel 
müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, bu 
kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 
“ bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınır, 
Emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye 
başkanlarına 6000, ilçe belediye başkanlarına 5000,  diğer belediye başkanlarına 2500 
gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev 
tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde belgesi (veya 
makbuzu) karşılığında Hazineden tahsil olunur.
a) Ayrıca ek göstergelerde de belediye başkanının yaptığı atama neticesinde 6400 
ek gösterge alan Genel Müdürler var iken belediye başkanı ek göstergesi 4800 de kalmış 
ve büyük adaletsizliklere yol açmaktadır. Ek Göstergelerin yeniden rehabilite edilmesi 
gerekmektedir.
b) SSK ve Bağ-Kur dan emekli olan ve 9000 iş gününü dolduran belediye 
başkanlarımıza 60 yaş dolmadan Temsil  ve Görev tazminatı ödeme yapılmaz 
denilmektedir.Halbuki emekli sandığından emekli olan ve 49 yaşında da olsa 5434 sayılı 
mülga Kanunun 39 uncu maddesi gereği faydalanabiliyor ve Anayasamızın eşitlik 
ilkesine aykırı oluyor.
c) 2009 yılında seçilen belediye başkanları Bağ-Kur veya SSK dan emekli ise ve 
Yüksek tahsil yapmışsa 9 uncu dereceden başlatılıp, 25 yılını doldurdukları için bir ay 
içerisinde 9 uncu dereceden emekli oluyorlar, ama yedek subay olarak askerlik yapmış 
veya daha evvel memur olarak çalışmış kişiler 10 gün memuriyet hizmeti dahi olsa Bağ-
kur veya SSK da geçen diğer hizmetleri memuriyette geçmiş sayılıyor ve tahsil 
derecelerine göre 1 inci dereceye yükselebiliyor.
Belediye Başkanlarımızın emrinde çalışan bazı Kamu görevlilerinin maaşı birçok 
belediyede Belediye başkan maaşını geçmiştir. Bu nedenle mevcut belediye başkan 
ödenekleri de yeniden düzenlenmeli.
Belediye başkan ödenekleri ile ilgili önerilerimiz:
5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
Madde 39- Belediye başkanına nüfusu;
a) 10.000'e kadar olan beldelerde 90.000,
b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 110.000,
c) 50.001'den 100.000'e kadar beldelerde 120.000,
d) 100.001'den 250.000'e kadar beldelerde 135.000,
e) 250.001'den 500.000’e kadar beldelerde 150.000,
f) 500.001’den 1.000.000’a kadar beldelerde 170.000,g)1.000.001’- 2.000.000’a kadar beldelerde 220.000,
h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 275.000,
Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il 
merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge 
rakamı esas alınır.
3. Belediye Başkanı olarak prim yatıran başkanlarımızın varsa ara boşluklarına 
borçlanma ve güncel olarak ara boşlukları defaten ödeyerek süreleri doluyorsa emekli 
imkanı getirilmelidir.
4. Belediye başkanlıkları sona eren ve emekli olamayan belediye başkanları 
Kamuda konumlarına göre atanabilme imkanı verilmelidir.
5. Belediye Başkan Yardımcılarına da 2500 – 8500 Makam ve Görev Tazminatı 
ödenmelidir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
bayram kaya - 4 yıl önce
sayın bşk.01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 106.maddesi uyarınca 5434 sayılı kanunun ek-68 maddesi mülga olduğundan 01.10.2008 tarihinden sonra belediye başkanı olup belediye başkanlığı bitiminde yada daha sonra ememklilik hakkı elde edenler (10.10.2008 tarihinde önce belediye başkanlığı yapıp emekli olanların hak ettiği) makam tazminatindan mahrum birakilmişlardir.
bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin giderilmesi ve 01.10.2008 tarihinden sonra ilk kez belediye başkani olanlarin bahse konu mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda diğer konularda gösterdiğin hassasiyetleri bu konudada göstereceğini ümit eder saygilar sunarim bayram kaya
gövdeli belediye başkanıi
Avatar
cevdet üstün - 4 yıl önce
değerli başkanım öncelikle teşekkür ediyorum mektubun cevabını merak ediyoruz henüz ses yok merakla bekliyoruz saygılar
Avatar
Mahmut toprak - 4 yıl önce
ARDAHAN göle belediye eski Başkanı sn başkanım belediye başkanları için vermiş olduğunuz mücadele için siZe şükranlarımı sunuyorum
Avatar
Şefik BİRDAR - 5 yıl önce
sayın m.dönmez
değerli başkanım.ben blksir gömeç eski bld bşk nı şefik birdar bizler için verdiğiniz haklı mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum,,be 1989_1994 yıllarında bld bşkanlığı 2004_2009 yıllarında da il genel meclisi üyeliği yaptım,
3623 pirim günüyle yaşlılık aylığı aldığım için makam ve görev tazminatı alamıyorum,desteğinize
şimdiden çok teşekür ediyor saygılar sunuyorum..
Avatar
s_duru55@hotmail.com - 4 yıl önce
sn bşk bld bşk özlük haklar ile ilgili başbakana yazdığınız mektuptan dolayı teşekkür ediyorum.
bağkur ve ssk emeklilik pirim toplamım 6225 gün olup 28 ekim 2003 yılında ssk dan emekli oldum 59 yaşındayım 10 yıl bld bşk yaptım fakat görev makam tazminatı alamıyorum mektubunuzdan sonra her hangi bir gelişmeoldumu ne yapmamızı önerirsiniz bu konuda