banner461
banner195

Seçimlerde görevli memur ne kadar ücret alacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2014 Mart ta yapılacak Yerel Seçim sürecinde görev alanlara ödenecek ücretleri belirleyerek zam yaptı.

 Seçimlerde görevli memur ne kadar ücret alacak?
28 Ağustos 2013 Çarşamba 13:52

banner143
banner134
 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2014 Mart ta yapılacak Yerel Seçim sürecinde görev alanlara ödenecek  ödenecek gündelik sayısı ile ilgili kararını açıkladı. 

YSK'nın belirlediği rakamlara göre, sandık kurulu başkanlarına, sandık kurullarının memur, siyasi parti temsilcileri ve diğer üyelerine ödencek rakamlara zam yapıldı işte o karar...

Seçimlerde görevli memur ne kadar ücret alacak?


                 T.C
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Karar No : 284 
Karar Tarihi : 23/07/2013 
 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 23/7/2013 tarihli yazıda aynen; “298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu 
başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve 
dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara 
ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu 
rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu 
ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. 
5749 sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 
sonrasında; 10/7/2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/6/2008 tarih ve 2008/13851 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 
gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu maddeye dayanılarak verilen ve madde kapsamında belirtilen kişilerin gündelikleri, 1 
Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/5/2012 tarihli, 2012/1 sayılı Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4. maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/1/2013 tarihli ve 33 sayılı Genelgesinde belirtilen katsayı (0,073837) dikkate 
alınarak, Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2013 gün ve 2013/13 sayılı kararı ile belirlenerek 1/1/2013 tarihinden 
itibaren yürürlüğe konulduğu bilinmektedir. 
1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/5/2012 tarihli, 2012/1 sayılı 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararın 4. maddesinin dördüncü fıkrası ile kamu personelinin özlük 
haklarına ilişkin hükümlerde yapılmış olan düzenlemeye göre, 1/7/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında 
memur aylık katsayısı (0,075949) olarak saptanmış ve en son olarak da Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 4/7/2013 tarih, 6138 sayılı Genelgesi ile personelin özlük haklarında ve diğer 
ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının 
aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere (0,076791) 
olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. 
Bu nedenle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. 
maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince 
görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, 
siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara, 1/7/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasındaki 
memur aylık katsayısı (0,076791) dikkate alınarak, üst sınırı 153,50 - TL’ye çıkarılmış bulunan gündelik 
miktarının yeniden belirlenmesi hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu 
incelenerek; 
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun değişik 182. 
maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere 
ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine 
ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim 
Kurulu’nca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört 
katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer 
almaktadır. 
Bu yasal düzenlemeye istinaden; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında 5749 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklik sonrasında; 10/7/2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
23/6/2008 tarih ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin
birinci fıkrasında yer alan ve gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak 
belirlenmiştir. 
1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/5/2012 tarihli, 2012/1 sayılı 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4. maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Genelgesi ile personelin özlük 
haklarına ilişkin hükümlerde yapılmış olan düzenlemeye göre, 1/7/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasındaki 
memur aylık katsayısı (0,076791) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. 
 Bu duruma göre; Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere, Yüksek Seçim Kurulu’nca verilen 8/1/2013 
günlü, 2013/13 sayılı kararla belirlenen ücretlerin yeniden belirlenmesi gerekmiştir. 
 Bu nedenle, ücretler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
MADDE 1- 
A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL 
Başkan ve Üyeler 153,50 
Birinci Derecede Sorumlu Görevliler 
 (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 76,50 
İkinci Derecede Sorumlu Görevliler 
 (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, 
 BİM Koordinatörü) 72,50 
Siyasi Parti Temsilcileri 72,50 
Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler 
 (Şef, Çözümleyici, Programcı) 70,50 
Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler 
 (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 67,50 
 . 
Şoför ve Hizmetliler 61,50 
Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50 
Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50 
B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI 
Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 76,50 
İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 61,50 
Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 72,50 
Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 67,50 
Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 61,50 
Askı Yeri Görevlileri 56,50 
Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50 
Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50
 C) SANDIK KURULLARI 
..
Başkan 70,50 
Üye 61,50 
D) BİNA SORUMLULARI 70,50
 Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu 
görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. 
E) Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ile ilgili işlemlerin seçmen kütük bürolarında görevli daimi 
personel tarafından yapılması asıl olmakla beraber, güncelleştirmeye tabi listelerdeki seçmen sayısı çok 
olan yerlerde işlemlerin bu şekilde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, doğan zorunluluk nedeniyle 
sosyal güvenliğe sahip dışardan memur (başka kamu kurum ve kuruluşlarından) çalıştırılması halinde, 
1- Sandık seçmen listeleri SEÇSİS kapsamında düzenlendiğinden, bu yönde yapılacak çalışmada 
görevlendirilecek kişiye çalıştığı gün esas alınarak ödeme yapılması gerekir. 
2- Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında adrese ulaştırılan her bilgi kağıdı için 6 Kr’u aşmamak 
üzere ücret ödenir. 
MADDE 2- 298 sayılı Kanunun uygulanması için gerekli yerlere, başka yerlerden yetki verilerek 
gönderilen görevlilere bu sebeple yapılacak ödemeler saklıdır. 
MADDE 3- İl, İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp 
çalıştıkları günler için ücret ödenir. 
MADDE 4- Seçim kurulu başkanları; gerekli hallerde, seçime ait işlerin toptan yaptırılmasını uygun 
görecekleri kimselere verebilirler. Bu şekilde yaptırılan işlerin normal olarak kaç günde bitirilebileceği Kurul 
Başkanlarınca takdir edilerek, bu günlere karşılık olan ücret veya gündelikler 1/B. maddedeki memur ve 
hizmetliler için kararlaştırılmış olan miktarlarda ödenir. 
S O N U Ç: 
Açıklanan gerekçelerle; 
1- 298 sayılı Kanunun değişik 182. maddesi uyarınca, üst sınırı 153,50 - TL olan ücret tarifesinin 
yukarıdaki şekilde belirlenmesine, 
2- Yapılan değişikliğin 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmasına, 
3- Karar örneğinin Kurulumuz resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il - 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 
23/7/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COŞKUN Mehmet KÜRTÜL 
Üye Üye Üye 
Nilgün İPEK Ali Kaya Halim AŞANER 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Murat Kabadayi - 3 yıl önce
Mrb ismim murat ogrenmek istedigim soferler secim kurulunda kac gun kalirsa kaldigi gun kadarmi ucret alacaklar ornek verecek olursak 90 kaldiysam 90×56.5 olacak