banner461
banner195

YSK'dan Muhtar Adayları İçin Önemli Duyuru

YSK 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında açıklamalarda bulundu..

YSK'dan Muhtar Adayları İçin Önemli Duyuru
11 Ocak 2014 Cumartesi 15:47

banner143
banner134

Karar No : 19 

Karar Tarihi : 07/01/2014 
 
 
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her 
seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar 
günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü 
yapılacaktır. 
Bu nedenle, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle 
muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerine ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi 
amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon yaptığı çalışmaları 
tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek; 
 
 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun'da, köy ve mahalleye ilişkin seçim hükümleri ayrı bir bölüm halinde düzenlenmiştir. 
 Köylerde siyasi parti kuruluşlarının bulunmaması da göz önünde bulundurularak köy muhtarı, köy 
ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde uygulanacak usul ve 
esasların ayrıca belirlenmesi gerekli görülmüştür. 
 Köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde her köy, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar 
heyeti üyeliği seçimlerinde de her mahalle bir seçim çevresidir (2972/32). 
 Ancak, 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesinde ve Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli ve 
2013/627 sayılı kararı eki Örnek: 139 sayılı Genelge’de, dağınık mahalle ve yerleşim yerleri bulunan 
köylerde veya köylerin birbirine yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahallede veya bir 
köyde toplanmasının, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla ilçe seçim kurulunca 
kararlaştırılabileceği belirtilmiştir. 
 İlçe seçim kurulları bu hükmün verdiği yetkiye dayanarak ve yöresel durumu değerlendirerek takdir 
yetkilerini kullanmak suretiyle birden fazla seçim çevresine ait sandığın bir yerde veya bir köyde 
toplanmasına karar verebilirler. Böyle bir toplama durumunda her seçim çevresindeki seçmenler oylarını 
ancak kayıtlı oldukları sandıklarda kullanırlar. 
 2972 sayılı Kanun'un 31. maddesinde; köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle 
muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığı belirtilmiştir. 
 Bilindiği üzere siyasi partiler, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde aday 
gösteremezler. Bu seçimlerde adaylığa ilişkin hükümler uygulanmaz. 
 Bu hüküm, seçmenin seçeceği muhtar ve ihtiyar meclisi/ihtiyar heyeti üyelerini bilmesi ve iradesini 
sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için, bu seçimlere girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmelerine ve 
bu amaçla kendilerini tanıtmalarına engel teşkil etmez. 
 Oy pusulalarının renk ve biçimi konusunda da köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri 
ile mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde uygulanacak usullerin aşağıdaki şekilde 
saptanmasına karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
 S O N U Ç: 
 Açıklanan nedenlerle; 
 1- İlçe seçim kurullarının 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesi gereğince; dağınık seçim çevrelerinde 
ve yakın köylerde sandıkları bir köy veya bir yerde toplamaya yetkileri bulunduğuna, 
 2- Sandıkların bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde Örnek: 139 sayılı Genelge uyarınca, 
durumun seçim gününden en az bir hafta önce ilgili çevrelerde duyurulması gerektiğine, 
 3- Sandıkların bir yer veya köyde toplanması durumunda, her çevrenin seçmeninin kayıtlı olduğu 
çevre sandığında oy kullanabileceğine, 
 4- Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği 
seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçime girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmekle ve 
kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebileceklerine, 
 5- Adaylık söz konusu olmadığından, bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı Kanun ile diğer 
seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından 
yararlanamayacaklarına ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce, resimli veya kendisini yazı 
ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabileceklerine, 
 6- a) Bu seçimler için kullanılacak oy pusulalarının adaylar tarafından bastırılabileceğine, her türlü 
araçla (bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi) çoğaltılabileceğine veya kapalı oy verme yerinde 
seçmenler tarafından beyaz kâğıda da yazılabileceğine, 
b) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile o seçim çevresinden seçilmesi 
gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılacağına, oy 
pusulası üzerine “Muhtar” veya “Muhtar Adayı” ile “Üye Adayı”, “İhtiyar Meclisi Üyesi” veya 
“İhtiyar Heyeti Üyesi” sözcüklerinin yazılabileceğine (2972/6360 ile değişik 32/3), 
c) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy ihtiyar 
meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8, 
1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10, 
2000’den fazla olan köylerde 12, 
Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılacağına (2972/30), 
O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan başlamak üzere 
yarısının asıl, diğer yarısının da yedek üye olacağına, 
 Aza ve üye kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki kelimenin de 
kullanılabileceğine, 
 7- Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına parantez içinde 
baba-anne adlarının, bu da aynı olduğu takdirde baba-anne adının yanına doğum tarihi yazılı oy 
pusulalarının kullanılabileceğine, bu hususun o yer seçim çevresinde duyurulması gerektiğine, 
 8- Seçime girecek kişilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy 
verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dağıtabileceklerine, 
 9- Oy pusulaları için ancak beyaz kâğıt kullanılabileceğine ve renkli kâğıtlara basılmış veya yazılmış 
oyların geçersiz sayılacağına, 
 10- Oy pusulalarının, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan kâğıttan 
imal edilmiş ve ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu mührünü taşıyan MOR renkli zarfa konularak ilgili oy 
sandığına atılması gerektiğine, 
 11- Köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir 
veya birkaçının çizilerek oy kullanılabileceği gibi, çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi 
sayısını geçmemek üzere başka isimlerin de yazılabileceğine,  12- Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına “EVET" veya "TERCİH” yazılı 
mührün basılmasına gerek bulunmadığına, “EVET" veya "TERCİH” yazılı mührü basılmış olanların da 
geçersiz sayılmayacağına, 
13- Karar örneğinin; 
 a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 
 b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmasına ve il-ilçe 
seçim kurulu başkanlıklarına elektronik posta olarak gönderilmesine, 
 07/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COŞKUN Mehmet KÜRTÜL 
 
 
Üye Üye Üye Üye 
Nilgün İPEK Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İlhan HANAĞASI 
 
 
 
Üye Üye Üye 
İbrahim ZENGİN Zeki YİĞİT Hakkı MANAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
yücel yıldız - 4 yıl önce
mahalle muhtarlığı seçimlerinde muhtarın sekiz azası yazılı oy kağıdından azaların yedi tanesinin üstü çizilirse o oy pusulası geçerli olurmu teşekkürler
Avatar
Yücel YILDIZ - 4 yıl önce
muhtar adaylarindan dört asi̇l dört yedek aza i̇stenmekdedi̇r azalarin yedi̇si̇ni̇n üzeri̇ çi̇zi̇ldi̇ği̇nden aza sayisi yetersi̇z kalan bi̇r oy kağidi hangi̇ açiklamayla kabul görür lütfen i̇vedi̇ şeki̇lde yardimci olurmusunuz