Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine alınacak personellere ilişkin Başvuru sorgu ekranları belirlendi.  

 Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre Asil yazan adayların, 

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)  

2-Zabıt Kâtibi unvanı için sertifika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (Adalet ve Bilgisayar bölümü mezunları hariç)  

3-Sağlık Beyan Formu   

4-İki adet Biyometrik fotoğraf.  

5-Mal Bildirim Formu  

6-2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı  

7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe   

8-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için)  

9-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)  

10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği  

11-Eş durum beyanı  

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) 
 13- Kimlik Fotokopisi  

14- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarihli "Sözleşmeli Personel Sınav İstihdamı " ilânı gereğince istihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları belirlenen ve sınav izni verilen mahallere göre tercihleri gösterir tercih formu  

İstenilen belgelerin, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmekte. 

“Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyeler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir. ”
"Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara,  başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır." 

Adaylar istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içerisinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir. 

Adayların atanma tarihi ve evrakların ulaşıp/ulaşmadığına ilişkin bilgi dışında tüm soru ve mazeretlerine ilişkin olarak Nevşehir Adalet Komisyonuna ait 0 384 213 30 40 (1471 dâhili) hattan bilgi alabilecek.