Diyanet İşleri Başkanlığınca, din hizmetleri sınıfında imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan hafız personelin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla gerekli koşulların sağlandığı yerlerde 18 Eylül 2023-08 Mart 2024 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerince mahallinde 6 ay/24 hafta süreli “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlenebilecek. 

DAYANAK 

1. Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 

2. Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek 

Ders Saatlerine İlişkin Karar 

KURSİYER SEÇİMİ/BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Kursiyer seçiminde aşağıdaki temel şartlar esas alınacaktır: 

a. Din hizmetleri sınıfında Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım 

unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen görev yapmak, 

b. Kadrolu personelden adaylık eğitimlerini almış olmak, 

c. Hafızlık belgesine sahip olmak veya belgesi olmamakla birlikte hafız olmak, 

d. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak veya katılıp da en fazla bir defa başarısız 

olmak, 

e. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak, 

f. Kurs süresince yurt dışı, askerlik vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak. 

2. Hatimle teravih namazı kıldıranlar, ezbere mukabele okuyabilenler ile daha önce 

aynı kursa katılıp başarılı olan personel kursa alınmayacaktır. 

3. Müftülüklerce kursun düzenlenmesine ihtiyaç görülmesi ve eğitimci, kursiyer sayısı vb. 

hususlarla ilgili gerekli şartların tamamlanması halinde; kursta, göreve yeni başlayanlara ve 

kursa gönüllü katılmak isteyenlere öncelik verilecektir. 

4. Kurslar, il/ilçe merkezlerindeki personele yönelik yüz yüze eğitim şeklinde; merkeze uzak 

yerlerdeki personele yönelik ise uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecektir. 

5. Kursun uzaktan eğitim yoluyla çevrim içi olarak düzenlenmesi halinde, kursa gerekli 

teknik altyapı imkânına sahip olan personel alınacaktır. 

KURSUN UYGULANMASI 

1. Kurslar, Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığınca 

Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. 

2. Kurslar, mahalli şartlar ve programın uygulama esasları dikkate alınarak haftada 16 saat ve 

24 hafta üzerinden planlanacaktır. 

3. Kurslar, il/ilçe merkezlerinde ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde 

açılabilecektir. 

4. Kurslar, aşağıda belirtilen eğitim takvimine göre düzenlenecektir. 

5. Programın haftalık ders dağılım çizelgesi il/ilçe müftülüklerince hazırlanacaktır. İhtiyaç 

olması halinde ders planlamasına hafta sonları da dahil edilebilecektir. 

6. Kursların sabah 07.00-12.00 saatleri arasında açılması esastır. Bununla birlikte 

muhatap kitlenin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak müftülükçe uygun 

görülmesi halinde 07.00-18.00 saatleri arasında açılabilecektir. 

7. Kurs süresince eğitime katılan kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir. 

8. Öğreticiler ders defterlerini düzenli bir şekilde dolduracaklardır. 

9. Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği bir dönemin gün 

olarak 1/8’i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir. 

Devamsızlıkların hesaplanmasında fiilen ders yapılan günler dikkate alınır. 

10. Kurslar kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

11. Programın yapısı ve kazanımları gereği sınıflar, en az 8, en fazla 15 kişi olacaktır. Eğitim 

süresince sınıf kursiyer sayısının 8’in altına düşmesi durumunda kurslar, aynı il/ilçede 

açılan sınıflarla birleştirilecektir. Sınıfların birleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, 

kursiyer sayısının 8 (sekiz)’in altına düştüğü kurslarda eğitimlerde görevlendirilenlere ek 

ders tahakkuk ettirilmeksizin eğitime devam edilebilecektir. 

12. Kursların programın amaç ve kazanımları doğrultusunda ve mevzuata uygun bir çerçevede 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için müftülüklerce gerekli denetim ve takibi 

yapılacaktır. 

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER 

1. Hafız olup kıraat ve talimi güçlü olmak şartıyla; 

• Aşere, Takrib mezunu olanlar, 

• Tashih-i Huruf Rehber Öğreticileri, 

• Tashih-i Huruf/Hüsn-i Tilavet Kursu mezunu olanlar, 

• Hatimle teravih namazı kıldırabilen veya ezbere mukabele okuyabilen Kur’an kursu 

öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımlar, 

• Eğitimci ihtiyacının yukarıda sayılanlarla karşılanamaması halinde kıraat alanında 

temayüz etmiş; bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlardan müftülükçe 

görevlendirilmesi uygun görülenler, eğitimci olarak görevlendirilebilecektir. 

2. Dini Musiki dersi için öncelikle hafız olanlar görevlendirilecek, öğretici bulunamaması 

halinde hafız olmayanlar da görevlendirilebilecektir. 

3. Müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü vb. GİH sınıfında olup üzerinde idari sorumluluk 

bulunanların derse girmemeleri esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ders görevi 

verilebilecek.