Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada kadroya geçirilen sözleşmelilerin hizmet süresi sorununun çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.  

Açıklamada; "Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak kadroya geçirilen sözleşmeli personelin daha önce 4/C statüsünde geçirilen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi eksikliğinin giderilmesi yönünde taşra teşkilatına genel bir yazının gönderilmesini talep ettik. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in gayretleri sonucunda sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 48. madde gereği kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. 

657 sayılı Kanun’un geçici 43. maddesinde, “… Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır” hükmü bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarihli ve 140151 sayılı yazısında ise “…657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesine göre memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. Bu şekilde yapılacak değerlendirmede, 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç olmak üzere iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri de dikkate alınacaktır…” hükmüne yer verilmiştir. 

Kanunun ilgili maddesi ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarihli ve 140151 sayılı yazısındaki amir hükme rağmen bazı illerde, 4/C kapsamında istihdam edilirken 4/B kadrolarına geçirilen personelin 4/C statüsünde geçen hizmet sürelerinin kadroya geçirildikten sonraki memuriyet hizmet sürelerine intibakının yapılmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle, 4/C statüsünde çalışmakta iken 4/B pozisyonlarına atanan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanun’un geçici 43. maddesi hükmü gereğince memur kadrosuna ataması sonrasında 4/C ve 4/B statüsünde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylık derece ve kademe sürelerinden sayılması, MEBBİS kayıtlarının bu minvalde düzenlenmesi gerekmektedir" ifadelerinde bulunuldu.