Ürgüp Belediye Başkanlığına ait 155 m² kafeterya 10 yıllığına kiraya verilecektir.

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen taşınmaz belediyemiz meclisinin 03.03.2023 tarih ve 2023/29 sayılı Kararı ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

  1. İhale 17.05.2023 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. Taşınmaza (Kafeterya Yerine) ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (en geç 14.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
  3. Kiraya verilecek Taşınmazın (Kafeterya Yerinin) kira bedelleri aylık peşin olarak yatırılacaktır.

Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

  1. Kiraya verilecek Taşınmazın (Kafeterya Yerinin) ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her

yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

  1. İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.

  1. İhaleye girecekler, Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır. Sabıka kaydını ibraz

etmeyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

  1. İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal

giderler kiracıya ait olacaktır.

  1. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

  1. Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 26.04.2023


TAŞINMAZIN 

MEVKİSİ CİNSİ M² MİKTARI KDV DAHİL AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ 10 YIL ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞ GEÇİCİ TEMİNATI
Kavaklıönü Mah. 15 Temmuz Şehitler Parkı Taşınmaz
(Kafeterya)
155 m² Kapalı Alan 15.000,00 TL 54.000,00 TL


ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI