Nevşehir il genel meclisinin Mayıs ayı oturumlarında nazım ve uygulama imar planlarının da onaylandığı bildirildi.  

Mayıs ayı oturumlarında alınan kararlar şöyle;  

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Kozaklı İlçesi, Kapaklı Köyü 101 ada 113 ve 114 numaralı parsellerin bulunduğu taşınmaz üzerine kurulması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına.  İl Genel Meclisinin 02.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri altında yer alan Encümen Bürosunun görevleri alt başlığının 20. Maddesindeki görevin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tahakkuk Bürosu altına 3. Madde olarak eklenmesine. İl Genel Meclisinin 03.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

3- 5302 Sayılı kanunun 13. maddesi gereği İl Genel Meclis Üyesi Alpaslan KAYGISIZ tarafından verilen dilekçenin gündeme ilave edilmesine. Alpaslan KAYGISIZ’ ın 13.06.2023 tarihinden itibaren 7 gün süreyle gidiş- dönüş ve tüm masraflarının kendisine ait olmak üzere Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda Ülkelerine görevli olarak gitmesine ve bu süreler içerisinde izinli sayılmasına. İl Genel Meclisinin 03.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

4- 5302 Sayılı kanunun 13. maddesi gereği İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Savaş EZİLMEZ tarafından verilen dilekçenin gündeme ilave edilmesine. Mehmet Ali Savaş EZİLMEZ’ in 13.06.2023 tarihinden itibaren 7 gün süreyle gidiş- dönüş ve tüm masraflarının kendisine ait olmak üzere Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda Ülkelerine görevli olarak gitmesine ve bu süreler içerisinde izinli sayılmasına. İl Genel Meclisinin 03.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47. maddesi gereği, İl Özel İdaresi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının, idaresince hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 04.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

6- İl Genel Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerine ait ücret ödemelerine ilişkin bütçe kalemlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/b maddesi hükmü gereği, aktarma yapılmasına. İl Genel Meclisinin 04.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

7- Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından ortak proje kapsamında; Nevşehir Valiliğine araç tahsis edilmesi, tahsis edilen aracın bedelinin vakıfça karşılanması, aracın iç donanımının İl Özel İdaresince yaptırılması, satın alma usulünün Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfının hükümleri gereği yapılması ve projeyi imzalamaya İl Özel idaresi adına Genel Sekreterin yetkilendirilmesine. İl Genel Meclis Üyeleri Ömer CERİT, Enver TÜRKMEN, Yücel YILMAZ ve Osman KILINÇ’ın muhalif oyuna karşın İl Genel Meclisinin 05.05.2023 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verildi. 

8- Nevşehir İli Merkez İlçe, Alacaşar Köyü 259 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda Ticaret Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 08.05.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

9- İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünce Merkez Nevşehir Hastanesi- Gülşehir Çevre Yolu yapımına ilişkin hazırlanan yazıları ekindeki işlemli rapor doğrultusunda Çevre Yolunun yapılmasına. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Köy Yolları 1. Kat Asfalt Kaplama, Köy Yolları 2.Kat Asfalt Kaplama, Köy Yolları Yama, Sanat Yapıları, Trafik Levhaları, Nevşehir-Çat Kasabası BSK Kaplama ve Köy Yolları Kumlama” 2023 Yılı Yatırım Programının hazırlandığı şekliyle kabul edilmesine. Üyeler Metin VURAL, Enver TÜRKMEN, Osman KILINÇ, Yücel YILMAZ ve Özdemir ŞİMŞEK’in red oyuna karşın İl Genel Meclisinin 08.05.2023 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verildi.