Nevşehir İl Özel İdare'den yapılan duyuruda; 

Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz Arama/İşletme Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine;

T.C. Teknik Sorumlu veya sorumlularca hazırlanan 2023 yılı arama ve işletme faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 29 Mart 2024 tarihine kadar İdaremizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin amir hükümleri gereği "Arama/İşletme faaliyet raporu, ruhsatın verildiği yılı takip eden yılın Mart ayında başlamak üzere her yıl Mart ayı içerisinde jeoloji mühendisi ile birlikte faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendis veya mühendisler tarafından hazırlanarak İdareye verilir ve İdare tarafından bir nüshası MTA'ya gönderilir. Faaliyet raporu, hazırlayan jeoloji mühendisi ve ilgili mühendisler ile ruhsat sahibi veya kanunî vekili tarafından imzalanır." ifadeleri gereğince 2023 yılını kapsayan İşletme/Arama Faaliyet Raporlarını ve Teknik Sorumlu Atama Belgelerini İdaremize 29.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar evrak ve dijital (CD) olarak teslim etmeniz zorunludur.