Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Haziran ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

  1. Yoklama ve açılış.

  2. Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
  3. Ürgüp Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2024 tarih ve 7252 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği, Ürgüp İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulacağından yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin b bendi gereği ilçelerinden seçilen üyeler arasından bir temsilcinin belirlenmesi talebi.
  4. İl Özel İdaresinin 24.05.2024 tarih ve 52147 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Genel Meclisinin 10.05.2024 tarih ve 86 sayılı kararıyla Nevşehir-Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti 7 asıl 6 yedek üye olarak oluşturulmuştur. Ancak güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan İl Özel İdaresini temsilen görev alacak müteşebbis heyetin Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince güncellenmesi hususunda karar alınması talebi
  5. İl Özel İdaresinin 27.05.2024 tarih ve 52232 sayılı yazıları ile teklif edilen, Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribinin bozulmasını yok olmasını önlemek, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, israfının önlenmesi, maliyetinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla ilgili mevzuatların İl Özel İdaresine verdiği görev, yetki ve yükümlülükler doğrultusunda faaliyetleri yürütmek amacıyla "İklim Değişikliği Müdürlüğü kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro ihdası başlıklı 10.maddesi hükmü gereği Kadro İhdas Cetvelinde unvan kodu, sınıfı, unvanı, derecesi, adedi yazılı "İklim Değişikliği Müdürü kadrosunun ihdas edilip edilemeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması.
  6. İl Özel İdaresinin 29.05.2024 tarih ve 52313 sayılı yazıları ile teklif edilen, Il Özel İdaresine ait araç, makine ve teçhizatın, bazı kamu kurum kuruluşları ve belediyeler tarafından ihtiyaca binaen idareden talep edildiği belirtilmektedir. Bu sebeple, İl Özel İdaresine ait araç, makine ve teçhizatın idarenin çalışma programını aksatmayacak şekilde talepte bulunan Kamu Kurum, Kuruluşları ve belediyelere geçici süreyle iki kurum arasında imzalanacak protokol ile görevlendirilmesi hususunda karar alınması talebi.
  7. Dilek ve Temenniler.

Toplantı tarihi: 03 Haziran 2024

Saat: 14.00